krpan in druščina postani član

Naslov teme: Normiranec

3310  29.11.2018 - 13:10h / DDV / Avtor: jana / 684 / 6

s.p. normiranec ima delno oprostitev plačila prispevkov, kej je prvič odprl s.p.Ali se mu tisti del oprostitve šteje v prihodke?

 

Hvala in lp

Joc - 29.11.2018 - 20:48

DA. Med prihodke se štejejo vsi prihodki po SRS (poslovni, finančni in drugi).

Prispevki oproščeni plačila za podjetnika predstavljajo druge prihodke.

Znesek oproščenih prihodkov prištejete prihodkom, hkrati pa jih v točki 2.6 davčnega obračuna izločite - posledično na višino davčne osnove ti prihodki ne vplivajo.

Andrej - 30.11.2018 - 07:39

zakaj pa ne vplivajo na davčno osnovo? Če se vsi prispevki (tudi oproščeni) upoštevajo kot davčno priznani odhdoki, je potrebno tudi te prihodke vključiti v davčno osnovo?

kpl - 30.11.2018 - 08:19

Zato ker je "normiranec" - ima normirane odhodke (v katerih so tudi prispevki)…...

Miha - 30.11.2018 - 09:46

če so prispevki v normiranih stroških, še ne pomeni, da niso predhodno davčno priznani (2.6. DDD)

sem tudi mnenja, da se oproščeni prihodki upoštevajo v celoti v davčni osnovi oz. se ne izločajo iz DDD

lp

Zala - 30.11.2018 - 09:59

Miha, kaj pa pravite na to fursovo pojasnilo?

Zavezanec za znesek delne oprostitve prispevkov pripozna prihodke iz naslova državnih
subvencij, v obracunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa zavezanec, ki ugotavlja
davcno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, za znesek delne oprostitve opravi
zmanjšanje prihodkov na raven davcno priznanih.
V skladu z 9. tocko 20. clena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 –
UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13) se dohodnine ne placa od
obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za samozaposlene zavarovance v skladu s
posebnimi predpisi placuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da
Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec.
Prihodki se pripoznajo v skladu s Slovenskimi racunovodskimi standardi – SRS (Uradni
list RS, št. 118/05 in nadaljnji), natancneje s SRS 18.11, ce je povecanje gospodarskih
koristi v obracunskem obdobju povezano ne le s povecanjem sredstev ampak tudi z
zmanjšanjem dolga. Na tej podlagi je delno oprostitev placila prispevkov treba pripoznati
kot prihodke iz naslova državnih subvencij. Navedeno je v skladu z racunovodskim
nacelom kosmatega izkazovanja gospodarskih kategorij, ki pravi, da se gospodarske
kategorije izkazujejo v kosmatih zneskih brez pobotanj, in sicer tako stanja sredstev in
obveznosti do njihovih virov kot tudi prihodki in odhodki. Zavezanec, ki ugotavlja davcno
osnovo na podlagi dejanskih odhodkov, bo zato v skladu s tem nacelom in dolocili SRS 17
v svojih poslovnih knjigah pripoznal odhodke v višini celotnega zneska obracunanih
prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, torej bo pripoznal odhodke v višini vsote
dejansko placanih prispevkov in prispevkov, katerih placila je oprošcen.
Zavezanec, ki ugotavlja davcno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, bo na podlagi 9.
tocke 20. clena ZDoh-2 v polju 2.6 obracuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, za
znesek delne oprostitve placila prispevkov opravil zmanjšanje prihodkov na raven davcno
priznanih.

UGOTAVLJANJE DAVCNE OSNOVE NORMIRANCA IN DOLOCITEV ZAVAROVALNE
OSNOVE – ZNESEK DELNE OPROSTITVE PLACILA PRISPEVKOV
Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4. 2. 2014

Lucija - 30.11.2018 - 09:57

Joc ima prav...pa tudi Fursovo pojasnilo je takšno... 4212-154/2014-2, 4.2.2014