POGODBA O POSLOVODENJU (vzorec pogodbe) (25.11.2011)


Iz sklopa - modula:

STATISTIKA & INFO/Svet davkov/Zanimivosti/ …

 

Uvodna opomba in posebno opozorilo k vsebini vzorca pogodbe o poslovodenju

 

 

podčrtano besedilo:

Vsebina oziroma podatek, katero mora uporabnik določiti / vnesti sam v odvisnosti od okoliščin posameznega primera.

 

 

poševno besedilo:

Komentar k vsebini / pomena besedila vzorca pogodbe.

 

 

Posebno opozorilo:

Vzorec pogodbe predstavlja zgolj izhodišče za oblikovanje vsebine pogodbe posameznega konkretnega primera, tj. ni neposredno uporabljiv. V odvisnosti od okoliščin posameznega primera, želja in potreb pogodbenih strank se vsebina vzorca pogodbe lahko in/ali mora ustrezno prilagoditi / dopolniti.

 

 

 


POGODBA O POSLOVODENJU

(v nadaljevanju: Pogodba)

 

Pogodbeni stranki

 

1.         Gospodarska družba

 

Firma

ENOOSEBNA d.o.o.

skrajšana firma

 

poslovni naslov

 

Sedež

 

registrski organ

 

Srg vpisa

 

matična številka

 

davčna številka

 

 

zastopana po poslovodji (direktorju):      Janko Direktor

 

(v nadaljevanju: ENOOSEBNA d.o.o. ali družba),

 

in

 

2.         Fizična oseba

 

priimek in ime

Janko Direktor

stalno prebivališče

 

EMŠO

 

davčna številka

 

 

(v nadaljevanju: Janko Direktor ali poslovodja)

 

 

UVODNE UGOTOVITVE

 

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata in soglašata, da :

 

1.

je Janko Direktor bil za nedoločen čas  /  določen čas X let postavljen (imenovan) za poslovodjo družbe, da je imenovanje za poslovodjo sprejel in bil kot poslovodja vpisan v sodni register dne DD.MM.LLL, kar je razvidno iz Sklepa o vpisu ustanovitve subjekta, številka Srg LLLL/ŠŠ, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Kraj,

 

2.

se Pogodba sklepa kot pogodba civilnega prava na podlagi pravil civilnega prava – Obligacijskega zakonika (OZ) (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1) – v povezavi z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3), in ne kot pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002, s spremembami in dopolnitvami).

 

PREDMET IN NAMEN POGODBE

 

2. člen

Predmet Pogodbe je opravljanje storitev vodenja poslov in zastopanja družbe (v nadaljevanju: delo) s strani poslovodje proti plačilu.

 

Namen pogodbe je določitev višine plačila za opravljanje dela ter drugih medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank.

 

 

TRAJANJE POGODBENEGA RAZMERJA IN KRAJ OPRAVLJANJA DELA

 

3. člen

Pogodba je sklenjena za čas trajanja mandatnega obdobja poslovodje.

 

4. člen

 

 

POOBLASTILA IN OBVEZNOSTI POSLOVODJE

 

5. člen

Poslovodja družbe vodi posle družbe in jo zastopa.

 

Vodenje poslov družbe in zastopanje družbe opravlja poslovodja na lastno odgovornost.

 

Poslovodja se obvezuje pri vodenju poslov družbe ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

 

Pri vodenju poslov družbe in zastopanja družbe se mora poslovodja ravnati v skladu:

§   z veljavnimi določbami zakonov, ki urejajo temeljna statusna korporacijska pravila gospodarskih družb,

§   drugimi veljavnimi predpisi,

§   Aktom o ustanovitvi družbe če gre za enoosebno d.o.o. / družbeno pogodbo če gre za večosebno d.o.o., in

§   drugimi akti družbe.

 

6. člen

Poslovodja opravlja vsa dela, ki so potrebna za izvrševanje podeljenega mu pooblastila za vodenje poslov družbe, zlasti in primeroma:

§   načrtovanje, izvajanje ter nadzor in analiza nad izvajanjem poslovne politike in strategije družbe,

§   načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje tekočega (dnevnega) poslovanja družbe, zlasti:

          nabava materiala, storitev, osnovnih sredstev in zaposlovanje,

          upravljanje plačilne sposobnosti družbe (izvajanje plačilnega prometa, izterjava neporavnanih terjatev),

          potrjevanje - likvidacija prejetih in izdanih računov ter drugih obračunov.

 

§   dogovarjanje o poslovnem sodelovanju in sklepanje pogodb z obstoječimi in potencialnimi kupci, dobavitelji, posojilodajalci,

§   opravljanje podobnih del.

 

 

PLAČILO

 

7. člen

V zvezi z opravljanjem dela pripada poslovodji plačilo, ki je sestavljeno iz:

 

a) plačila za delo, ki obsega:

§   fiksni del,

§   variabilni del, in

§   dodatna plačila,

in

b) drugih plačil.

 

8. člen

Fiksni del plačila za delo se obračunava:

§   obdobje obračuna:       koledarski mesec,

§   bruto višina plačila:      X,xx EUR.

 

Poslovodji pripada fiksni del plačila za delo za vsak začeti koledarski mesec opravljanja dela, tj. ne glede na dejansko število v mesecu opravljenih ur dela.

 

Variabilni del plačila za delo se obračuna in izplača v višini, določeni s pisnim sklepom.

 

Izplačilo fiksnega in variabilnega dela plačila za delo se opravi v denarju (denarno izplačilo).

 

Dodatna plačila za delo se opravijo v naravi – kot boniteta, in obsegajo:

§   uporabo osebnega vozila za privatne namene,

§   posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,

§   izobraževanje, ki ni v zvezi s poslovanjem družbe,

§   zavarovalne premije in podobna plačila

§   […]

 

9. člen

Druga plačila v zvezi z delom obsegajo:

a)    solidarnostno pomoč,

b)    povračila stroškov v zvezi z delom, to so: stroški prehrane med delom, prevoz na delo in z dela, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje,

c)     povračila stroškov na službenem potovanju, to so: dnevnica, kilometrina, povračilo stroškov za prenočišče.

 

            in se obračunajo za obdobje koledarskega meseca pod pogoji in v višini zgornjih (najvišjih) zneskov iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št 140/2006, 76/2008; v nadaljevanju: Uredba).

 

V primeru sprememb in dopolnitev Uredbe, se uporabljajo spremenjena in dopolnjena določila Uredbe. V primeru prenehanje veljave Uredbe in njene nadomestitve z drugim predpisom, se uporabljajo določbe predpisa, ki je nadomestil Uredbo.

 

Druga plačila v zvezi z opravljanjem dela se izplačujejo v denarju (denarno izplačilo).

 

10. člen

Plačila v denarju iz 8. in 9. člena Pogodbe po odbitku vseh predpisanih davkov in prispevkov se poslovodji izplačujejo za obdobje koledarskega meseca, najpozneje do vključno 15. dne v mesecu za pretekli mesec na osebni transakcijski račun poslovodje številka

SI56  1234  1234  1234  123

odprt pri Banka.

 

V primeru težav s plačilno sposobnostjo lahko družba rok izplačila podaljša za en (1) mesec / dva (2) meseca / X (X) mesecev, o čemer mora družba poslovodjo obvestiti najpozneje D dni pred dnevom izplačila.

 

 

DRUGE DOLOČBE

 

11. člen

Poslovodja ima pravico in dolžnost do izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, ki je v zvezi s poslovanjem družbe in s katerim se ohranjajo oziroma širijo sposobnosti poslovodje za opravljanje dela po Pogodbi.

 

Družba ima dolžnost zagotoviti v predhodnem odstavku navedena izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.

 

Trajanje in potek izobraževanja ter pravice pogodbenih strank med izobraževanjem in po njem se določijo s pogodbo o izobraževanju.

 

12. člen

Družba je dolžna poslovodji zagotoviti varnost in zdravje pri delu, pri čemer so te dolžnosti hkrati tudi pravica poslovodje.

 

Poslovodja je dolžan spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, v okvir katerih spadajo tudi zdravstveni pregledi, ki jih je družba dolžna zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

 

 

VELJAVNOST IN PRENEHANJE POGODBE

 

13. člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je k Pogodbi podano soglasje družbenika / družbenikov . glej zaključni del Pogodbe - komentar k Soglasju družbenika / družbenikov

 

 

14. člen

Pogodba preneha s soglasjem pogodbenih strank, z odpovedjo s strani poslovodje ali z razrešitvijo poslovodje s funkcije poslovodje.

 

 

KONČNE DOLOČBE

 

15. člen

Spremembe in dopolnitve Pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

 

16. člen

Spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v primeru sodnega spora pa je za njegovo reševanje pristojno sodišče v Kraj.

 

17. člen

Pogodba je podpisana v dveh (2) izvodih, ki se oba štejeta za original, od katerih prejeme vsaka stran po en (1) izvod.

 

 

 

____________________________                   ____________________________

 

ENOOSEBNA d.o.o.                                                          Janko Direktor

Janko Direktor

poslovodja

 

 

V / Na ______________ , _________                V / Na ______________ , _________

 

 

 


Na podlagi pogodbe o poslovodenju nastanejo pravice in obveznosti med poslovodjo in družbo, tj. na strani »delodajalca« nastopa družba, in ne družbenik (družbeniki).

 

Ker pa bi v primerih, ko poslovodja ni (edini) družbenik lahko prišlo do navzkrižja (konflikta) interesov (npr. poslovodja bi si brez vednosti (ostalih) družbenikov lahko poljubno določil/povišal plačilo za delo) je smiselno, da se veljavnost pogodbe veže na soglasje pristojnega organa nadzora (družbenik, skupščina – če je družbenikov več, nadzornega sveta – če ga družba ima).

 

če enoosebna d.o.o.

Soglasje družbenika k vsebini pogodbe

 

Družbenik Ime Priimek dajem soglasje k Pogodbi

 

____________________________        V / Na ______________ , _________   

Ime Priimek

 

 

če večosebna d.o.o.

Soglasje družbenikov k vsebini pogodbe

 

Družbeniki dajemo soglasje k Pogodbi.

 

____________________________        V / Na ______________ , _________   

Ime Priimek

 

____________________________        V / Na ______________ , _________   

Ime Priimek

 

____________________________        V / Na ______________ , _________   

Ime Priimek

 

alternativa

Družbeniki

Ime Priimek

Ime Priimek

Ime Priimek

 

so soglasje k Pogodbi podali s Sklepom ŠŠ, sprejetim na skupščini dne DD.MM.LLLL.

 

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
POGODBA O POSLOVODENJU (vzorec pogodbe) | 5 Razlogov za superdavke