krpan in druščina postani član

Vrhunski slovenski davčni in pravni strokovnjaki predstavljajo:

mala & velika davčna šola 2015

V Mariboru in Ljubljani

 

Poslušamo vaše želje.

3332 obiskanih tem v šestih izvedbah DAVČNE ŠOLE in 1743 obiskanih tem v dveh izvedbah DAVČNE AKADEMIJE je obveza in zaveza, da tudi v letu 2015 nadgradimo, osvežimo in obudimo DAVČNO ŠOLO.

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME:

1. TEMA: SRS, ZDDPO-2 (Maribor - 06.10.2015; Ljubljana - 07.10.2015)

TESNA SOODVISNOST TER PREPLETANJE SRS IN ZDDPO-2

Predavateljica:
Mira Roppa, spec. davč. svet., davčna svetovalka

 • ali lahko sestavimo obračun DDPO brez poznavanja SRS?;
 • računovodski in davčni prihodki ter odhodki – ali je davčni obračun enak izkazu poslovnega izida (IPI)? Ali je vseeno, v katerem poslovnem letu so izkazani prihodki/odhodki in z njimi povezanimi odhodki/ prihodki?;
 • knjigovodske listine kot verodostojne listine za davčni obračun DDPO – pavšali, opisi storitev na računih, potni nalogi, kilometrine;
 • opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – računovodsko merjenje in davčno priznavanje s poudarkom na nepremičninah;
 • zaloge – merjenje in odpisovanje;
 • material, storitve, amortizacija in delo kot davčno priznani odhodki;
 • finančne naložbe – obravnavanje po SRS in ZDDPO-2;
 • terjatve, njihovi popravki vrednosti in odhodki iz prevrednotenja;
 • rezervacije, dotacije, subvencije, donacije – so sponzorstva enaka donacijam?;
 • dobiček skozi SRS, ZDDPO-2 in ZGD-1 – kaj se lahko izplača? (dodatno tudi dohodninski vidik);
 • se pri ZDDPO-2 s 01.01.2016 obetajo kakšne spremembe?;
 • zanimiva sodna praksa v povezavi z DDPO.

2. TEMA: ZDR-1 (Maribor - 13.10.2015; Ljubljana - 15.10.2015)

SPREHOD PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Predavateljica:
Helena Polič Kosi, univ. dipl. prav., odvetnica

 • delovno razmerje skozi splošne določbe delovno-pravne zakonodaje – kdaj ga skleniti?;
 • pogodba o zaposlitvi – vsebina, vzorec (posebnosti individualne pogodbe, klavzula konkurenčne prepovedi);
 • pogodba o zaposlitvi za različne priložnosti, aneksi, nova pogodba, posebne kategorije delavcev (starši, invalidi, starejši);
 • plačilo za delo – je dovolj pogodba o zaposlitvi ali potrebujete tudi splošni akt?;
 • obveznosti in pravice iz delovnega razmerja;
 • kršitve v delovnem razmerju – s strani delojemalca / delodajalca (mobing);
 • članstvo v sindikatu – prinaša ugodnosti?;
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi – vrste odpovedi, pripadajoče pravice (odpovedni rok, odpravnina, nadomestilo, odškodnina);
 • kateri akti so obvezni za delodajalce?;
 • ekonomsko odvisna oseba (s.p.) in delovno razmerje – je tveganje preveliko?;
 • so pri delovnih razmerjih predvidene spremembe?;
 • zanimiva sodna praksa v povezavi z delovnimi razmerji.

3. TEMA: ZDoh-2, PSV (Maribor - 20.10.2015; Ljubljana - 22.10.2015)

OBDAVČITEV DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Predavateljica:
Petra Mlakar, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka

 • plačilo za delo v okviru delovnega razmerja – 60% delavcu, kar 40% državi!;
 • upoštevanje olajšav in davčnih stopenj pri izplačilu dohodka – dovoljene, prostovoljne ali predpisane?;
 • obremenitev drugih dohodkov iz delovnega razmerja - regres (ZDR-1 in PSV), odpravnine, solidarnostne pomoči … (kdaj in koliko je neobdavčeno?);
 • neobdavčena povračila stroškov iz delovnega razmerja – vpliv delovno-pravne zakonodaje in (ne)verodostojnih listin;
 • (ne)obdavčeno nagrajevanje zaposlenih v naravi – ugodnosti, bonitete:
  • dodatno izobraževanje, »team building«, »odkup« pogodbe o izobraževanju;
  • zdravje na delovnem mestu – kdaj je skrb delodajalca obdavčljiva boniteta?;
  • službeno osebno motorno vozilo kot boniteta – da ali ne?;
  • drobne nagrade – popusti, brezplačna uporaba stvari, storitev …;
 • delovno razmerje in drugi prejemki – kdaj lahko zaposleni dobi avtorski honorar (dohodnina, PSV, poročanje…);
 • drugi dohodki, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja:
  • plačilo za opravljanje funkcije poslovodje in prokurista;
  • sejnina za članstvo v nadzornem svetu kot dohodek iz delovnega razmerja ali dohodek iz drugega pogodbenega razmerja?;
  • davčna opredelitev povračil stroškov poslovodij, prokuristov, članov nadzornih svetov …;
 • ekonomsko odvisna oseba (s.p.) in dohodek iz delovnega razmerja – je tveganje preveliko?;
 • se pri obdavčitvi dohodkov iz delovnega razmerja s 1. 1. 2016 obetajo kakšne spremembe?;
 • zanimiva sodna praksa v povezavi z dohodki iz delovnega razmerja – ali sodna praksa spreminja davčno prakso?

4. TEMA: ZDavPR, ZDavP-2 (Maribor - 04.11.2015; Ljubljana - 03.11.2015)

GOTOVINSKO POSLOVANJE PO NOVEM

Predavatelj:
Matjaž Kodrič, univ. dipl. ekon., davčni svetovalec

 • denar, gotovina in gotovinsko poslovanje:
  • opredelitev pojmov – denar, gotovina, knjižni denar, plačilno sredstvo, denarna sredstva …;
  • osnovni primeri evidentiranja gotovinskega poslovanja;
 • Gotovinsko poslovanju po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – davčne blagajne / ZDavPR:
  • od kdaj naprej? – začetek veljave in uporabe zakona, prehodno obdobje uvedbe potrjevanja računov;
  • kaj? – vsebina zakona;
  • kdo? – zavezanci za potrjevanje in izjeme od potrjevanja;
  • kako? – obveznosti zavezanca, vsebina računa, postopek potrjevanja računa, sporočanje podatkov o poslovnem prostoru, kupčeva obveznost zadržanja izdanega računa;
  • posebnosti – izdajanje računov v primeru nedelovanja elektronske naprave ali nezmožnosti vzpostavitve elektronske naprave;
  • kazenske določbe – globe za davčni prekršek;
 • Gotovinsko poslovanje po Zakonu o davčnem postopku - ZDavP-2:
  • obveznost dokumentiranja;
  • obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune;
  • elektronsko obdelovanje podatkov;
  • izdaja računov brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave pri gotovinskem poslovanju – vezana knjiga računov (VKR);
  • kazenske določbe – globe za davčni prekršek.

5. TEMA: ZDavP-2, ZUP (Maribor - 09.11.2015; Ljubljana - 12.11.2015)

DAVČNI POSTOPEK – DANES IN V LETU 2016

Predavatelj:
dr. Aleš Kobal, docent

 • ne spreglejte:
  • ugotavljanja davčne obveznosti v davčnem postopku – različni tipi davčnih postopkov in različna pravila ter načela;
  • pravic in obveznosti zavezanca za davek in finančnega organa v davčnem postopku (pred, med in po);
  • pravic, ki so zavezancem za davek priznane po pravilih ZUP;
  • aktivnega sodelovanja zavezanca v ugotavljanju dejanskega stanja – dokaznem postopku;
  • postopka z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi zavezanca za davek;
 • spremembe ZDavP-2 v letu 2016:
  • primerjava posameznih določb obstoječega ZDavP-2 in določb, ki se spreminjajo;
  • novi načini in možnosti izpolnitve davčne obveznosti;
  • nova pravila »prisilnega« poplačila davčnega dolga in pravila poplačila davčne obveznosti v okviru postopkov zaradi insolventnosti (uskladitev z ZIZ in ZFPPIPP);
  • ukrepi za (mednarodno) preprečevanje davčnih utaj – nove možnosti FURS pri odkrivanju in sankcioniranju izogibanja plačevanja davkov;
  • avtomatična izmenjava podatkov v 2015 (dohodki iz zaposlitve, nepremičnine) in 2016 (finančne institucije);
  • poenostavitve za davčne zavezance (en TRR za s.p.- je, enotnejši roki za vložitev napovedi za različne dohodke …).

6. TEMA: ZDDV-1 (Maribor - 17.11.2015; Ljubljana - 19.11.2015)

DOBRO DA VEM – DDV ZA VSAKDANJO RABO

Predavatelj:
mag. Damijan Špes, davčni svetovalec

 • uvodni poudarki:
  • odgovornost in DDV;
  • kaj se lahko naučimo iz letnih poročil FURS;
  • kako se oblikuje davčna praksa (zakonodaja, sodna praksa, pojasnila FURS-MF, davčni nadzor);
  • utrdimo osnovno izrazoslovje (»vrste« davčnih zavezancev, vrste transakcij, opredelitev kraja opravljanja transakcije, splošna in posebna ureditev po sistemu DDV …);
 • sprehod skozi posamezne življenjske faze na področju DDV (podkrepljeno s praktičnimi primeri in sodno prakso):
  • delujem kot mali davčni zavezanec;
  • vstop v sistem DDV in delujem kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV;
  • izstop iz sistema DDV – likvidacija ali vrnitev v fazo malega davčnega zavezanca;
 • če bo čas dopuščal – nekaj DDV »trikov« za boljše optimiranje prodajnih akcij.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Davčna šola 2015 ima izobraževalni in predvsem praktični namen ter je podprta s predstavitvijo številnih primerov iz prakse. Namenjena je vsem, ki želijo v najkrajšem možnem času celovito spoznati slovenski davčni/dajatveni sistem in (delno tudi) delovno pravni sistem, se izogniti morebitnim negativnim presenečenjem ob inšpekcijskem nadzoru, optimirati (svoje) davčne obveznosti … Davčna šola 2015 – predavatelji iz prakse za praktične slušatelje.

Razlikovanje Male in Velike DAVČNE ŠOLE

MALA DAVČNA ŠOLA

 • slušatelj poljubno izbere 1, 2 ali 3 ponujene teme
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; manjše število izbranih tem = višja kotizacija za posamezno temo

VELIKA DAVČNA ŠOLA

 • slušatelj poljubno izbere 4, 5 ali 6 ponujenih tem
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; večje število izbranih tem = nižja cena za posamezno temo

KRAJ IN ČAS IZVEDBE DAVČNE ŠOLE

MARIBOR
Hotel CITY Maribor
(Dvorana pritličje)

Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
(center mesta)
Torek, 6. 10. 2015 – 1. tema (SRS, ZDDPO-2)
Torek, 13. 10. 2015 – 2. tema (ZDR-1)
Torek, 20. 10. 2015 – 3. tema (ZDoh-2, PSV)
Sreda, 4. 11. 2015 – 4. tema (ZDavPR, ZDavP-2)
Ponedeljek, 9. 11. 2015 – 5. tema (ZDavP-2, ZUP)
Torek, 17. 11. 2015 – 6. tema (ZDDV-1)

Izvajanje vsake izmed tem traja
od 9.00 do (predvidoma) 15.00 ure

LJUBLJANA
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)

Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
(LJ-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Sreda, 7. 10. 2015 – 1. tema (SRS-ZDDPO-2)
Četrtek, 15. 10. 2015 – 2. tema (ZDR-1)
Četrtek, 22. 10. 2015 – 3. tema (ZDoh-2, PSV)
Torek, 3. 11. 2015 – 4. tema (ZDavPR, ZDavP-2)
Četrtek, 12. 11. 2015 – 5. tema (ZDavP-2, ZUP)
Četrtek, 19. 11. 2015 – 6. tema (ZDDV-1)

Izvajanje vsake izmed tem traja
od 9.00 do (predvidoma) 15.00 ure

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje: 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj in ustrezno pogostitev med odmori znaša:

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
4 teme
5 tem
6 tem
DELUX klub davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
183,00€ 341,60€ 475,80€ 585,60€ 671,00€ 805,20€
SUPER/DDV klub davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
201,30€ 378,20€ 530,70€ 658,80€ 762,50€ 915,00€
KLUB davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
219,60€ 414,80€ 585,60€ 732,00€ 854,00€ 1.024,80€
Ostali 244,00€ 463,60€ 658,80€ 829,60€ 976,00€ 1.171,20€

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA


Primer A izračuna kotizacije:
izbranih 6 tem (velika davčna šola 2015), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 805,20 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 660,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo = 110,00 EUR).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani 2 x 3 teme (2x mala davčna šola 2015), 1 slušatelj je član SUPER kluba davkoplačevalcev, 1 slušatelj je član KLUBA davkoplačevalcev = skupna kotizacija 1.116,30 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 915,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo = 152,50 EUR).

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0091114744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV kluba);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com s pomočjo elektronske prijavnice; ali
• telefax (02) 23 111 20; 23-111-21.

Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).