krpan in druščina postani član
Aktivnosti države na področju preprečevanja nepooblaščenega spreminjanja podatkov v računalniških registrskih blagajnah (brisanje računov) oziroma neevidentiranja prometa bi morale obsegati predvsem: 0
Po kolikšnem času bo po vaši oceni prišlo do sprememb pravkar sprejete reformirane davčne zakonodaje: 0
Ocenjujem, da bo večina podzakonskih predpisov (Pravilniki, Uredbe) k pravkar sprejeti reformirani davčni zakonodaji, v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena: 0
Ali boste zaradi sprejema Zakona o določitvi minimalne plače (znesek MP je določen s 01.08.2006) opravili poračun plače delavcev, ki prejemajo MP, oz. poračun prispevkov za zasebnike, ki so zavarovani 0
Ali ste že opravili prvi pregled, oziroma se okvirno seznanili z vsebino in poglavitnimi novostmi v Uradnem listu 117/2006 objavljenega davčnega »paketa« sedmih zakonov? 0
Ali ste že podali izjavo o izstopu iz članstva v Gospodarski zbornici Slovenije? 0
Določbo iz predloga Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 o omejitvi gotovinskih plačil za blago/storitve med zasebniki in/ali med pravnimi osebami na največ 85 EUR: 0
Ali se že ukvarjate s posebnostjo oddaje kontrolnih podatkov za odmero dohodnine za leto 2006 – poročanjem o vzdrževanih družinskih članih? 0
Ali ste bili pozorni na določbo prvega odstavka 151. člena ZDDV-1, po kateri bi naj minister za finance izdal "Pravilnik o izvajanju ZDDV-1" v enem mesecu po uveljavitvi ZDDV-1? 0
Kako ocenjujete (od 1 do 5; 1 = nezadostno, 5 = odlično) rok oziroma datume, v katerem so bili objavljeni podzakonski akti k v letu 2006 reformirani davčni zakonodaji? 0
Kontrolne podatke za odmero dohodnine za leto 2006 bom DURS-u oddal oziroma dostavil: 0
Ali boste v davčnem obračunu za leto 2006 uveljavljali olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj? 0
Ali bi morala Davčna uprava Republike Slovenije zavezancem zagotoviti (brezplačen) program za izpolnjevanje obrazca davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in akontacije dohodnine od dohodka 0
Ali ste za leto 2006 zavezani k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev/drugih deležev/investicijskih kuponov in/ali napovedi za odmero dohodnine od obresti 0
Kakšno je vaše mnenje glede uporabnosti prve različice objavljenih programov za izdelavo davčnega obračuna DDPO (Silvester Pelias) in DOHDEJ (Silvester Fineus)? 0
Davčni obračun DDPO / DOHDEJ za leto 2006 sem/bom oddal: 0
Ali ste/boste v davčnem obračunu DDPO / DOHEJ za leto 2006 izkazali podatke v zap. 11? 0
Ali menite, da bi moral AJPES spletno aplikacijo oz. Excelovo datoteko za predložitev podatkov iz letnih poročil dopolniti na način, da bi se podatki v zbirnih AOP postavkah avtomatično seštevali, tak 0
V davčnem obračunu DDPO oziroma akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leto 2006 izkazujemo: 0
Ali boste v letu 2007 vložili vlogo za znižanje višine obroka akontacije DDPO oziroma predhodne akontacije dohodnine? 0