krpan in druščina postani član

Obiščite praktično davčno izobraževanje:

mali & veliki DAVČNI SODNI MLINI 2018

V Mariboru in Ljubljani

 

IZBERITE SODNI MLIN PO VAŠI MERI

 • slušatelj poljubno izbere 1 ali 2 ponujeni temi
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem – manjše število izbranih tem = višja kotizacija za posamezno temo

 • slušatelj izbere 3 ali 4 teme
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja
 • kotizacija za eno prijavnico se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; vse izbrane teme = najnižja cena za posamezno temo

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME:

NAPOTITVENE KREATIVNOSTI
(Maribor - Ponedeljek, 14.05.2018; Ljubljana - Četrtek, 17.05.2018)
Predavatelja: mag. Helena Polič Kosi, odvetnica in Damjan Pal, davčni svetovalec

 • veljavno pravo in postopek napotitve za delo napotenega delavca v tujini;
 • delovno pravni vidik napotenih in vzorec pogodbe (aneksa k pogodbi) o zaposlitvi;
 • gradbinci, avtoprevozniki, serviserji in/ali monterji – v čem je razlika?;
 • delovni čas v tujini – ali delavcu pripada plača v času vožnje na delo?;
 • sodna praksa slovenskih sodišč glede izplačil plač in povračil stroškov za delo v tujini ter sodna praksa SEU – kako razsoja SEU za napotene delavce;
 • plačilna lista za napotenega delavca (vzorec) in vštevanja dohodka v osnovo za dohodnino in PSV;
 • boniteta za OMV in nastanitev – ali je delavcu v času napotitve treba obračunati boniteto?;
 • davčno rezidentstvo pri napotenih delavcih in uveljavljanje ugodnosti iz KIDO;
 • dnevnica pri napotenih – kdaj in v kakšni višini ter druga povračila stroškov kot dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo?;
 • stališča FURS za napotene delavce skozi načelo materialne resnice v davčnih zadevah.
 

DDV VRAGOLIJE
(Maribor - Petek, 25.05.2018; Ljubljana - Torek, 22.05.2018)
Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • uvodoma nekaj o specifičnosti sodne prakse za področje DDV;
 • dokazovanje uporabe prejetih transakcij v trenutku prejema blaga in/ali storitev za namene izvajanja dejavnosti s pravico do odbitka DDV;
 • pridobitev blaga znotraj Unije, pri čemer namembna država ni Slovenija, in izguba pravice do odbitka DDV;
 • upnikove in/ali dolžnikove bolečine glede popravkov odbitka DDV v postopkih prisilne poravnave;
 • še vedno “panika” pri opredeljevanju storitev, neposredno povezanih z izvozom blaga iz Unije;
 • likvidacija, izbris davčnega zavezanca – obračun DDV ali popravek odbitka DDV;
 • pasti zaporednih (verižnih) dobav blaga – davčni grešniki na obeh straneh;
 • računi, ki (n)imajo vseh zakonsko predpisanih sestavin – oh, ah in eh;
 • upravičenost in najpogostejši kriteriji v povezavi z zavarovanjem izpolnitve davčne obveznosti;
 • opravljanje ekonomske dejavnosti, “tudi v kombinaciji z delom na črno”, in DDV.
 

DOHODNINSKE AKROBACIJE
(Maribor - Četrtek, 07.06.2018; Ljubljana - Četrtek, 31.05.2018)
Predavateljica: Petra Mlakar, davčna svetovalka

 • urejanje davčnega rezidentstva FO (ohranitev statusa; prenos rezidentstva; upoštevanje KIDO; ureditev nerezidentstva v Sloveniji, če družina živi v Sloveniji, če je oseba brez družine, vpliv začasnega prebivališča v Sloveniji ...);
 • dvojna obdavčitev istega dohodka (v državi vira in še v Sloveniji) – mit ali resnica? (vpliv KIDO – kdaj se lahko davek plača samo v državi vira dohodka in kdaj v državi vira ter v Sloveniji; kako se izogniti dvojni obdavčitvi);
 • obračun in plačilo PSV pri dohodkih iz tujine / Slovenije, izplačanih tujim FO;
 • ali je v praksi izvedljivo neobdavčeno nagrajevanje zaposlenih? (bonitete, opcije, izobraževanje, rekreacija ...);
 • ali je odškodnina res oproščen dohodek? (prekinitev delovnega razmerja, neizkoriščen dopust, poškodbe na delovnem mestu ... (izven)sodna poravnava);
 • blišč in beda airbnb/booking – dohodek iz dejavnosti ali dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zniževanje davčne osnove;
 • prikrita izplačila dohodkov (posojilo namesto plačilo za delo, avtorski honorar namesto plače/podjemne pogodbe) in prikrita izplačila dobička (prodaja “lastnih deležev”, likvidacija družbe in obstoj posojila lastniku);
 • zakaj enostavno, če lahko kompliciramo: obdavčitev kriptovalut.
 

DDPO IMPROVIZACIJE
(Maribor - Torek, 12.06.2018; Ljubljana - Torek, 05.06.2018)
Predavateljica: Mira Roppa, davčna svetovalka

 • računovodsko evidentiranje odhodkov – stroškov plač in še česa, pri čemer ne pride do izplačil – a bo vedno vse davčno priznan odhodek?;
 • konverzije terjatev v osnovni kapital dolžnika – kakšne so lahko (nepričakovane) davčne obveznosti pri dolžniku in upniku?;
 • (ne)verodostojnost knjigovodskih listin ter izkazovanje odhodkov in povezava z 29. členom ZDDPO-2 – potni nalogi, bonitete, pavšali, provizije ...;
 • kaj vse je novega pri prikritih izplačilih dobička na osnovi sodne prakse – a je res, da se dobiček lahko izplača le direktno lastniku?;
 • a so res vsi odhodki iz prevrednotenja (razen iz terjatev in finančnih naložb) v celoti davčno priznan odhodek; še posebej pri opredmetenih osnovnih sredstvih?;
 • neskladje med ZGD-1 in računovodskimi standardi ter davčna obravnava modela revaloriziranja;
 • na kaj je potrebno biti pozoren pri prenehanju družbe po skrajšanem postopku, da nas ne doletijo posledice ali davka na viru ali dohodnine?;
 • kaj vse je potrebno vedeti pri uveljavljanju investicijske olajšave po 55.a členu ZDDPO-2?;
 • in še kaj, če bo dopuščal čas ...

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je namenjeno širšemu krogu slušateljev: računovodjem, davčnim svetovalcem, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih!

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DAVČNIH SODNIH MLINOV


Parkirnih prostorov je na
obeh lokacijah dovolj v
neposredni bližini.


Izvajanje vsake izmed
tem traja od 9.00 do
(predvidoma) 15.00 ure.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Skupna kotizacija glede na število izbranih tem v EUR

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
4 teme
DELUX *
(www.SuperDavki.com)
183,00€ 341,60€ 475,80€ 585,60€
SUPER/DDV/DR *
(www.SuperDavki.com)
(www.DoberRacunovodja.si)
(www.DDVpoznavalec.si)
201,30€ 378,20€ 530,70€ 658,80€
KLUB *
(www.Davkoplacevalci.com)
219,60€ 414,80€ 585,60€ 732,00€
Ostali 244,00€ 463,60€ 658,80€ 829,60€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si, www.DDVpoznavalec.si in www.Davkoplacevalci.com.


V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj in ustrezna pogostitev med odmori.


Primer A izračuna kotizacije:
izbrane 4 teme (veliki DAVČNI SODNI MLINI), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 585,60 € (oziroma neto cena brez DDV = 480,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo le 120,00 €!).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani sta 2 temi (mali DAVČNI SODNI MLINI), obeh izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član kluba davkoplačevalcev = kotizacija 414,80 € (oziroma neto cena brez DDV = 340,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo = 170,00 €).

Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)
Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete s pomočjo elektronske prijavnice:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV/DR);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com (vsi ostali);


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19, (02) 23 111 15 ali seminarji@bilans.si, info@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).