REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2017 (18.01.2017)


TABELA – POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS

 

Iz sklopa - modula:

STATISTIKA & INFO/Statistični podatki/Regres za prehrano/ …

 

»REGRES ZA PREHRANO MED DELOM« – leto 2017

 

Na kratko o tem:

§  izplačevalec dohodka, ki nastopa v vlogi plačnika davka (opredelitev po 58. členu ZDavP-2) je dolžan za davčnega zavezanca / prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se plačuje davčni odtegljaj;

§  regres za prehrano med delom zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja, če je izplačan v znesku, ki presega ureditev/omejitev določeno po 3. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2;

§  po določilu 144. člena ZPIZ-2 se izenači dohodninska in prispevkovna obravnava regresa za prehrano med delom – tj. »če je dohodnina, so tudi PSV«;

§  na osnovo od katere se plačujejo PIZ prispevki, so vezani tudi ostali prispevki za socialno varnost (ZZ, SV, ZAP);

§  najvišji znesek regresa za prehrano med delom, ki ne zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja (t.i. najvišji določen znesek neobdavčenega regresa za prehrano med delom) je vezan na ureditev po 2. členu Uredbe-davčna;

 

§  za regres za prehrano med delom izplačan v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo (t.i. neobdavčen znesek regresa za prehrano med delom) se poroča po obrazcu REK-1 (šifra dohodka 1001 ali 1190; v i-REK po polju B04).

 

 

Obdobje / leto 2017

Povračilo stroškov za prehrano med delom / dan v €

01.01. – naprej

6,12

 

 

Pri opredelitvi višine povračila stroškov za prehrano med delom v letu 2017 so upoštevana (predvsem) določila iz:

§  Zakona o dohodnini (glej: Zakonodaja/Davki/Dohodnina/ZDOH/Zakon o dohodnini /ZDoh-2/ – 3. točka prvega odstavka in drugi odstavek 44. člena),

§  Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (glej: Statistika&info/Statistični podatki/Uredba o povračilih stroškov/Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – 2. člen),

§  Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (glej: Zakonodaja/Delo in prispevki/Socialni prispevki in dajatve/ZPIZ/Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) – tretji odstavek 144. člena).

 

 

ZDoh-2

44. člen

(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo)

(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo:

[…]

3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela in terenski dodatek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, ter nadomestilo za ločeno življenje do višine, ki jo določi vlada;

[…]

(2) Pri določanju višin povračil stroškov v zvezi z delom in dohodkov, ki jih v skladu s 3., 4., 7. in 8. točko prvega odstavka tega člena določi vlada, se kot podlago upošteva raven posameznih navedenih pravic delojemalcev, določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države. Če delodajalec izplačuje navedena povračila stroškov v zvezi z delom in dohodke, ki so višji od zneskov, ki jih za navedena povračila in dohodke določi vlada, se znesek posameznega povračila oziroma dohodka v delu, ki presega znesek, določen s strani vlade, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

[…]

 

 

Uredba-davčna

2. člen

(prehrana med delom)

(1) Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več, do višine 6,12 eura.

(2) Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,76 eura za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

(3) Pod pogoji in do višin iz prvega in drugega odstavka tega člena se prizna strošek prehrane med delom delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja iz tujine.

 

Število delovnih dni v letu 2017 (delovne dneve predstavljajo vsi dnevi v tednu brez praznikov ter sobot in nedelj):

 

Mesec / leto 2017

Število delovnih dni

Januar

21

Februar

19

Marec

23

April

18

Maj

21

Junij

22

Julij

21

Avgust

22

September

21

Oktober

21

November

21

December

19

 

Pri obračunu nadomestila povračila stroškov za prehrano med delom lahko upoštevate število delovnih dni oziroma ur rednega delovnega časa, opredeljenega z vašim aktom, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Delavcu ne pripada nadomestilo za prehrano za čas dopusta, ob odsotnosti zaradi bolezni […].

 

 

ZPIZ-2

144. člen

(osnove za osebe v delovnem razmerju)

(1) Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 14. člena tega zakona je plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

[…]

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prispevki plačujejo od:

zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina;

[…]

 

ZZVZZ

50. člen

Prispevki za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona se plačujejo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

[…]

 

ZSDP-1

10. člen

(osnova za plačilo prispevkov)

Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 8. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

ZUTD

135. člen

(osnova za plačilo prispevkov)

(1) Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 54. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

[…]

 

 

Pravna podlaga (po stanju na dan 01.01.2017):

§  Zakon o dohodnini - ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12-ZDoh-2I, 30/12-ZDoh-2J, 75/12-ZDoh-2K, 40/12-ZUJF, 94/12-ZDoh-2L, 96/13-ZDoh-2M, 29/14-Odl. US št. U-I-175/11-12, 23/15-ZDoh-2O, 50/14-ZDoh-2N, 55/15-ZDoh-2P, 102/15-ZUJF-E in 63/16-ZDoh-2R.

§  Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba-davčna, Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08.

§  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13-ZPIZ-2A, 63/13-ZIUPTDSV, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 111/13-ZMEPIZ-1, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-ZUJF-B, 95/14-ZIUPTDSV-A, 95/14-ZUJF-C, 90/15-ZIUPTD in 102/15-ZPIZ-2B.

§  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07-ZZVZZ-J, 76/08-ZZVZZ-K, 62/10-ZUPJS, 87/11-ZZVZZ-L, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV, 91/13-ZZVZZ-M, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZIUPTDSV-A, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT in 90/15-ZIUPTD.

§  Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14, 95/14-ZIUPTDSV-A in 90/15-ZIUPTD.

§  Zakon o urejanju trga dela - ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZUTD-B, 63/13-ZIUPTDSV, 100/13-ZUTD-C, 32/14-ZPDZC-1, 95/14-ZIUPTDSV-A, 47/15-ZZSDT in 90/15-ZIUPTD.

§  Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12-ZDavP-2E, 94/12-ZDavP-2F, 111/13-ZDavP-2G, 40/14-ZIN-B, 25/14-ZFU, 90/14-ZDavP-2H, 91/15-ZDavP-2I in 63/16-ZDavP-2J.

§  Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - REK obrazci, Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16 in 79/16.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2017 | 5 Razlogov za superdavke