IZDAN DOBROPIS ZA IZVEDENE TRANSAKCIJE TER ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV – Dolžnost dokazovanja v DIN, da je dobavitelj dejansko obvestil kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV (09.01.2019)


Šablona

 

Številka:      12/DS/2018

Datum:         09.04.2018

 

Vprašanje – opis problema

 

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju SI-1), je v januarju 2018 opravil dobavo blaga drugemu davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju SI-2). SI-1 je od dobave blaga obračunal in plačal DDV skladno z določili ZDDV-1, SI-2 pa je na podlagi prejetega računa uveljavil pravico do odbitka DDV.

 

Naknadno sta se SI-1 in SI-2 dogovorila o znižanju cene dobavljenega blaga, kar je SI-1 izkazal z izdanim dobropisom, katerega je posredoval SI-2. Iz izdanega dobropisa je tudi razviden znesek DDV, za katerega SI-2 nima pravice do odbitka DDV. Na podlagi poslanega obvestila - dobropisa, ki ga je SI-1 poslal po navadni pošti, je SI-1 popravil (zmanjšal) davčno osnovo za namene DDV in obračunani DDV.

 

Vprašanje:

·      Ali je SI-1 za zmanjšanje obračunanega DDV skladno z drugim odstavkom 39. člena ZDDV-1, kadar gre za znižanja cene po opravljeni dobavi, dolžan dokazati, da je dejansko poslal obvestilo o znesku DDV, za katerega SI-2 nima pravice do odbitka, kot npr. s poštno povratnico?

 

Mnenje

 

Na podlagi drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec v primeru znižanja cene po opravljeni dobavi zmanjša obračunani DDV, v kolikor pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega slednji nima pravice do odbitka DDV.

 

V sklopu izvajanja davčne administracije za namene DDV je s 85. členom ZDDV-1 določeno, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti takšne podatke, ki omogočajo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV ter nadzor s strani davčnega organa nad izvajanjem obveznosti davčnega zavezanca. Na podlagi 141. člena PZDDV so podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstevustrezne listine – tj. dokazi, pri čemer se kot dokaz uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanja stanja zadeve in kar ustreza posameznemu primeru (poštna povratnica je lahko ena izmed primernih dokaznih sredstev, da je davčni zavezanec pisno obvestil kupca).

 

Obrazložitev

 

V skladu z določili Direktive Sveta 2006/112/ES, ki se nanašajo na preklic naročila, zavrnitev ali celotno ali delno neplačilo ali znižanje cene po dobavi (glej v nadaljevanju naveden 90. člen Direktive Sveta 2006/112/ES), morajo države članice omogočiti davčnim zavezancem, da zmanjšajo davčno osnovo in torej znesek DDV, ki ga dolguje davčni zavezanec, vsakič, ko davčni zavezanec po transakciji ni prejel dela ali celotnega plačila. Ta določba je izraz temeljnega načela nevtralnosti DDV, na podlagi katerega davčno osnovo za namene DDV tvori dejansko prejeto plačilo, njegov namen pa je, da davčna uprava iz naslova DDV ne more prejeti zneska, ki je višji od tistega, ki ga je prejel davčni zavezanec.

 

Gre za »formalne« zahteve glede zmanjšanja obračunanega DDV, ki jih je zakonodajalec predpisal v 39. členu ZDDV-1 (glej v nadaljevanju) in sicer na podlagi diskrecijske pravice, tj. pod pogoji, ki jih določijo države članice, kot to določa 1. točka 90. člena Direktive Sveta 2006/112/ES.

 

Člen 90 Direktive Sveta 2006/112/ES

1. Pri preklicu naročila, zavrnitvi ali celotnem ali delnem neplačilu ali znižanju cene po dobavi se davčna osnova ustrezno zmanjša pod pogoji, ki jih določijo države članice.

[…]

 

Glede na to, da prva točka 90. člena Direktive Sveta 2006/112/ES ne določa niti pogojev niti obveznosti, ki jih lahko določijo države članice, je treba ugotoviti, da je s temi določbami državam članicam podeljena diskrecijska pravica, zlasti v zvezi s formalnostmi, ki jih morajo pred davčnimi organi navedenih držav izpolniti davčni zavezanci, da v primeru znižanja cene po dobavi ustrezno zmanjšajo davčno osnovo.

 

Popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV v primeru znižanja cene po opravljeni transakciji opredeljuje drugi odstavek 39. člena ZDDV-1, podrobnejša izvedbena določila glede spremembe davčne osnove pa določa 41. člen PZDDV.

 

39. člen ZDDV-1

(druge določbe)

[…]

(2) Pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opravljeni dobavi se davčna osnova ustrezno zmanjša. Davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.

[…]

 

41. člen PZDDV

(Sprememba davčne osnove)

[…]

(2) Po drugem odstavku 39. člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec zmanjša znesek DDV od naknadno priznanih popustov, kot so npr. superrabati in popusti zaradi slabše kakovosti blaga, če so bili dogovorjeni neposredno med dobaviteljem in prejemnikom.

[…]

 

Na podlagi drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, v kolikor pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka. Kaj pomeni dikcija »pisno obvesti« kupca niti ZDDV-1 niti PZDDV podrobneje ne opredeljujeta.

 

V sklopu izvajanja davčne administracije za namene DDV je s 85. členom ZDDV-1 predpisano splošno določilo, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti takšne podatke, ki omogočajo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV ter nadzor s strani davčnega organa nad izvajanjem obveznosti davčnega zavezanca.

 

4. Knjigovodstvo

85. člen ZDDV-1

(splošne obveznosti)

(1) Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

[…]

 

Podrobnejša izvedbena določila glede knjigovodskega evidentiranja so nadalje določena v 147. členu PZDDV.

 

4. Knjigovodstvo

147. člen PZDDV

(Splošno)

Podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno pomembnih dogodkov, sprememb in dejstev so ustrezne listine, kot so: izdani in prejeti računi, knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, uvozne in izvozne carinske deklaracije, odločbe carinskega organa ter druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava, in vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV ter odbitek DDV (v nadaljnjem besedilu: listina).

 

Iz navedenega izhaja, da so podlaga za evidentiranje dogodkov listine, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka in njegove spremembe, ki služijo kot podlaga za izpolnitev obveznosti za namene DDV in uveljavljanje pravic.

 

Slednje (dokazovanje) prav tako izhaja iz ZDavP-2, ki v 76. in 77. členu opredeljuje dokazno breme ter dokazila.

 

IV. poglavje

Dokazovanje

76. člen ZDavP-2

(dokazno breme)

(1) Zavezanec za davek mora za svoje trditve v davčnem postopku predložiti dokaze.

(2) Davčni organ mora dokazati dejstva, na podlagi katerih davčna obveznost nastane ali ne nastane oziroma se poveča ali zmanjša.

(3) Če ta zakon ali zakon o obdavčenju ne določa drugače, mora zavezanec za davek dokazati svoje trditve, na podlagi katerih se davčna obveznost zmanjša.

 

77. člen ZDavP-2

(dokazila)

Če ta zakon ali zakon o obdavčenju ne določa drugače, dokazuje zavezanec za davek svoje trditve v davčnem postopku praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih vodi v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, lahko pa predlaga tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi.

 

Tako lahko navedemo, da se dejstva ugotavljajo z dokazi, pri čemer se kot dokaz uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanja stanja zadeve in kar ustreza posameznemu primeru (poštna povratnica je po našem mnenju lahko (le) ena izmed primernih dokaznih sredstev, da je davčni zavezanec pisno obvestil kupca).

 

Iz tega lahko zaključimo, da je SI-1 za zmanjšanje obračunanega DDV skladno z drugim odstavkom 39. člena ZDDV-1, kadar gre za znižanja cene po opravljeni dobavi, dolžan dokazati, da je slednji pisno obvestil SI-2 o znesku DDV, za katerega le-ta nima pravice do odbitka. SI-1 lahko davčnemu organu tudi predlaga izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi, kot npr.:

·      davčni organ preveri pri SI-2, ali je slednji v svojih poslovnih knjigah evidentiral prejeti dobropis;

·      pisno izjavo SI-2, da je le-ta prejel in evidentiral izdani dobropis s strani SI-1 itd.

 

Več o dokaznem postopku kot bistveni sestavini DIN je zapisano v gradivu iz izobraževanja – tukaj.

 

 

Veljavna zakonodaja (ustrezni zakonski in podzakonski predpisi) ter ostali predpisi v času izdaje strokovnega mnenja:

·       Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11-ZDDV-1D, 78/11-ZDDV-1E, 38/12-ZDDV-1F, 83/12-ZDDV-1G, 46/13-ZIPRS1314-A, 86/14-ZDDV-1H in 90/15-ZDDV-1I.

·       Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17.

·       Direktiva Sveta 2006/112/ES (Uradni list EU, št. L 347/06), Direktiva Sveta 2006/138/ES (Uradni list EU, št. L 384/06), Direktiva Sveta 2007/75/ES (Uradni list EU, št. L 346/07), Direktiva Sveta 2008/8/ES (Uradni list EU, št. L 44/08), Direktiva Sveta 2008/9/ES (Uradni list EU, št. L 44/08), Direktiva Sveta 2008/117/ES (Uradni list EU, št. 14/09), Direktiva Sveta 2009/47/ES (Uradni list EU, št. L 116/09), Direktive Sveta 2009/69/ES (Uradni list EU, št. L 175/09), Direktiva Sveta 2009/132/ES (Uradni list EU, št. L 292/09), Direktiva Sveta 2009/162/EU (Uradni list EU, št. L 10/10), Direktiva Sveta 2010/23/EU (Uradni list EU, št. L 72/10), Direktiva Sveta 2010/45/EU (Uradni list EU, št. L189/10), Direktiva Sveta 2010/88/EU (Uradni list EU, št. L 326/10), Direktiva Sveta 2013/42/EU (Uradni list EU, št. L 201/13), Direktiva Sveta 2013/43/EU (Uradni list EU, št. L 201/13), Direktiva Sveta 2013/61/EU (Uradni list EU, št. L 353/13) in Direktiva Sveta 2016/856 z dne 25. maja 2016 (Uradni list EU, št. L 142/16).

·         Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12-ZDavP-2E, 94/12-ZDavP-2F, 111/13-ZDavP-2G, 40/14-ZIN-B, 25/14-ZFU, 90/14-ZDavP-2H, 91/15-ZDavP-2I, 63/16-ZDavP-2J, 69/17 in 13/18-ZJF-H.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
IZDAN DOBROPIS ZA IZVEDENE TRANSAKCIJE TER ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV – Dolžnost dokazovanja v DIN, da je dobavitelj dejansko obvestil kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV | Trije razlogi za DDVpoznavalec