PLAČEVANJE PRISPEVKA DELODAJALCA ZA ZAPOSLOVANJE ZA ZAPOSLITVE SKLENJENE OD 12. APRILA 2013 NAPREJ (13.05.2013)


Šablona

 

Iz sklopa - modula:

PRAKSA/Mnenja strokovnjakov/Ostalo/ …

 

PLAČEVANJE PRISPEVKA DELODAJALCA ZA ZAPOSLOVANJE ZA ZAPOSLITVE SKLENJENE OD 12. APRILA 2013 NAPREJ

 

Številka:  20/KM/2013

Datum:    30.04.2013

 

Vprašanje – opis problema

 

Gospodarska družba s sedežem v Sloveniji, ki zaposluje fizične osebe – rezidente Slovenije, je v mesecu marcu in aprilu 2013 zaposlila več fizičnih oseb pod naslednjimi okoliščinami:

        varianta 1: delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,

        varianta 2: delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas,

        varianta 3: zaposlitev na podlagi pogodbe civilnega prava – oseba je edini družbenik in tudi poslovodja družbe in ni obvezno socialno zavarovan na drugi zavarovalni podlagi (tj. ni nikjer drugje v delovnem razmerju, ni samozaposlena oseba, ni kmet),

        varianta 4: delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas – oseba je edini družbenik in tudi poslovodja družbe, ki je pred tem bil zavarovan kot družbenik-poslovodna oseba.

 

Pri katerih variantah zaposlitve je družba za prvi dve leti zaposlitve oproščena plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A?

 

Mnenje

 

Oprostitev plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje (prispevek ZAP »na bruto« po prispevni stopnji 0,06 %) skladno z 39. členom ZUTD-A velja samo za delovna razmerja za nedoločen čas, ki so sklenjena 12. aprila 2013 ali kasneje.

 

Pod predpostavko, da je zaposlitev bila pogodbeno urejena 12. aprila 2013 ali kasneje, je v primeru iz vprašanja družba oproščena plačila prispevka delodajalca za zaposlovanje pri vseh variantah, kjer je sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, tj. pri variantah 1 in 4.

 

Obrazložitev

 

ZUTD-A je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 21/13 z dne 13. 3. 2013 in je začel veljati, ter se uporabljati, 30. dan po njegovi objavi Uradnem listu Republike Slovenije (tj. 12.04.2013) razen določb 18. točke 5. člena, 27.a, 27.b, 27.c, 27.č, 27.d, 27.e, 27.f, 27.g, 176., 176.a, 176.b in 176.c člena, ki se začnejo uporabljati 01.07.2013.

 

ZUTD-A v 39. členu, ki velja in se uporablja od 12. aprila 2013 naprej, določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zaposlovanje (prispevek ZAP »na bruto«), kot je ta določen v Zakonu o prispevkih za socialno varnost – ZPSV. Po ZPSV znaša višina prispevne stopnje prispevka ZAP »na bruto« 0,06 %.

 

Po 39. členu ZUTD-A je delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za:

        nedoločen čas, oproščen plačila prispevka ZAP »na bruto« za dve leti,

        določen čas, dolžan plačevati prispevek ZAP »na bruto« v višini petkratnika zneska iz ZPSV, tj. 5 x 0,06 % = 0,30 %, ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.

 

Ureditev plačevanja prispevka ZAP »na bruto« iz ZUTD-A se nanaša samo na delovna razmerja po pogodbah o zaposlitvi med delodajalcem in delavcem, ki so sklenjena od (vključno) 12.04.2013 naprej,[1] ne pa tudi na druge oblike pogodbenega dela oziroma obveznega socialnega zavarovanja.

 

ZUTD-A

39. člen

(prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti)

            (1) Delodajalec, ki sklene z delavcempogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, je oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti.

            (2) Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.

 

41. člen

(začetek uporabe posameznih določb zakona)

            Določbe 18. točke 5. člena, 27.a, 27.b, 27.c, 27.č, 27.d, 27.e, 27.f, 27.g, 176., 176.a, 176.b in 176.c člena zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2013.

 

42. člen

(uveljavitev zakona)

            Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

ZPSV

III. STOPNJE PRISPEVKOV

4. Prispevki za zaposlovanje

 

14. člen

            Prispevek za zaposlovanje plačujejo:

            – zavarovanci po stopnji 0,14%

           delodajalci po stopnji 0,06%.

 

 

Delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem,  ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, ki je začel veljati in se tudi v pretežnem delu uporabljati 12.04.2013.[2]

 

Po določbi 12. člena ZDR-1 se:

§          pogodba o zaposlitvi načeloma sklepa za nedoločen čas, razen v primerih, za katere ZDR-1 drugače določa pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas je treba upoštevati določbe 54. in 55. člena ZDR-1, v določenih specifičnih primerih pa tudi druge člene ZDR-1,[3]

§          šteje, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas, če:

        čas trajanja v njej ni pisno določen,    ali

        če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela.

 

Pogodba o zaposlitvi se šteje sklenjena za nedoločen čas tudi v primeru (56. člen ZDR-1):

§          če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v na­sprotju z zakonom (op. KM. npr. v nasprotju s 54. ali 55. členom ZDR-1) ali kolektivno pogodbo, ali

§          če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.[4]

 

ZDR-1

 

4. člen

(definicija delovnega razmerja)

            (1) Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

            (2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

 

12. člen

(pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)

            (1) Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.

            (2) Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

 

17. člen

(pisnost pogodbe o zaposlitvi)

            (1) Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.

            (2) Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.

(3) Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.

            (4) Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi iz prvega odstavka 31. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

 

18. člen

(domneva obstoja delovnega razmerja)

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med de­lavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja.

 

31. člen

(sestavine pogodbe o zaposlitvi)

            (1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

            – […]

            – […]

            – […]

            – […]

           čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas

            […]

 

54. člen

(pogodba o zaposlitvi za določen čas)

            […]

55. člen

(omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas)

            […]

 

56. člen

(posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas)

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v na­sprotju z zakonom (op. KM: npr. v nasprotju s 54. ali 55. členom ZDR-1) ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi,se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

 

 

Pri ZDR-1 je treba opozoriti na spremenjeno ureditev sklepanja pogodb o zaposlitvi (pogodb o delovnem razmerju) med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba.

 

ZDR-1

 

73. člen

(pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom)

            (1) Če poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki, ne glede na drugi odstavek 9. člena tega zakona, drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:

            – s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,

            – z delovnim časom,

            – z zagotavljanjem odmorov in počitkov,

            – s plačilom za delo,

            – z disciplinsko odgovornostjo,

            – s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

            (2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.

            (3) Glede pravic, obveznosti in odgovornosti poslovodne osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.

 

Pristojne institucije (Ministrstvo za delo družine in socialne zadeve, ZPIZ in ZZZS) razmerij na podlagi pogodb o zaposlitvi med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je bila ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je bila ta poslovodna oseba, ki so nastala v obdobju od 1. januarja 2003 do vključno 11. april 2013, ko je še veljal »stari« Zakona o delovnih razmerjih – ZDR, niso štele kot delovno razmerje, in so te poslovodne osebe v obvezno zavarovanje praviloma vključevale po zavarovalni podlagi s šifro 040.[5]

 

Od (vključno) 12.04.2013 naprej se poslovodna oseba družbe (njen edini lastnik) oz. zavoda (njegov edini ustanovitelj) lahko (tj. če tako želi) obvezno socialno zavaruje iz naslova dela v »svoji« družbi / zavodu kot delavec v delovnem razmerju po zavarovalni podlagi s šifro 001.

 

Če se oseba zavarovana po zavarovalni podlagi 040 odloči, da bo s »svojo« družbo oziroma zavodom sklenila pogodbo o zaposlitvi po ZDR-1, oseba sicer cel čas dela (je zaposlena) pri istem poslovnem subjektu, vendar je v delovnem razmerju komaj od dneva, ko je nastopila dela v delovnem razmerju, zato je poslovni subjekt kot delodajalec v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas upravičen do oprostitve plačila prispevka ZAP »na bruto« za prvi dve leti zaposlitve skladno z 39. členom ZUTD-A.

 

PODROČJE: ZUTD, ZPSV, ZDR-1

 

Veljavna zakonodaja (ustrezni zakonski in podzakonski predpisi) v času izdaje strokovnega mnenja:

§      Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF in 21/13-ZUTD-A.

§      Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), Uradni list RS, št. 5/96, 18/96-ZDavP, 34/96-ZPSV-B, 87/97-ZDavP-A, 3/98-ZPSV-B, 106/99-ZPIZ-1, 81/00-ZPSV-C, 97/01-ZSDP, 97/01-ZPSV-D, 62/10 Odl.US: U-I-214/09, Up-2988/08-29 in 96/12-ZPIZ-2.

§      Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Uradni list RS, št. 21/13.

 [1] Takšno stališče glede uporabe določbe 39. člena ZUTD-A je zavzel tudi DURS v pojasnilu 4251-835/2013-1-01-610-501, 21,3,2013 – Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A.

 

[2] Glede členov ZDR-1, ki se začnejo uporabljati po začetku veljavnosti ZDR-1, tj. po 12. aprilu 2013, glej drugi do četrti odstavek 230. člena ZDR-1.

 

[3] Npr.:

        59. in 60. člen: kadar delodajalec v skladu s predpisi o urejanju trga dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu, se pogodba o zaposlitvi praviloma sklene za nedoločen čas, razen če so pri uporabniku podani pogoji iz prvega odstavka 54. člena ZDR-1 ob upoštevanju časovnih omejitev iz drugega in četrtega odstavka 55. člena ZDR-1,

        74. člen: vodilni delavec, ki vodi poslovno področje ali organi­zacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, lahko izjemoma sklene pogodbo o zaposlitvi za do­ločen čas, če je že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas ali če gre za vodilnega delavca, ki je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi; v času opravljanja vodilnega dela po pogodbi o za­poslitvi za določen čas mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,

        četrti odstavek 49. člena: pogodba o zaposlitvi se v primerih iz prve, druge, tretje, pete, šeste, osme, enajste, dvanajste in štirinajste alineje prvega odstavka 54. člena ZDR-1 lahko sklene z delavcem, ki je že zaposlen pri delodajalcu za ne­določen čas; v času opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

 

[4] Za takšen primer ni jasno, kako izvajati določbo 39. člena ZUTD-A. Dva primera:

        pogodba za določen čas je sklenjena pred 12.04.2013 in se izteče po 12.04.2013 – delavec ostane na delovnem mestu tudi po 12.04.2013, tako da se delovno razmerje šteje sklenjeno za nedoločen čas  - odprto vprašanje: ali lahko delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevka ZAP »na bruto«? (op. KM: glede na določbe ZDR-1 se pogodba šteje sklenjena za nedoločen čas od dneva, ko je bila sklenjena pogodba za določen čas, in ne od dneva, ko je delavec po preteku pogodbe za določen čas še naprej ostal na delu, tako da delodajalec v tem primeru ni upravičen do oprostitve plačila prispevka ZAP »na bruto«),

        pogodba za določen čas je sklenjena po 12.04.2013 in se posledično tudi izteče po 12.04.2013 – delavec ostane na delovnem mestu tudi po izteku določenega časa - odprto vprašanje: ali lahko delodajalec »za nazaj« uveljavlja oprostitev plačila prispevka ZAP »na bruto«? (op. KM: glede na določbe ZDR-1 se pogodba šteje sklenjena za nedoločen čas od dneva, ko je bila sklenjena pogodba za določen čas, katera pa je v danem primeru sklenjena po 12.04.2013 – glede uveljavljanja oprostitve plačila prispevka ZAP »za nazaj« se kot (edina) možna ponuja institut popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost previsoko izkazana po 54. členu ZDavP-2).

 

[5] Glej pojasnila:

        Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, mnenje 100-01-276/03-003 15. 7. 2003,

        ZPIZ, 015-93/2011, 21.10.2011,

        ZPIZ - SPREMEMBA V ZAVEZANCU ZA PRIJAVO PRI DRUŽBENIKIH, KI SO POSLOVODNE OSEBE (ŠIFRA PODLAGE ZA ZAVAROVANJE 040) S 01.01.2012.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
PLAČEVANJE PRISPEVKA DELODAJALCA ZA ZAPOSLOVANJE ZA ZAPOSLITVE SKLENJENE OD 12. APRILA 2013 NAPREJ | 5 Razlogov za superdavke