NOVI VPLAČILNI RAČUNI IN SKLICI - Uvedba novega načina plačevanja davkov s 01.10.2011 - številka 06-11 (03.10.2011)


Šablona

 

Iz sklopa - modula:

PRAKSA/E-Super časnik/E-Super časnik – leto 2011/ …

 

 

NOVI VPLAČILNI RAČUNI IN SKLICI

– Uvedba novega načina plačevanja davkov s 01.10.2011

 

Namen te številke E-Super časnika je prikazati pravila novega načina plačevanja davkov, ki se bo začel uporabljati s 01.10.2011.

 

1.       Pravni okvir ureditve načina plačevanja davka

 

Pobiranje davkov je (med drugim) urejeno z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Po prvi alineji prvega odstavka 1. člena ZDavP-2 vključuje pobiranje davkov obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo.

 

Na podlagi 9. člena ZDavP-2 (načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti) je zavezanec za davek dolžan napovedati, obračunati in plačati le toliko davka (tj. ne več in ne manj) in na način ter v rokih, kot je določeno z zakonom ali akti na podlagi zakona.

 

ZDavP-2 v prvem odstavku 46. člena določa, da se davčna obveznost izpolni s plačilom davka v zakonsko predpisanem roku po nastanku davčne obveznosti. Plačilo davka mora biti izvršeno ne samo v njegovi zakoniti višini in pravočasno, temveč tudi na pravilen (predpisan) način, ki ga določa 91. člen ZDavP-2.

 

91. člen

(način plačila davka)

(1) Davek se plača pri ponudniku plačilnih storitev ali pri davčnem organu[1], če tehnične možnosti tako dopuščajo.

          (2) Podrobnejši način plačila davka določi minister, pristojen za finance.

 

Način plačila davka je minister za finance določil s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06 s spremembami in dopolnitvami) -  v nadaljevanju: Pravilnik JFP-2006, ki pa je prenehal veljati z 22.12.2010 na podlagi »novega«Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 48/11 (51/11-popr.) ) – v nadaljevanju: Pravilnik JFP-2010.

 

Kljub prenehanju njegove veljavnosti, se Pravilnik JFP-2006 do vključno 30.09.2011 uporablja za plačevanje na podračune javnofinančnih prihodkov seznama A (JPF-A)  namenjene plačevanju dajatev, katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje je Davčna uprava Republike Slovenije.

 

 


 

2.       Način plačevanja davkov v skladu s Pravilnikom JFP pred in od 01.10.2011 naprej

 

2.1.    Vplačilni podračuni

 

Pravilnik JFP-2010 ne spreminja osnovne ureditve plačevanja obveznih dajatev.

 

Zavezanci bomo tudi od 01.10.2011 naprej obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke plačevali na podračune JFP skupine A (tj. na podračune javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih prejemnikov, ki so objavljeni na seznamu A) in na način določen s Pravilnikom JFP-2010.

 

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 62/2010) seznam podračunov JFP-A ni več sestavni del pravilnika, temveč se objavlja na spletni strani Ministrstva za finance.

 

Podračuni JFP so odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (EZR)  države in občin pri Banki Slovenije,  vodi pa jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

 

Pravilnik JFP-2006 je določal plačevanje obveznih dajatev po vrstah davkov (tj. vsaka vrsta obvezne dajatve (npr. akontacija dohodnine iz delovnega razmerja, prispevek za PIZ v breme delojemalca, prispevek za PIZ v breme delodajalca, DDPO, DDV …) se je plačevala na ločen (poseben, samostojen) vplačilni račun).

 

Bistvena novost Pravilnika JFP-2010 je zmanjšanje števila vplačilnih podračunov zaradi uvedbe načina plačevanja obveznih dajatev po vrstah javnofinančnih blagajn (tj. obvezne dajatve, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni, bo treba plačati na isti (en, enoten) JFP).

 

Pravilnik JFP-2010 je namreč uvedel nov pojem »prehodni davčni podračun (PDP)«.  PDP je tisti podračun JFP-A, ki je namenjen plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku (javnofinančni blagajni) in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje je izključno DURS.

 

PDP posameznih javnofinančnih blagajn so naslednji:

 

PDP - proračun države   

01100-8881000030

PDP - ZPIZ

01100-8882000003

PDP - ZZZS

01100-8883000073

210 PDP - občine

01EZR-888OBČ00kk

 

Nespremenjeni ostajajo podračuni za:

§          koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo,

§          pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

 

Drugi odstavek 7. člena Pravilnika JFP-2010 za PDP iz osnovnega seznama podračunov JFP-A določa pričetek uporabe 1. oktober 2011.

 

 


 

G       Zmanjšanje števila vplačilnih podračunov (samo štirje PDP) ne pomeni, da bo DURS stanje davčnih obveznosti prenehal evidentirati na analitični ravni (tj. po posameznih vrstah davka – DDPO, akontacija dohodnine, prispevki PIZ v breme delojemalca in v breme delodajalca, DDV). Evidentiranje davkov na analitični ravni, kot so ga zavezanci navajeni iz eDavki – funkcija Vpogled, ostaja v veljavi tudi od 01.10.2011 naprej.[2]

 

 

2.2.    Referenca – model in sklicevanje

 

2.2.1. Referenca – model

 

Pravilnik JFP-2010 spreminja tudi pravila reference prejemnika.

 

Referenca prejemnika je podatek na nalogu za plačilo (nahaja se na delu naloga, ki je namenjen prejemniku), ki skupaj s podatkom o podračunu JFP-A nadzorniku omogoča določanje plačnika in namena plačila. Referenco sestavljata:

§          model,[3] in

§          sklicevanje na številko.

 

Zavezanec mora (je dolžan) zaradi prepoznavanja plačnika, vrste javnofinančnega prihodka in nadzornika na nalog za plačilo navesti:

§          podračun JFP, in

§          referenco.

 

Po določbi drugega odstavka 23. člena Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), morajo ponudniki plačilnih storitev zavrniti sprejem plačilnega naloga, če na njem plačnik navede:

§          ukinjen podračun JFP, ali

§          referenco, ki ni v skladu s pravilnikom ministra, pristojnega za finance.

 

 

G       Če bo zavezanec na nalog za plačilo davka navedel veljaven vendar nepravilen PDP ali/in nepravilno referenco, plačilo pri nadzorniku (DURS) ne bo pravilno evidentirano (beri: v knjigovodskih evidencah davkov DURS bo zavezanec izkazoval neporavnano davčno obveznost).

 

 

Model plačevanja na PDP od 01.10.2011 naprej je lahko:

§          do sedaj uporabljan model 19, ali

§          model 12, ali

§          nov model 21.

 

Po določbi drugega odstavka 5. člena Pravilnika JFP-2010 je uporaba modela 12 obvezna, kadar nadzornik (pri obveznih dajatvah je to DURS) za plačilo dajatev izstavi zavezancu posebno položnico ali univerzalni plačilni nalog.

 


S 01.01.2011 je DURS na vseh področjih odmere prešel na plačilo na podlagi univerzalnega plačilnega naloga (UPN) z uporabo OCR zapisa, in je zato dolžan v UPN  uporabljati model 12.[4]

 

Če zavezanec plača javnofinančni prihodek s plačilnim nalogom (tj. obrazec BN02) namesto s posebno položnico (tj. obrazec PP02) ali univerzalnim plačilnim nalogom, ki jo izstavi nadzornik, vpiše na plačilni nalog model 12 in prepiše celoten sklic na številko s posebne položnice ali univerzalnega plačilnega naloga (peti odstavek 5. člena Pravilnika JFP-2010).

 

G       Zaradi uvedbe univerzalnega plačilnega naloga – UPN bosta obrazca PP02 in tudi BN02 ukinjena s 01.01.2012.

 

 

Model 21 se bo uporabljal samo v primeru plačevanja po točno določenih upravnih aktih DURS (sklep o davčni izvršbi, odločba o odlogu in obročnem plačevanju obveznosti, plačilni nalog oziroma odločba za globe in stroške prekrškovnega postopka).

 

Pri uporabi modela 19 je v sklicu (sklicevanju) obvezno treba navesti naslednje podatke:

§          prvi del sklicevanja - podatek P1:             davčna številka plačnika, in

§          drugi del sklicevanja - podatek P2:           šifra obvezne dajatve, ki lahko pomeni:

-          vse davke znotraj PDP,

-          vrsto davka, ali

-          skupino davkov.

 

 

2.2.2  Referenca – sklicevanje pri modelu 19

 

G         Od 01.10.2011 naprej je pri plačilu določene vrste davka možna uporaba (navedba) različnih šifer obvezne dajatve (podatek P2)

 

 

Prehodni davčni podračuni

 

 

 

Naziv

Številka PDP

Modeli reference

Šifra dajatve

(podatek P2)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  21

12009, 13005, 16004, 20001, 21008, 23000, 24007, 25003, 26000, 27006, 36005, 40002, 41009, 42005, 43001, 47007, 48003, 49000, 56006, 60003, 62006, 63002, 70009, 71005, 72001, 75000, 76007, 80004, 81000, 82007, 85006, 86002, 90000, 91006, 99996

PDP - ZPIZ

01100-8882000003

19  21

44008, 46000, 48003, 99996

PDP - ZZZS

01100-8883000073

19  21

45004, 48003, 99996

PDP - OBČINE

01EZR-888OBČ00kk

19  21

14001, 22004, 28002, 61000, 73008, 94005, 95001, 96008, 97004, 98000, 99007, 99996

 

 

ZGLED

Uporaba šifer obveznih dajatev od 01.10.2011 naprej

 

Zavezanec je v mesecu novembru 2011 delavcem izplačal plače. Poleg plačila davčnih obveznosti iz naslova izplačanih plač po obrazcu REK-1  zavezanec plača tudi (zapadle) davčne obveznosti iz naslova akontacije DDPO in DDV po DDV-O.

 

Obvezna dajatev

Prehodni davčni podračun

Številka / Referenca 

dajatve po REK-1

 

 

Akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja (AK-Doh)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-P2

Prispevki za starševsko varstvo (SV)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-P2

Prispevki za zaposlovanje (ZAP)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-P2

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)

PDP - ZPIZ

01100-8882000003

19  davčna številka plačnika-P2

Prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu (ZZ)

PDP - ZZZS

01100-8883000073

19  davčna številka plačnika-P2

DDV

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-P2

DDPO

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-P2

 

 

a)        Plačilo po modelu 19 z uporabo šifre obvezne dajatve (posamezne) vrste davka

 

Uporaba šifre vrste davka je predvidena za primer, ko bo zavezanec želel, da se plačilo nameni (uporabi) samo za poravnavo posamezne (tj. točno določene) vrste davka (npr. AK-Doh).

 

Obvezna dajatev

Prehodni davčni podračun

Številka / Referenca 

dajatve po REK-1

 

 

Akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja (AK-Doh)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-40002

Prispevki za starševsko varstvo (SV)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-43001

Prispevki za zaposlovanje (ZAP)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-42005

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)

PDP - ZPIZ

01100-8882000003

19  davčna številka plačnika-44008

Prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu (ZZ)

PDP - ZZZS

01100-8883000073

19  davčna številka plačnika-45004

DDV

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-62006

DDPO

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-80004

 

Število nalogov za plačilo:

7

 

Pri uporabi šifre vrste davka se v primeru neporavnanih davčnih obveznosti s plačilom lahko pokriva samo najstarejša davčna obveznost iz naslova te (tj. iz uporabljene šifre) vrste davka.

 

V danem primeru je zavezanec AK-Doh plačal z enim (ločenim, samostojnim) nalogom in v polju P2 uporabil šifro -40002. DURS bo iz plačila pokrival samo davčno obveznost iz naslova AK-Doh, in to neodvisno od stanja neporavnanih obveznosti iz naslova drugih obveznih dajatev, ki pripadajo PDP – proračun države.

 

 

G       Od 01.10.2011 naprej imajo vsi posamezni javnofinančni blagajni pripadajoči obvezni prispevki enako šifro vrste davka, tj. tako obvezni prispevki v breme prejemnika dohodka (delojemalca), v breme izplačevalca (delodajalca) in pavšalni prispevki (izjema: ZZ prispevki kmetov in članov njihovih gospodinjstev).

 

To je razvidno iz s strani DURS objavljene tabele vseh od 01.10.2011 naprej veljavnih PDP in šifer obvezne dajatve za polje P2,[5] v kateri niso predvideni različni sklici po vrsti davka za prispevke v breme delodajalca, delojemalca in pavšalne prispevke.

 

Naziv podračuna

Vsebina za sklic P2 (5 mest)

Prehodni davčni podračun – ZPIZ

 

vse v okviru PDP

99996

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

44008

Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost

46000

Transferni prihodki

48003

Prehodni davčni podračun – ZZZS

 

vse v okviru PDP

99996

Prispevki za zdravstveno varstvo

45004

Transferni prihodki

48003

Prispevki kmetov in članov njihovih gospodinjstev

16004

 

 

b)        Plačilo po modelu 19 z uporabo šifre obvezne dajatve vseh vrst davka znotraj posameznega PDP

 

Uporaba šifre vseh vrst davka je predvidena za primer, ko bo zavezanec želel, da se plačilo nameni (uporabi) za poravnavo vseh vrst davka, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni (primer: zavezanec plača AK-Doh, SV, ZAP, DDPO, DDV z enim nalogom za plačilo).

 


 

Obvezna dajatev

Prehodni davčni podračun

Številka / Referenca 

dajatve po REK-1

 

 

Akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja (AK-Doh)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-99996

Prispevki za starševsko varstvo (SV)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

 

Prispevki za zaposlovanje (ZAP)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

 

DDV

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

 

DDPO

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

 

REK-1

 

 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)

PDP - ZPIZ

01100-8882000003

19  davčna številka plačnika-99996

Prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu (ZZ)

PDP - ZZZS

01100-8883000073

19  davčna številka plačnika-99996

 

Število nalogov za plačilo:

3

 

Pri uporabi šifre vseh vrst davka znotraj posameznega PDP se v primeru neporavnanih davčnih obveznosti s plačilom pokriva najstarejša davčna obveznost iz naslova katerekoli vrste davka znotraj posameznega PDP.

 

V danem primeru je zavezanec različne obvezne dajatve, ki pripadajo PDP – proračun države (AK-Doh, SV, ZAP, DDPO, DDV) plačal z enim nalogom in zato v polju P2 uporabil šifro -99996.  Ne glede na to, da se plačilo zavezanca po vsebini nanaša tudi na obvezne dajatve po REK-1, bo DURS iz plačila najprej pokrival najstarejše zapadle davčne obveznosti iz naslova DDV in DDPO (zamudne obresti in glavnica), z razliko pa bo pokrival davčne obveznosti po REK-1.[6]

 

Zavezanec bi v danem primeru za nakazilo na PDP – proračun države lahko uporabil tudi kombinacijo šifer posamezne vrste davka (za DDV in DDPO) in vseh vrst davka znotraj posameznega PDP (za obveznosti po REK-1).

 

Obvezna dajatev

Prehodni davčni podračun

Številka / Referenca 

REK-1

 

 

Akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja (AK-Doh)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-99996

Prispevki za starševsko varstvo (SV)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

 

Prispevki za zaposlovanje (ZAP)

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)

PDP - ZPIZ

01100-8882000003

19  davčna številka plačnika-99996

Prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu (ZZ)

PDP - ZZZS

01100-8883000073

19  davčna številka plačnika-99996

DDV

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-62006

DDPO

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-80004

 

 

Število nalogov za plačilo:

5

 

 

c)        Plačilo po modelu 19 z uporabo šifre obvezne dajatve skupine davkov znotraj posameznega PDP

 

Uporaba šifre skupine davkov znotraj posameznega PDP je predvidena za primer, ko bo zavezanec želel, da se plačilo nameni (uporabi) za poravnavo različnih vrst davka iz enega obračuna, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni (primer: zavezanec plača obveznosti po REK-1, ki pripadajo PDP – proračun države (AK-Doh, SV, ZAP) z enim nalogom za plačilo).

 

Za plačevanje skupine davkov posebna šifra ni predvidena, zato se uporablja šifra -99996. Posledično se ta način plačevanja po vsebini (beri: glede pokrivanja davčnih obveznosti) ne razlikuje od načina z uporabo šifre vseh vrst davka. DURS bo tudi v primeru plačila skupine davkov iz plačila najprej pokrival najstarejše zapadle obveznosti iz naslova katerekoli vrste davka znotraj posameznega PDP.

 

 

 

G         Iz vidika spremljanja obremenitev, plačil in stanja posamezne davčne obveznosti je primernejši način plačevanja z uporabo šifre vrste davka. DURS pri uporabi šifre “vsi davki v okviru PDP” iz plačila, čeprav se po vsebini nanaša na posamezno vrsto davka, najprej pokriva najstarejše davčne obveznosti iz naslova katerikoli vrste davka znotraj posameznega PDP.

 

Uporaba šifre vrste davka je smiselna predvsem takrat, kadar zavezanec davke plačuje (ali ve, da jih bo plač(ev)al z zamudo.

 

Primer

Zavezanec izkazuje v okviru PDP – proračun države različne vrste zapadlih davčnih obveznosti, med drugim tudi obveznost iz naslova akontacije DDPO. Če bo zavezanec akontacije DDPO plačeval z uporabo šifre “vsi davki v okviru PDP”, tj. -99996, se lahko pri sestavljanju / predložitvi obračuna DDPO za davčno leto pojavi vprašanje pravilnega zneska plačane akontacije DDPO in posledično pravilne višine doplačila ali vračila DDPO.[7] DURS bo namreč iz plačil DDPO označenih s šifro -99996 najprej pokrival najstarejše davčne obveznosti iz naslova drugih vrst davkov znotraj PDP – proračun države.

 

 


3.       Še nekaj zgledov plačevanja v praksi najbolj pogostih obveznih dajatev

 

V nadaljevanju prikazani zgledih sta prikazani tako možnost uporabe šifre vrste davka kot tudi šifre vseh davkov znotraj posameznega PDP (šifra: -99996).

 

§          REK-2 zbirni podatki - šifra dohodka: 1501 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)

 

Akontacija dohodnine

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-40002

ali

19  davčna številka plačnika-99996

Posebni davek na določene prejemke

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-47007

ali

19  davčna številka plačnika-99996

Prispevek za PIZ - pavšal

PDP - ZPIZ

01100-8882000003

19  davčna številka plačnika-44008

ali

19  davčna številka plačnika-99996

Prispevki za ZZ - pavšal

PDP - ZZZS

01100-8883000073

19  davčna številka plačnika-45004

ali

19  davčna številka plačnika-99996

 

Ker se akontacija dohodnine in posebni davek na določene prejemke vplačujete na isti PDP (PDP – Proračun države), lahko zavezanec plačilo akontacije dohodnine in posebnega davka na določene prejemke izvrši tudi z enim nalogom za plačilo pod pogojem, da v tem nalogu uporabi šifro vseh vrst davka (-99996).

 

 

§          REK-2 zbirni podatki - šifra dohodka: 1701 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem - 40% norm. stroškov

 

Akontacija dohodnine

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-40002

ali

19  davčna številka plačnika-99996

 

 

§          REK-2 zbirni podatki - šifra dohodka: 1801 Nagrade / 1802 Darila / 1803 Dobitki v nagradnih igrah, 1820 Ostali drugi dohodki

 

Akontacija dohodnine

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-40002

ali

19  davčna številka plačnika-99996

 

 


§          REK-2 zbirni podatki - šifra dohodka: 1901 Obresti od posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, denarnih depozitov itd. / 1920 Dividende

 

Akontacija dohodnine

PDP - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-41009

ali

19  davčna številka plačnika-99996

 

 

G         Od 01.10.2011 naprej velja enaka šifra vrste davka - 40002 - za vsa plačila akontacije dohodnine od naslednjih dohodninskih vrst dohodkov:

-          dohodek iz zaposlitve,

-          dohodek iz dejavnosti,

-          dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,

-          drugi dohodki.

 

Iz s strani DURS objavljene preglednice od 01.10.2011 naprej veljavnega načina plačevanja z modelom 19 je razvidno, da je dohodnini namenjeno število sklicev (po vrsti davka) bilo zmanjšano na zgolj pet (5).

 

Naziv podračuna

Vsebina za sklic P2 (5 mest)

Prehodni davčni podračun – proračun države

 

Dohodnina od nenapovedanih dohodkov

13005

Davek na dohodek iz kmetijstva in gozdarstva

16004

Akontacija dohodnine

40002

Dohodnina od dobička iz kapitala, obresti, dividende

40009

Letni poračun dohodnine

85006

 

Na tej podlagi bi lahko sklepali, da bo analitična evidenca davkov DURS po 01.10.2011 drugačna, kot smo jo do sedaj bili zavezanci navajeni iz eDavki – funkcija Vpogled.

 

Ali bo DURS v svojem knjigovodstvu analitične konte Akontacija dohodnine-od dohodkov iz delovnega razmerja, Akontacija dohodnine-od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja … dejansko združil v en sam analitični konto Akontacija dohodnine, bomo videli po 01.10.2011.

 

 

 

§          Davek od dohodka pravnih oseb – davčni odtegljaj

 

Davek od dohodka pravnih oseb – davčni odtegljaj

PDP  - PRORAČUN DRŽAVE

01100-8881000030

19  davčna številka plačnika-81000

ali

19  davčna številka plačnika-99996

 

 

§          Davek na promet nepremičnin (DPN), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

 

DPN in NUSZ nista prihodek proračuna države, temveč občin (kjer nepremičnina leži), zato se  tudi od 01.10.2011 naprej plačujeta na PDP– občine.

 

Davek na promet nepremičnin

PDP - občine

01EZR-888OBČ00kk

19  davčna številka plačnika-14001

ali

19  davčna številka plačnika-99996

Nadomestilo za uporabo

stavbnega zemljišča

PDP - občine

01EZR-888OBČ00kk

19  davčna številka plačnika-97004

ali

19  davčna številka plačnika-99996

 

Številke PDP posameznih občin so razvidne iz s strani DURS objavljene preglednice od 01.10.2011 naprej veljavnega načina plačevanja z modelom 19.

 

 

4.       Davki in UPN kode [8]

 

V Sloveniji se je s 01.11.2010 začel uporabljati univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN. Uvedba UPN je posledica prilagoditve izvajanje plačilnih transakcij v Sloveniji prilagodilo zahtevam enotnega območja plačil v evrih – SEPA. Z UPN se lahko izvršujejo tako domače kot tudi čezmejne plačilne transakcije v evrih v SEPA območju.

 

UPN bo nadomestil naslednje obrazce:

§          posebno položnico - obrazec PP02,

§          plačilno navodilo - obrazec BN02, in

§          delno tudi tuje plačilno navodilo za odliv - obrazec TPNO70, in sicer za izvrševanje čezmejnih plačilnih transakcij.

 

PP02 in BN02 bosta s 1. januarjem 2012 ukinjena.

 

Proračunski uporabniki morajo do konca leta 2011 pričeti z uporabo oziroma izdajanjem UPN, saj morajo biti vsa plačilna navodila z rokom plačila v letu 2012, ki jih plačnik oziroma izdajatelj izpolni vnaprej, izdana na obrazcu UPN. UPN lahko proračunski uporabniki:

§        uporabljajo za izvrševanje plačilnih transakcij (v tem delu bo nadomestil obstoječe plačilno navodilo - obrazec BN02 ter delno tuje plačilno navodilo za odliv - obrazec TPNO70), ali

§        izdajo svojim dolžnikom za poravnavo njihovih obveznosti (v tem delu bo nadomestil obrazec PP02).[9]

 

Bistvene spremembe zaradi uvedbe UPN so:

§          Referenca - oznaka SI ali RF, [10] in

§          Koda namena - nova identifikacija namena.

 


Referenca SI omogoča nadaljnjo uporabo obstoječih modelov za sklic na številko odobritve in obremenitve, zato so v nadaljevanju na kratko prikazana pravila in pomen novih kod namena.

 

Koda namena:

§          je štirimestna in je zapisana s kraticami v angleškem jeziku.

§          se uporablja za opredelitev namena plačila na območju ter po pravilih SEPA.

 

Uporaba ustrezne kode namena plačila je pomembna iz razloga, ker se pri uporabi referenc SI ali RF do končnega prejemnika plačila ne bo več prenašal tekstovni namen plačila (tj. koda nadomešča tekstovni opis namena plačila). Posledično je pravilna uporaba kode namena posebej pomembna pri plačilih, ki so po veljavni zakonodaji izvzeta ali delno zasegljiva (npr. izplačilo plače, pokojnine, socialnih transferjev).

 

Po pojasnilu DURS (Univerzalni plačilni nalog – UPN, Novica z dne 21.12.2010):

§          se za plačilo obveznih dajatev uporablja predvsem koda namena TAXS - plačilo davkov, pa tudi naslednje kode namenov:

ESTX                    plačilo davka na nepremičnine

INTX                    plačilo davka na dobiček

NITX                    plačilo davka na čisti dobiček

VATX                   plačilo DDV.

§          je pri izpolnjevanju podatkov UPN v vseh primerih potrebno vpisati kodo BIC banke prejemnika, ki je za plačilo davkov BSLJSI2X.

§          je v polje IBAN pred navedbo podračuna za plačevanje davkov treba navesti SI56,

§          je pri uporabi reference SI pred navedbo modela plačila (09, 11, 12, 19) treba navesti SI.

 

Katera koda namena je ustrezna za plačilo določenega davka je razvidno iz v nadaljevanju prikazanega izvlečka iz seznama Kode namena plačila – celoten nabor kod namenov plačil po standardu ISO 20022 je objavljen na spletni strani http://www.sepa.si/.[11]

 

Koda

Ime

Čistopis opisa definicije prilagojen za uporabnike

ESTX

Davek na nepremičnine

Plačilo davka na nepremičnine (odmera NUSZ, 2-odstotni davek na promet nepremičnin, dohodnina ob prodaji, DDV ob nakupu nove nepremičnine)

INTX

Davek na dobiček

Plačilo davka na dobiček (davek od dohodka pravne osebe)

NITX

Davek na čisti dobiček

Plačilo davka na čisti dobiček

TAXS

Plačilo davkov

Plačilo davka na dohodek iz kapitala (na obresti, dividende, vredn. papirje), dohodnine (iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja), dohodnine iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz dajanja premoženja v najem, od dohodka iz dejavnosti pri s.p.

VATX

Plačilo davka na dodano vrednost

Plačilo davka na dodano vrednost

WHLD

Davek po odbitku vrednost

Davčni odtegljaj od dohodkov nerezidentov (WHT)

 

Iz v seznamu Kode namena plačila navedenih opisov definicije kod namena plačila izhaja naslednji (zanimiv) zaključek (in odprto vprašanje):

 

Pri plačilu dohodnine, DDPO in DDV se v odvisnosti od vrste dohodnine, načina obdavčitve  oziroma vsebine transakcije uporabljajo različne kode.

 

DDPO

 

- po obračunu, akontacija

INTX

- davčni odtegljaj DDPO pri izplačilih nerezidentu

WHLD !

 

 

Dohodnina

 

Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve (delovnega in drugega pogodbenega razmerja), iz dejavnosti, iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz dajanja premoženja v najem, drugi dohodki

TAXS

Dohodnina od dohodka iz kapitala – obresti, dividende, dobiček iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev

TAXS

Dohodnina od dohodka iz kapitala – dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnine

ESTX !

 

DDV

 

- po DDV-O

VATX

- ob nakupu nove nepremičnine

ESTX !

 

Odprto vprašanje:

Ali je kupec v primeru nakupa nove nepremičnine, katera je obdavčena z DDV, nakazilo kupnine prodajalcu dolžan opraviti v dveh delih - 1. del: nakazilo zneska kupnine brez DDV; 2. nakazilo na računu izkazanega DDV – koda ESTX?

 

G       V primeru uporabe šifre obvezne dajatve vrste davka (podatek P2), v UPN morebiti napačno uporabljena koda namena plačila ne vpliva na ugotavljanje namena tega plačila pri DURS, ker le-ta namen plačila ugotavlja na podlagi šifre obvezne dajatve, in ne na podlagi kode namena plačila.

 

 

 


Zakonodaja (zakonski in podzakonski predpisi):

§          Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/11-UPB4.

§          Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), Uradni list RS, št. 59/10.

§          Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 112/09, 25/10, 59/10–ZOPSPU in 62/10.      Ne velja od: 22.12.2010.

§          Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Uradni list RS, št. 103/10 in 48/11 (51/11-popr.).

 

Drugi viri:

§          Nov način plačevanja davkov s 1.10.2011, Davčna uprava Republike Slovenije.

s prilogo:   tabela z vsemi PDP in podatki o šifri obvezne dajatve za polje P2

dostopno na:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/

§          Obvestilo plačnikom davčnih obveznosti, Davčna uprava Republike Slovenije.

dostopno na:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/obvestilo_placnikom_davcnih_obveznosti/

§          Univerzalni plačilni nalog – UPN, Novica 21.12.2010, Davčna uprava Republike Slovenije.

dostopno na:

http://www.durs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12727/5675/

§          Univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN, Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

dostopno na:

http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=311

§          Kode namena plačila – celoten nabor kod namenov plačil po standardu ISO 20022 z opisi v angleščini in s slovenskimi prevodi opisov, maj 2010 – uporabljajo se od 1. 11. 2010.

dostopno na:

http://www.sepa.si/SloPrenova/Gradiva_Publikacije/Sepa_Zbs/GradivaSepaZBS.htm#Kreditna plačila

 

 [1] Opomba pisca E-Super časnika: možnost plačila davka pri davčnem organu (trenutno še) ne obstaja.

[2] Opomba pisca E-Super časnika: glede na spremembe v sklicevanju – drugačne šifre obveznih dajatev – bi lahko prišlo do določenih sprememb v ravni evidentiranja na analitični ravni (za več o tem glej poglavje 3.)

[3] Za pravila uporabe različnih referenc (modelov in sklicevanj) glej 6. člen Pravilnika JFP-2010.

[4] Povzeto po:    Univerzalni plačilni nalog – UPN, Novica 21.12.2010, Davčna uprava Republike Slovenije.

[5] Za vsebino celotne tabele glej Prilogo 1 E-Super časnika.

[6] DURS bi davčne obveznosti  pokrival na enak način tudi v primeru, če bi zavezanec DDV, DDPO in obveznosti po REK-1 plačal ločeno (s tremi nalogi za plačilo), vendar bi v vseh nalogih v polju P2 uporabil šifro -99996.

 

[7] ZDavP-2 v drugem odstavku 370. člena (plačevanje davka) določa, da mora davčni zavezanec (op. za DDPO) razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve obračuna oziroma da davčni organ preveč plačan znesek vrne najpozneje v 30 dneh od  predložitve davčnega obračuna.

 

V praksi se navedena določba o plačani akontaciji DDPO izvaja na način, da se upoštevajo do predložitve obračuna DDPO plačani zneski akontacije.

[8] Vsebina poglavja je povzeta po:

-          Univerzalni plačilni nalog – UPN, Novica 21.12.2010, Davčna uprava Republike Slovenije.

-          Univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN, Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

[9] Opomba pisca E-Super časnika: V ta sklop spadajo tudi UPN, ki jih DURS na področju odmere davkov izdaja zavezancem.

[10] Referenca RF je priporočena je s pravili SEPA. Označena je s predpono RF, ki ji sledi niz številk oziroma črk., oblikuje pa se po standardu ISO 11649:2009(E). Za referenco RF se predvideva, da bo v prihodnje nadomestila že obstoječe nacionalne standarde na področju določanja referenc v državah območja SEPA.

[11] Za vsebino celotnega seznama glej Prilogo 2 E-Super časnika.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
NOVI VPLAČILNI RAČUNI IN SKLICI - Uvedba novega načina plačevanja davkov s 01.10.2011 - številka 06-11 | 5 Razlogov za superdavke