Naslov teme: Aktuarske izgube in Bilanca stanja Ajpes

475
št. ogledov
1
št. odgovorov
653
zap. št. teme
14:31 - 13.02.18 | Ostalo
Avtor: Nati
Komentiraj temo Zapri vse odgovore
653

Kam vpišem aktuarske izgube v Bilanco stanja Ajpes ..pod AOP 069 Prenesena čista izguba ?


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
653.1

Aktuarske izgube in Bilanca stanja Ajpes

Komentiraj odgovor Avtor: Maleficent | 19:38 - 13.02.18

Povečanje (dodatno oblikovanje) rezervacije zaradi aktuarske izgube se knjiži 95 / 93.

Če računovodite po SRS (2016), glejte naslednje določbe SRS 10 ...

10.18. Na koncu obračunskega obdobja se zaradi spremembe ocen rezervacije popravijo tako, da je njihova vrednost enaka vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze. Če je učinek časovne vrednosti denarja pomemben, morajo biti pričakovani izdatki ustrezno diskontirani na sedanjo vrednost.


10.35. Organizacija na bilančni presečni dan ugotovi in v izkazu poslovnega izida pripozna prihodke oziroma odhodke v zvezi s preračunom rezervacij za odpravnine ob upokojitvi iz naslova:

-        zneska dodatno oblikovanih rezervacij za stroške sprotnega službovanja v zvezi z odpravninami za tekoče leto;

-        zneska povečanja ali zmanjšanja že oblikovanih rezervacij v primeru uvedbe ali spremembe programa (sprememba stroškov preteklega službovanja);

-        obračunanih obresti v zvezi z rezervacijami (kot dodatni strošek rezervacij);

-        učinkov vseh omejitev ali skrčenj rezervacij za odpravnine ob upokojitvi.


Aktuarski dobički in izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi se ne pripoznavajo v poslovnem izidu, ampak neposredno v kapitalu v okviru rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti iz tega naslova, so lahko tudi negativne. Rezerve, oblikovane iz tega naslova, se odpravijo v preneseni čisti poslovni izid v ustreznem delu sorazmerno, ko je za zaposlene, ki so odšli ali se upokojili, pripoznanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi odpravljeno.

Komentiraj temo Zapri vse odgovore
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV.
Davkoplacevalci.com
Študentsko delo do in od 01.02.2015 naprej
Izračunaj svoj dohodek - obračun študentskega dela.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
Aktuarske izgube in Bilanca stanja Ajpes | Prispevki ostalih področij | 14:31 - 13.02.18