ZARAČUNAVANJE (PREFAKTURIRANJE) DOBAVE BLAGA Z MONTAŽO NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Določitev kraja dobave blaga (08.01.2018)


Šablona

 

Številka:      45/DS/2017

Datum:         14.12.2017

 

Vprašanje – opis problema

 

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju SI), je od drugega davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV in s sedežem na Hrvaškem (v nadaljevanju HR), prejel račun za dobavo blaga z montažo, ki jo je HR opravil SI na ozemlju Avstrije.

 

SI je transakcijo (dobavo blaga z montažo), ki mu jo je opravil HR na ozemlju Avstrije, »le« zaračunal (prefakturiral) naprej davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV in s sedežem v Nemčiji (v nadaljevanju DE).

 

Vprašanje:

Ali se kraj opravljene transakcije med SI in DE (druga transakcija) opredeli na podlagi:

·      desetega odstavka 20. člena ZDDV-1 (dobava blaga s prevozom) in je SI o opravljeni transakciji dolžan poročati v polje 15 obrazca DDV-O; ali

·      prvega odstavka 19. člena ZDDV-1 (dobava blaga brez prevoza) in SI o opravljeni transakciji ni dolžan poročati v obrazec DDV-O v Sloveniji?

 

Mnenje

 

SI v opisanem primeru ni opravil dobave (prevoza) blaga z montažo, kot to opredeljuje deseti odstavek 20. člena ZDDV-1, temveč dobavo blaga brez prevoza, kot to določa 19. člen ZDDV-1. O transakciji ne poroča v »slovenski« DDV-O obrazec, temveč mora upoštevati predpise, ki veljajo na ozemlju Avstrije, kjer se šteje, da je opravljena dobava blaga (tj. izpolnjevanje DDV obveznosti ter druge administrativne obveznosti).

 

Obrazložitev

 

Določitev kraja opravljanja transakcije skladno z ZDDV-1 oz. Direktive Sveta 2006/112/ES pomeni določitev države (članice), kateri pripadajo prihodki iz naslova opravljene transakcije, v kolikor ta transakcija podleže obdavčitvi z DDV.

 

V odvisnosti od vsebine opravljene transakcije je zato potrebno pred opredelitvijo kraja opravljene transakcije opredeliti, kakšna – katera transakcija je sploh bila opravljena, saj se glede na vsebino opravljene transakcije uporabljajo različna pravila glede opredelitve kraja opravljene transakcije, kot tudi različna pravila glede administriranja na področju DDV.

 

Pojem dobava blaga opredeljuje 6. člen ZDDV-1.

 

1. Dobava blaga

6. člen ZDDV-1

(splošno)

(1) »Dobava blaga« pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik.

[…]

 

Skladno s prvim odstavkom 6. člena ZDDV-1 se prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi ne nanaša na prenos lastninske pravice v oblikah, predvidenih z nacionalnim pravom (določene države), ampak na vsak prenos premoženja v stvareh, ki ga opravi ena stranka, ki drugo stranko pooblasti, da s temi opredmetenimi stvarmi dejansko razpolaga, kot da bi bila njihov lastnik.

 

Glede na to, da gre v opisanem primeru za prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, torej za dobavo blaga, je treba v nadaljevanju določiti kraj obdavčljivih transakcij v povezavi z opredelitvijo kraja opravljene dobave blaga.

 

Slednje določata 19. in 20. člen ZDDV-1, kjer se določitev kraja dobave blaga deli na dobavo blaga brez prevoza (19. člen ZDDV-1) in dobavo blaga s prevozom (20. člen ZDDV-1). Navedeno razlikovanje je ključno za razumevanje obravnave opisanega primera z vidika DDV.

 

Osnovno in edino pravilo glede določitve kraja dobave blaga pri dobavi blaga brez prevoza (19. člen ZDDV-1) je, da se za kraj dobave šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga oz. prenese pravica do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi prejemniku blaga, kot da bi bil prejemnik lastnik blaga (gre za t.i. načelo države porekla).

 

1. Kraj dobave blaga

19. člen ZDDV-1

(dobava blaga brez prevoza)

Če se blago ne odpošilja ali prevaža, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava blaga.

 

Dobava blaga pa je lahko opravljena tudi s prevozom blaga, pri čemer se v osnovi kraj dobave blaga s prevozom šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku (prvi odstavek 20. člena ZDDV-1). Nadalje pa v desetem odstavku navedenega člena vsebuje tudi določilo glede opredelitve kraja dobave blaga z montažo.

 

20. člen ZDDV-1

(dobava blaga s prevozom)

(1) Kadar blago odpošlje ali odpelje dobavitelj, kupec ali tretja oseba, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku.

[…]

(10) Kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega, se za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano.

 

Deseti odstavek 20. člena ZDDV-1 tako opredeljuje, da kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj (kupec ali tretja oseba), instalira ali montira dobavitelj ali tretja oseba za račun dobavitelja, se za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano. V takem primeru govorimo o dobavi blaga s prevozom.

 

a) Transakcija HR – SI

 

Niti ZDDV-1 niti Direktiva Sveta 2006/112/ES v povezavi z določitvijo kraja dobave blaga s prevozom ne opredeljujeta pojma »dobave blaga z instalacijo ali montažo« oziroma, kdaj lahko rečemo, da je bilo blago instalirano oziroma montirano, s poskusnim zagonom ali brez. Za pravilno opredelitev je zato treba presojati vsak primer (transakcijo) posebej.

 

Kadar dobavitelj blaga opravi dobavo blaga z montažo, se kraj opravljene transakcije opredeli na podlagi desetega odstavka 20. člena ZDDV-1 le v primeru, če je tovrstna dobava blaga po svoji vsebini – vrsti transakcije – povezana s prevozom in hkratno montažo premičnine.

 

Glede na to, da v opisanem primeru HR prevaža in instalira (montira) blago, se v opisanem primeru (transakcija med HR in SI) kot kraj dobave blaga z montažo opredeli ozemlje Avstrije. HR mora upoštevati predpise, ki veljajo na ozemlju Avstrije, kjer je bila ta transakcija opravljena – skladno z določilom desetega odstavka 20. člena ZDDV-1 je kraj opravljene dobave blaga s prevozom kraj, kjer je blago instalirano ali montirano. Opravljena je dobava blaga s prevozom!

 

b) Transakcija SI – DE

 

Davčni zavezanci v praksi mnogokrat zaračunavajo transakcije, ki jih (s vsebinskega vidika) sicer ne izvedejo sami, ampak jih izvedejo drugi davčni zavezanci.

 

To pomeni, da SI, ki zaračuna dobavo blaga z montažo, ki jo je sicer opravil DE, po svoji vsebini ni opravil dobave blaga s prevozom. Takšen zaključek temelji na podlagi (neizpolnjevanja) pogojev, ki jih določa deseti odstavek 20. člena ZDDV-1, saj SI:

·      ne odpošlje ali prevaža blaga (prevoz je opravil HR);

·      ne instalira ali montira blaga (montažo je opravil HR).

 

Glede na to, da se pravica do razpolaganja na blagu pri transakciji med HR in SI (prva transakcija) prenese na SI šele na ozemlju Avstrije, pomeni, da je SI nadalje prenesel to pravico na DE šele po opravljeni dobavi (prevozu) blaga z montažo – torej gre za dobavo blaga brez prevoza. Kraj opravljene dobave blaga pri transakciji med SI in DE (drugi transakciji) se tako določi na podlagi 19. člena ZDDV-1 (in ne na podlagi desetega odstavka 20. člena ZDDV-1).

 

SI transakcije ne vpisuje v »slovenski« obračun DDV, temveč mora upoštevati predpise, ki veljajo na ozemlju Avstrije, kjer se šteje, da je opravljena dobava blaga (tj. izpolnjevanje DDV obveznosti ter druge administrativne obveznosti).

 

 

Veljavna zakonodaja (ustrezni zakonski in podzakonski predpisi) ter ostali predpisi v času izdaje strokovnega mnenja:

·       Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11-ZDDV-1D, 78/11-ZDDV-1E, 38/12-ZDDV-1F, 83/12-ZDDV-1G, 46/13-ZIPRS1314-A, 86/14-ZDDV-1H in 90/15-ZDDV-1I.

·       Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
ZARAČUNAVANJE (PREFAKTURIRANJE) DOBAVE BLAGA Z MONTAŽO NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Določitev kraja dobave blaga | Trije razlogi za DDVpoznavalec