STOPNJA OBDAVČITVE PRI OBNOVI IN POPRAVILU STANOVANJ – Možne optimizacije (prihranki) iz naslova DDV pri investitorju, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV (03.09.2014)


Šablona

 

Številka:      29/DS/2014

Datum:         24.06.2014

 

Vprašanje – opis problema

 

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju SI), izvaja za naročnike (investitorje fizične osebe in pravne osebe) storitve obnove in popravila kopalnic, ki obsega:

·        polaganje keramičnih ploščic; in

·        montažo fiksne sanitarne opreme (umivalnik, kopalna kad, straniščna školjka).

 

Navedena storitev obnove in popravila se izvaja na nepremičnini – stanovanjskih objektih, ki ležijo v Sloveniji.

 

Vprašanji:

·      Kakšna je stopnja obdavčitve z DDV pri opravljanju storitev obnove in popravila kopalnice v opisanem primeru; ter

·      Ali (in kakšne) so možne optimizacije iz naslova DDV pri tovrstnih transakcijah z vidika investitorja?

 

Mnenje

 

Od storitev obnove in popravil stanovanj, ki so/niso del socialne politike, se obračunava DDV po nižji 9,5% DDV stopnji, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

·      storitev je zaračunana neposredno investitorju;

·      opravijo se gradbene storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti (SKD);

·      pri stanovanjih, ki niso del socialne politike, vrednost dobavljenih materialov ne presega 50 % celotne vrednosti opravljene gradbene storitve brez DDV.

 

Glede uporabe DDV stopenj je z vidika investitorja, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV, možno pridobiti določene »prihranke« s kombinacijo nabave materiala in/ali izvedbo samih gradbenih storitev.

 

Obrazložitev

 

Stopnja DDV je opredeljena v 41. členu ZDDV-1, ki v prvem odstavku določa, da se za dobave blaga in storitve obračunava in plačuje po splošni 22% DDV stopnji. Nadalje v drugem odstavku določa, da se DDV obračunava in plačuje od davčne osnove po nižji 9,5% stopnji, vendar le za dobave blaga in storitev, ki so določene v Prilogi I k ZDDV-1.

 

PRILOGA I

Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV

[…]

(11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;

(11 a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave;

[…]

 

 

a)   Obnova in popravilo stanovanj, ki so del socialne politike – 11. točka Priloge I k ZDDV-1

 

Podrobnejša izvedbena določila v povezavi z uporabo nižje stopnje DDV (11. točka Priloge I k ZDDV-1) opredeljuje 54. člen PZDDV. Tako prvi odstavek 54. člena PZDDV določa, da se med objekte iz 11. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo stanovanjski objekti, ki:

-       so namenjeni za trajno bivanje; in

-       so del socialne politike,

njihova obnova ali popravilo pa se zaračuna neposredno investitorju.

 

Kriterij za delitev stanovanja, ki so ali niso del socialne politike, opredeljuje tretji odstavek 54. člena PZDDV:

»… stanovanje je del socialne politike, če v večstanovanjski stavbi ne presega 120 m2 oziroma v enostanovanjski stavbi ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta. Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov.«

 

Šesti odstavek 54. člena PZDDV nadalje določa, katere storitve v povezavi s stanovanji se uvrščajo med storitve gradnje, obnove in popravila stanovanj:

»Storitve gradnje, obnove in popravil iz prvega odstavka so storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti.«

 

Skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) se storitev v opisanem primeru uvršča v (pod)razred F/Gradbeništvo - 43.220 in 43.330.

 

F GRADBENIŠTVO

43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

Sem spada:

- inštaliranje ogrevalnih napeljav in naprav v stavbah ali drugih gradbenih objektih:

·         centralnega ogrevanja

·         naprav in napeljav za električno, plinsko in oljno ogrevanje

·         priključkov na toplovodno omrežje

·         ogrevanja s sončnimi kolektorji

- talilnih peči

- hladilnih stolpov

- prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav

- vodovodnih in odtočnih naprav in napeljav, sanitarne opreme

- plinskih napeljav

- avtomatskih gasilnih napeljav

- avtomatskih pršilnih sistemov za vrtove

 

Sem spada tudi:

- popravila in vzdrževanje vodovodnih, plinskih in sanitarnih napeljav

 

43.33 Oblaganje tal in sten

43.330 Oblaganje tal in sten

Sem spada:

- polaganje, nameščanje ali oblaganje tal, sten ali stropov v stavbah in drugih gradbenih objektih:

·         s keramičnimi ploščicami

 

Skladno z navedenim se za storitev obnove in popravil stanovanj, ki so del socialne politike, obračunava DDV po nižji 9,5% DDV stopnji, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

·      storitev je zaračunana neposredno investitorju;

·      opravijo se gradbene storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti (SKD);

in sicer ne glede na vrednost dobavljenega materiala v celotni vrednosti opravljene storitve.

 

 

b)  Obnova in popravilo stanovanj, ki niso del socialne politike – 11a. točka Priloge I k ZDDV-1

 

Podrobnejša izvedbena določila v povezavi z 11.a točka Priloge I k ZDDV-1 glede uporabe nižje stopnje DDV pri stanovanjskih objektih, ki niso del socialne politike, opredeljuje 54.a člen PZDDV.

 

54.a člen PZDDV

(Obnova in popravila zasebnih stanovanj iz točke 11a Priloge I k ZDDV-1)

(1) V skladu s točko 11a Priloge I k ZDDV-1 se DDV po nižji stopnji obračunava od obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov, ki niso del socialne politike v skladu s tretjim odstavkom 54. člena tega pravilnika, kadar so zaračunani neposredno investitorju, ne pa tudi od dobave in gradnje teh objektov.

(2) Za pripadajoče dele objektov iz prejšnjega odstavka se obravnavajo pripadajoči deli iz drugega odstavka 54. člena tega pravilnika.

(3) Kot storitve obnove in popravil iz prejšnjega odstavka se obravnavajo storitve iz šestega odstavka 54. člena tega pravilnika, razen novogradnja.

(4) Če v vrednosti obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov, ki niso del socialne politike, vrednost dobavljenih materialov presega 50% celotne vrednosti opravljene storitve brez DDV, se šteje, da gre za dobavo blaga in ne za opravljanje storitev obnove in popravil.

 

Skladno s podrobnejšimi določili 54.a člena PZDDV se nižja stopnja DDV uporablja tudi pri obnovi in popravilu stanovanjskih objektov, ki niso del socialne politike, pri čemer je pomembno, da vrednost dobavljenih materialov ne presega 50% celotne vrednosti opravljene storitve brez DDV.

 

Skladno z navedenim se za storitev obnove in popravil stanovanj, ki niso del socialne politike, obračunava DDV po nižji 9,5% DDV stopnji, če so torej kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

·      storitev je zaračunana neposredno investitorju;

·      opravijo se gradbene storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti (SKD); in

·      vrednost dobavljenih materialov ne presega 50% celotne vrednosti opravljene gradbene storitve brez DDV.

 

 

c)   Možne optimizacije iz naslova DDV z vidika investitorja

 

Glede uporabe DDV stopenj je z vidika investitorja, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV, v praksi možno s »kombinacijo« nabave materiala in/ali izvedbo samih gradbenih storitev pridobiti določene »prihranke« (iz naslova DDV).

 

c1)  Obnova in popravilo stanovanj, ki so del socialne politike in stanovanj, ki niso del socialne politike (kadar vrednost dobavljenih materialov ne (bi) presega(la) 50% celotne vrednosti opravljene gradbene storitve)

 

Investitor, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV, si lahko sam izbere ustrezno sanitarno opremo in keramične ploščice, nakup te opreme (dobava blaga je obdavčena z 22% stopnjo DDV) pa prepusti SI. Le-ta bo od nabave navedenega blaga uveljavil pravico do odbitka DDV in za opravljeno gradbeno storitev (delo + material) investitorju obračunal 9,5% DDV.

Teoretični izračun: Če znaša neto vrednost kupljenega blaga 10.000,00 EUR, investitor prihrani 1.250,00 EUR.

 

c2)  Obnova in popravilo stanovanj, ki niso del socialne politike, vrednost dobavljenih materialov pa (bi) presega(la) 50% celotne vrednosti opravljene gradbene storitve

 

SI, ki bo izvedel storitev obnove in popravila kopalnice v stanovanju, ki ni del socialne politike, investicijska vrednost obnovitvenih del skupaj z materialom znaša npr. 10.000,00 EUR neto brez DDV, vrednost dobavljenega materiala znaša npr. 6.000,00 EUR (več kot 50% vrednosti opravljene storitve). Na podlagi slednjega niso izpolnjeni pogoji iz točke 11a Priloge I k ZDDV-1 glede uporabe nižje 9,5% stopnje DDV, zato bi moral SI na vrednost celotne transakcije (delo + material) obračunati 22% DDV.

Priporočilo: Investitor naj sam izvede nakup keramičnih ploščic in sanitarne opreme, kjer bo ob nakupu obračunan 22% DDV. Gradbeni izvajalec bo za neto vrednost opravljenih del v višini 4.000,00 EUR obračunal 9,5% DDV – posledično so izpolnjeni pogoji iz točke 11a priloge I k ZDDV-1 za uporabo nižje DDV stopnje.

Teoretični izračun: Če znaša neto vrednost opravljene storitve SI 4.000,00 EUR (material zagotovi investitor sam), fizična oseba - investitor prihrani 500,00 EUR.

 

 

Veljavna zakonodaja (ustrezni zakonski in podzakonski predpisi) ter ostali predpisi v času izdaje strokovnega mnenja:

·      Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11-ZDDV-1D, 78/11-ZDDV-1E, 38/12-ZDDV-1F, 83/12-ZDDV-1G in 46/13-ZIPRS1314-A).

·      Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in 54/13.

·      Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
STOPNJA OBDAVČITVE PRI OBNOVI IN POPRAVILU STANOVANJ – Možne optimizacije (prihranki) iz naslova DDV pri investitorju, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV | Trije razlogi za DDVpoznavalec