krpan in druščina postani član

Naslov teme: čakanje februar izjava

1116  07.02.2021 - 13:08h / Drugi davki in takse / Avtor: Nina / 404 / 4

Mogoče kdo oddal in kako piše v oddani izjavi o upadu

Zvezdy - 09.02.2021 - 11:12

IZJAVA K VLOGI ZA POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE
Zaradi posledic epidemije začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo, ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo.
Izjavljamo, da je obseg upada prihodkov tolikšen, da bi brez pridobitev sredstev iz tega ukrepa delavcem prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga.
Nismo neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70%.
Nismo delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino "K" po standardni klasifikaciji dejavnosti in na dan 31.12.2020 nismo imeli več kot 10 zaposlenih.
Ocenjujemo, da nam bodo prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20% glede na leto 2019 oziroma 2020.
V primeru, da nismo poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020 oziroma 2021, ocenjujemo, da se nam bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021.
Ne bomo odrejali nadurnega dela ali začasno prerazporedili delovni čas, če bi lahko to delo opravili z delavci na začasnem čakanju na delo.
V času prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne bomo začeli postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki smo jih napotili na začasno čakanje na delo ali odpovedali pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do nadomestila plače po tem zakonu ali ZZUOOP, ZIUOPDVE, ZIUOOPE ali ZIUZEOP ali ZIUPDV (kršitev prepovedi odpuščanja). Seznanjeni smo, da ne moremo uveljavljati nadomestila plače za čakanje na delo doma za delavce v času teka odpovednega roka.
Seznanjeni smo, da v skladu s pogoji dodelitve državne pomoči zahtevani znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih javnih virov, ne sme preseči omejitev, določenih v zakonu oziroma izjavljamo, da za iste upravičene stroške nismo prejeli sredstev iz drugih javnih virom oziroma obseg prejetih sredstev iz javnih virov za iste upravičene stroške ne bo presegel omejitev, določenih z navedenim zakonom.
Izjavljamo, da delavca v obdobju navedenem v vsaki priloženi odredbi za začasno čakanje na delo, nismo pozvali na delo za več kot 7 delovnih dni v posameznem koledarskem mesecu in da začasno čakanje na delo ni bilo prekinjeno.
Sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih nismo in ne bomo presegli 1.800.000 € na podjetje oziroma skupna pomoč ne presega 270.000 € na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture ali 225.000 € na podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov in uveljavljamo 100% povračilo nadomestila plače.

Nina - 09.02.2021 - 16:20

Kaj pomeni upad več kot 20% v 2019 oziroma(pomeni ali?) 2020? Nikjer ni točne razlage... .Ali zadostuje upad le v enem poslovnem letu?

DaLi - 09.02.2021 - 18:43

Zgoraj vam piše:Ocenjujemo, da nam bodo prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20% glede na leto 2019 oziroma 2020.
V primeru, da nismo poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020 oziroma 2021, ocenjujemo, da se nam bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021....

Nina - 09.02.2021 - 19:54

Ja ocenjujemo ja, samo katero leto se bo zame gledalo upad. 2021-2019 bo upada čez 20%,,2020-2021 pa ne-razen če bom do jeseni zaprta.Ali se za tastare s.p. gleda na leto pred korono? In če to drži, kje piše?