DNEVNICE - tujina – leto 2015 (17.02.2015)


TABELA – POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS

Iz sklopa - modula:

STATISTIKA & INFO/Statistični podatki/Dnevnice/ …

 

»DNEVNICE - tujina« – leto 2015

 

 

Obvezno upoštevajte komentar ob zaključku tabele!

 

Država / mesto

Valuta

Znesek dnevnice v

ameriških dolarjih ($) ali v evrih (€) za leto 2015

od 6 do 8 ur

od 8 do 14 ur

nad 14 ur

polna

*znižana-15%

polna

*znižana-10%

Avstralija

$

12,00

36,00

30,60

48,00

43,20

Albanija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Andora

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Armenija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Avstrija

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Azerbajdžan

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Belgija

12,50

37,50

31,88

50,00

45,00

Belorusija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Bolgarija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Bosna in Hercegovina

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Ciper

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Češka

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Črna gora

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Danska

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Estonija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Finska

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Francija

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Gruzija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Grčija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Hrvaška

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Irska

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Islandija

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Italija

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Japonska

$

20,00

60,00

51,00

80,00

72,00

Kanada

$

12,00

36,00

30,60

48,00

43,20

Latvija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Lihtenštajn

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Litva

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Luksemburg

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Madžarska

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Makedonija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Malta

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Moldavija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Monako

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Nemčija

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Nizozemska

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Norveška

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Poljska

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Portugalska

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Romunija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Rusija

 

- Moskva

- Sank Peterburg

 

8,00

 

16,00

16,00

24,00

 

48,00

48,00

20,40

 

40,80

40,80

32,00

 

64,00

64,00

28,80

 

57,60

57,60

San Marino

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Slovaška

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Srbija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Španija

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Švedska

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Švica

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Turčija

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Ukrajina

8,00

24,00

20,40

32,00

28,80

Vatikan

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

Združene države Amerike

$

12,00

36,00

30,60

48,00

43,20

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

11,00

33,00

28,05

44,00

39,60

 

 

 

 

 

 

 

Druge države

$

10,00

30,00

25,50

40,00

36,00

Hongkong

$

14,00

42,00

35,70

56,00

50,40

 

 

Pri opredelitvi višine dnevnic za službeno potovanje v tujini v letu 2015 (op. po ZPIZ-2 izenačitev prispevkovne in dohodninske obravnave) so upoštevana (predvsem) določila iz:

§      Zakona o dohodnini (glej: Zakonodaja/Davki/Dohodnina/ZDOH/Zakon o dohodnini /ZDoh-2/ – 4.a točka prvega odstavka in drugi odstavek 44. člena),

§      Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (glej: Statistika&info/Statistični podatki/Uredba o povračilih stroškov/Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – 4. in 6. člen),

§      Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (glej: Zakonodaja/Delo in prispevki/Socialni prispevki in dajatve/ZPIZ/Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) – tretji odstavek 144. člena).

 

*Znižana dnevnica se v primeru službenega potovanja v tujini obračuna v primerih, če se v stroške prenočevanja na službeni poti, vključuje tudi plačilo zajtrka in sicer:

§      se za službeno potovanje od 8 do 14 ur dnevnica zniža za 15%;

§      se za službeno potovanje nad 14 ur dnevnica zniža za 10%.

 

 

ZDoh-2

44. člen

(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo)

(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo:

[…]

4. povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so:

a) dnevnica,

[…]

(2) Pri določanju višin povračil stroškov v zvezi z delom in dohodkov, ki jih v skladu s 3., 4., 7. in 8. točko prvega odstavka tega člena določi vlada, se kot podlago upošteva raven posameznih navedenih pravic delojemalcev, določena z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države. Če delodajalec izplačuje navedena povračila stroškov v zvezi z delom in dohodke, ki so višji od zneskov, ki jih za navedena povračila in dohodke določi vlada, se znesek posameznega povračila oziroma dohodka v delu, ki presega znesek, določen s strani vlade, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

[…]

 

 

Uredba-davčna

4. člen

(dnevnice)

[…]

(2) Če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljnjem besedilu: predpis Vlade); če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz predpisa Vlade; če traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz predpisa Vlade.

(3) Če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, delojemalec pa se vsakodnevno vrača v kraj kjer prebiva, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, ne všteva povračilo stroškov prehrane med delom, do višine in pod pogoji, ki so določeni v 2. členu te uredbe.

 

6. člen

(prenočevanje na službenem potovanju)

[…]

(4) Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v tujini, ki traja nad 8 do 14 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice iz 4. člena te uredbe, do katerega se ta ne všteva v davčno osnovo, zmanjša za 15 odstotkov; če stroški prenočevanja na službenem potovanju v tujini, ki traja nad 14 do 24 ur, vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice iz 4. člena te uredbe, do katerega se ta ne všteva v davčno osnovo, zmanjša za 10 odstotkov.

 

 

ZPIZ-2

144. člen

(osnove za osebe v delovnem razmerju)

(1) Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 14. člena tega zakona je plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

[…]

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prispevki plačujejo od:

zneska jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračil stroškov, zneska bonitet in zneska odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina;

[…]

 

ZZVZZ

50. člen

Prispevki za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona se plačujejo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

[…]

 

ZSDP-1

10. člen

(osnova za plačilo prispevkov)

Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 8. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

ZUTD

135. člen

(osnova za plačilo prispevkov)

(1) Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 54. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

[…]

 

 

Pravna podlaga (po stanju na dan 01.01.2015):

§      Zakon o dohodnini - ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12-ZDoh-2I, 30/12-ZDoh-2J, 75/12-ZDoh-2K, 94/12-ZDoh-2L, 96/13-ZDoh-2M, 29/14-Odločba US št. U-I-175/11-12 in 50/14-ZDoh-2N.

§      Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Uredba-davčna, Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08.

§      Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13-ZPIZ-2A, 63/13-ZIUPTDSV, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 111/13-ZMEPIZ-1, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-ZUJF-B in 95/14-ZIUPTDSV-A.

§      Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07-ZZVZZ-J, 76/08-ZZVZZ-K, 62/10-ZUPJS, 87/11-ZZVZZ-L, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV, 91/13-ZZVZZ-M, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre, 111/13-ZMEPIZ-1 in 95/14-ZIUPTDSV-A.

§      Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14 in 95/14-ZIUPTDSV-A.

§      Zakon o urejanju trga dela - ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZUTD-B, 63/13-ZIUPTDSV, 100/13-ZUTD-C, 32/14-ZPDZC-1 in 95/14-ZIUPTDSV-A.

 

Vaš komentar
1 Komentiraj odgovor

Odg:DNEVNICE - tujina – leto 2015

Avtor: Mihael Gruden | 05.06.2015 07:48

Epohalno - za izdelavo potnega obračuna sedaj potebujemo kup zakonskih aktov, z namenom, da država pokasira nekaj centov.

Taka ureditev ne samo da je draga in nestvarna, ampak samo odraža moč in nesposobnost administracije, da se ukbarja z velikimi "ribami" in raje davi male ribe kjer ni kaj vzeti.

2 Komentiraj odgovor

Odg:DNEVNICE - tujina – leto 2015

Avtor: kiki | 06.06.2016 22:25

mene pa zanima ali se dnevnica za tujino racuna od meje naprej ali ko se vsedem v avto od sluzbe naprej na firmi pravijo od meje naprej ker sem mobilni delavec prijavljen v sloveniji in se mi zacne sele od meje naprej hvala

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
DNEVNICE - tujina – leto 2015 | 5 Razlogov za superdavke