krpan in druščina postani član

Dovolite, da vam predstavimo:

NOVI SRS ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN »DAVČNA ANTIREFORMA«
- ZGD-1, SRS (2016), ZDDPO-2, ZDoh-2, del ZDavP-2, ZPIZ-2 in najpogostejši primeri za davčne blagajne (vse od 01.01.2016 naprej)

PREDAVATELJA IZ PRAKSE ZA PRAKTIČNE SLUŠATELJE
S 01.01.2016 bomo v davčno računovodski praksi dolžni izvajati številne spremembe predpisov – ZGD-1, novi SRS (2016), predvidoma tudi ZDDPO-2, ZDoh-2, del ZDavP-2, ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 in ZDavPR.
Večinoma zaradi dodatnih obremenitev davčnih zavezancev predstavljajo sprejete/predlagane spremembe pravo »davčno antireformo«.

 

PROGRAM SEMINARJA OBSEGA:
(v kombinaciji s praktičnimi primeri)

 1. Bistvene spremembe ZGD-1, ki vplivajo na računovodenje:
  • splošna pravila računovodenja, velikosti družb, preiskava računovodskih izkazov s strani revizorja pri družbah, ki niso zavezane reviziji, javna objava in pošiljanje podatkov iz letnih poročil;
  • spremembe v bilanci stanja (kdo so družbe v skupini in pridružene družbe, širitev kapitalskih rezerv, nove postavke kapitala);
  • vrednotenje postavk v računovodskih izkazih;
  • priloge k izkazom;
 2. Novi SRS (2016):
  • uvod v SRS (2016) in prehodne določbe (kako se bodo obravnavali/evidentirali spremenjeni SRS ob prehodu na 01.01.2016);
  • večje spremembe pri:
   • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva;
   • SRS 2 – Neopredmetena sredstva;
   • SRS 3 – Finančne naložbe;
   • SRS 6 – Naložbene nepremičnine;
   • SRS 8 - Kapital
   • SRS 10 – Rezervacije in nov 15.a člen ZDDPO-2;
   • SRS 15 – Prihodki;
   • Nova SRS 16 in SRS 17;
  • manjše spremembe na preostalih Standardih I (SRS1 do SRS 17);
 3. Nova« Pravila skrbnega računovodenja (PRS - ji);
 4. Izbor pokojninskih novosti po ZPIZ-2B in ZMEPIZ-1 od 1. januarja 2016 naprej:
  • dvojni status upokojenih oseb (delavci, samozaposleni, 040-družbeniki) – izplačevanje 20% pokojnine, delna pokojnina, ponovni vstop v zavarovanje, uskladitev lastnosti zavarovanca;
  • ZMEPIZ-1 povezavi s Pravilnik-REK: PIZ poročanje v iREK za potrebe oblikovanja prijave podatkov o osnovah (M4);
 5. Davčno potrjevanje računov / davčne blagajne od 2. januarja 2016 naprej – izbrani praktični primeri;
 6. (V kolikor bo čas dopuščal) Izbrani primeri novosti v davčnem postopku od 1. januarja 2016 naprej po predlogu novele ZDavP-2I.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje predavanja, seminarsko gradivo, konzultacije med potekom predavanj, davek na dodano vrednost, malico in ustrezno postrežbo v odmoru znaša:

144,00 EUR
162,00 EUR
180,00 EUR
222,00 EUR
za člane DELUX kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
za člane SUPER/DDV kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
za člane kluba
davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
seminarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:

1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €222,00) – 10% = €475,20 (bruto z DDV)

2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x KLUB, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €180,00 + €222,00) – 15% = €601,80 (bruto z DDV).

Število udeležencev seminarja je omejeno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 2 dni pred pričetkom seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0091114744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja.

S prijavo na seminar in/ali vplačilom kotizacije za seminar soglašate, da po izvedenem seminarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

 

BESEDA O PREDAVATELJIH

Mira Roppa, spec.davč.svet., je samostojna davčna svetovalka.
Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot petnajst let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dobička oz. davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 170 seminarjih, konferencah, davčnih šolah ...

Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon. je samostojni davčni svetovalec.
Kot predavatelj je v letih 2003-2015 sodeloval na več kot 40 izobraževanjih s področja obdavčitve z raznoliko tematiko (dohodek iz dejavnosti, računovodsko-davčni vidiki uvedbe evra, davčna obravnava bonitet, davčni vidiki udeležbe delavcev v dobičku, obdavčitev dohodkov poslovodij, obračunavanje prispevkov obveznega socialnega zavarovanja, davčne blagajne). Je tudi avtor treh knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnost, od katerih je ena izšla v pisni, drugi dve pa v elektronski obliki, ter večjega števila člankov in prispevkov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah in na spletnih straneh www.SuperDavki.com. Pri svojem poklicnem in strokovnem delu se osredotoča predvsem na praktične vidike uporabe predpisov v vsakodnevni davčno-računovodski praksi.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Seminar je glede na obravnavano tematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, direktorjem, komercialistom, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja, samostojni podjetniki ...).

KRAJ IN DATUM IZVEDBE

Maribor
Hotel CITY Maribor
(Dvorana pritličje)
(center mesta)
Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Torek, 15.12.2015
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Seminar že polno zaseden
Ljubljana
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Četrtek, 17.12.2015
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Parkirnih prostorov je na vseh lokacijah dovolj v neposredni bližini.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).