krpan in druščina postani član

Naslov teme: Najemi

413  03.02.2019 - 18:48h / Ostalo / Avtor: Doris / 701 / 3

Zanima me ali določbe o novem vrednotenju najemov po SRS veljajo samo za poslovne najeme ali tudi za obstoječe finančne najeme. Se mora tudi pri teh preračunati preostala vrednost z uporabo diskontnih stopenj ?

Geja - 04.02.2019 - 07:55

TUDI ZA OBSTOJEČE...

kori - 04.02.2019 - 09:42

Ali to velja tudi za mikro in majhna podjetja?

silba - 04.02.2019 - 17:51

Pri obstoječih finančnih najemih najamniki nadajujejo z vrednostmi iz bilanci stanja. Sprememba se nanaša le na poslovne najeme. V vprašanju ste uporabili besedno zvezo 'preostalo vrednost', vendar ste imeli najbrž v mislih 'sedanjo vrednost bodočih najemnin'. To je znesek, ki ga bodo pri poslovnih najemih najemniki pripoznali v bilanci stanja, kot obveznost iz najema na PASIVI in kot pravico do uporabe sredstva na AKTIVI bilance stanja.

Za mikro in majhna podjetja je v zbriki SRS odpustek.


SRS 1.63

Organizacija najemnica, ki po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, velja za mikro ali majhno družbo, ali organizacija najemnica, ustanovljena v skladu z drugimi predpisi, ki dosega enako velikost, kot velja za mikro ali majhno družbo, se lahko odloči, da poslovnih najemov ne pripoznava kot sredstva, ampak pripozna najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode skozi celotno trajanje najema ali na kakšni drugi sistematični podlagi, ki najbolje odraža vzorec najemnikove koristi.