krpan in druščina postani član

Naslov teme: solidarnostna pomoč ob smrti delavca NUJNO

3440  19.12.2019 - 10:26h / Ostalo / Avtor: tina / 340 / 1

Ali moramo poročati na REK in iREK obrazcih za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi smrti našega delavca ( v mejah KP in Uredbe... - neobdavčeno)
Solidarnostno pomoč obravnava ZDoh kot dohodek iz delovnega razmerja (REK-1)  Kako naj izplačamo hčerki pokojnika, saj ni zaposlena -
NUJNO potrebujem pomoč, ker ne najdem rešitve

praksa - 20.12.2019 - 14:35

Copy
Smrt delavca ali družinskega člana
Ob smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana lahko delodajalec neobdavčeno izplača solidarnostno pomoč do vrednosti 3.443 evrov, pri čemer se pojavlja vprašanje, kdo vse je družinski član. Zakon o dohodnini v 16. členu družinskega člana opredeljuje kot zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, zakonca prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca, brate in sestre oziroma polbrate in polsestre ter posvojence in posvojitelje. Ne glede na navedeno pojasnila ministrstva za finance oziroma davčnih uradov pojem družinskega člana za namene izvajanja 11. člena uredbe interpretirajo precej ožje, in sicer družino opredeljujejo kot skupnost staršev in otrok po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Potemtakem se za družinskega člana šteje le zakonec oziroma zunajzakonski partner, ki ima po zakonu enake pravice kot zakonec, ter otroci in posvojenci, ki jih mora delavec po zakonu preživljati, vendar največ do dopolnjenega 18. oziroma 26. leta starosti, če se otrok redno šola. Ob smrti delavca delodajalec solidarnostno pomoč izplača družinskim članom. Če znesek pomoči presega znesek, določen v uredbi, in je treba obračunati davke in prispevke, se obdavčljivi dohodek za namene poročanja pristojnim organom obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja preminulega delavca, in ne kot dohodek družinskih članov, ki jim je dejansko izplačan. Za solidarnostno pomoč se šteje tudi povračilo stroškov pogreba ob smrti delojemalca, pri čemer za namene uredbe skupni znesek povračila in solidarnostne pomoči ne sme presegati 3.443 evrov.