STORITEV ZAMENJAVE ŽARNIC V STANOVANJSKEM OBJEKTU, KI JE DEL SOCIALNE POLITIKE – Uporaba pravilne stopnje DDV (05.06.2019)


Šablona

 

Številka:      06/DS/2019

Datum:         07.03.2019

 

Vprašanje – opis problema

 

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju SI), izvaja za naročnike (investitorje – fizične osebe in pravne osebe) razna (manjša) vzdrževalna dela in popravila stanovanjskih objektov.

 

SI je s strani upravitelja stavbe, ki deluje v imenu in za račun lastnikov stanovanj, prejel naročilo za storitev zamenjave žarnic v skupnih prostorih stanovanjskega objekta.

 

Vprašanje:

·      ali se za opravljeno storitev zamenjave žarnic v skupnih prostorih stanovanjskega objekta, ki je del socialne politike, uporabi nižja 9,5% stopnja DDV?

 

Mnenje

 

Storitev menjave žarnice v skupnih prostorih stanovanjskega objekta, ki je del socialne politike, se skladno s Klasifikacijo CPA razvršča v področje N/Druge poslovne in pomožne storitve, podrazred Vzdrževanje objektov in hišniške storitve, in ne v področje F/Gradbeništvo, zato SI pri izvedbi storitve menjave žarnic ne more uporabiti nižje 9,5% stopnje DDV.

 

Obrazložitev

 

Stopnja DDV je opredeljena v 41. členu ZDDV-1, ki v prvem odstavku določa, da se za dobave blaga in storitve obračunava in plačuje po splošni 22% stopnji DDV. Nadalje v drugem odstavku določa, da se DDV obračunava in plačuje od davčne osnove po nižji 9,5% stopnji, vendar le za dobave blaga in storitev, ki so določene v Prilogi I k ZDDV-1.

 

PRILOGA I

Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV

[…]

(11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;

[…]

 

Podrobnejša izvedbena določila v povezavi z uporabo nižje stopnje DDV (11. točka Priloge I k ZDDV-1) opredeljuje 54. člen PZDDV.

 

54. člen PZDDV

(Stanovanja in drugi objekti, ki so del socialne politike)

(1) Med objekte iz 11. točke Priloge I k ZDDV-1 se uvrščajo stanovanjski objekti (v nadaljnjem besedilu: stanovanja), če so namenjeni za trajno bivanje in so del socialne politike, ter stanovanjske stavbe za posebne namene, vključno s pripadajočimi deli teh objektov, in sicer pod pogojem, da je njihova dobava, gradnja, obnova ali popravilo zaračunana neposredno investitorju.

(2) Za pripadajoče dele objektov iz prejšnjega odstavka se štejejo individualni prostori ter skupni prostori ali gradbeni elementi ali instalacije, naprave in oprema teh objektov, in sicer kadar so ti deli zaradi trajnega bivanja v souporabi stanovalcev in v lasti lastnikov stanovanj ali stanovanjskih stavb za posebne namene v tem objektu. Kot pripadajoči del objektov iz prejšnjega odstavka se ne štejejo individualni prostori, naprave in oprema športnih, fitnes in drugih objektov, namenjenih za sprostitev.

(3) Za namene prvega odstavka tega člena je stanovanje del socialne politike, če v večstanovanjski stavbi ne presega 120 m2 ali v enostanovanjski stavbi ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta. Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov.

(4) Za ugotavljanje pogojev iz prejšnjega odstavka se za natančnejšo razmejitev enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb upošteva klasifikacija vrst objektov (CC-SI), ki je uvedena na podlagi predpisov o graditvi objektov, za natančnejšo opredelitev uporabne površine pa podrobnejši način določanja in evidentiranja površine stavbe ter površine dela stavbe, kot je uveden na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin.

[…]

(6) Storitve gradnje, obnove in popravil iz prvega odstavka tega člena so storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti.

 

V opisanem primeru je ključno vprašanje, ali se storitev menjave žarnic uvršča v dejavnost F/Gradbeništvo standardne klasifikacije, kar je pogoj, da se (ob izpolnitvi vseh ostalih pogojev) za izvedeno storitev lahko uporabi nižja 9,5% stopnja DDV.

 

ZDDV-1 v prvem odstavku 146. člena določa, da se za razvrstitev dejavnosti uporablja standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju SKD):

 

146. člen ZDDV-1

(natančnejši predpisi)

(1) Za razvrstitev izdelkov po tem zakonu se uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife, za razvrstitev dejavnosti pa standardna klasifikacija dejavnosti.

[…]

 

Skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) storitve zamenjave žarnic kot take ne zasledimo v nobeni šifri SKD, vendar to ne pomeni, da slednja ni nikjer razvrščena. V ta namen uporabimo še Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (Klasifikacija CPA – verzija 2.1). Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti, znana kot CPA, je klasifikacija proizvodov (blaga in storitev) po dejavnosti na ravni Evropske unije (EU), ki podrobneje »razlaga« klasifikacijo SKD.

 

F          GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE

43.2 Inštaliranje pri gradnjah

43.21 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.21.1 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.21.10 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

Sem spada:

- vgrajevanje električne napeljave v stavbah in drugih objektih, praviloma

 • od števca porabe elektrike do električnih naprav:
 • električnega ožičenja za razsvetljavo in električne naprave
 • telekomunikacijskih napeljav
 • napeljav za računalniška omrežja, kabelsko televizijo, tudi z optičnimi kabli
 • napeljave za razsvetljavo
 • protivlomnih in protipožarnh alarmnih sistemov
 • antenskih naprav za stanovanjske stavbe, tudi satelitskih anten

- električna inštalacija za uporabo sončnih celic, talnega ogrevanja ipd.

- montaža električne rasvetljave in signalizacije cest, letališč ipd.

 

Sem spada tudi:

- montaža števcev porabe elektrike

- napeljave za pomožne električne vire (napeljava elektrike za sisteme za zasilno oskrbo z električno energijo)

- vgrajevanje električnega talnega ogrevanja

- popravila električne napeljave (stikala, vtičnice, varovalke ipd. so del napeljave)

- popravila in vzdrževanje cestne razsvetljave in električne signalizacije

Sem ne spada:

- montaža električnih motorjev, generatorjev, transformatorjev ipd., gl. 33.20.50

- vzdrževanje električnih števcev, gl. 35.13.10

- montaža signalnih sistemov za železnico, gl. 42.12.20

- gradnja električnega distribucijskega omrežja (do števca porabe elektrike), gl. 42.22.22

- montaža ogrevalnih naprav, gl. 43.22.12

- montaža avtomatičnih gasilnih pršil, gl. 43.22.11

- nadzor protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 80.20.10

- manjša popravila, npr. menjava žarnic, varovalk ipd. v okviru hišniških storitev za vzdrževanje objekta, gl. 81.10.10

- čiščenje svetil kot samostojna storitev, gl. 81.21.10

- odčitavanje električnih števcev, gl. 82.99.19

- popravila in vzdrževanje gospodinjskih električnih naprav (hladilnikov, pralnih in pomivalnih strojev, kuhalnih in ogrevalnih naprav ipd.,

gl. 95.22.10

- popravila gospodinjskih svetil, gl. 95.29.19

 

N         DRUGE POSLOVNE IN POMOŽNE STORITVE

81 Oskrba stavb in okolice

81.1 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve

81.10 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve

81.10.1 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve

81.10.10 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve

Sem spada:

- kombinirane pomožne hišniške storitve za vzdrževanje objektov naročnika, npr:

 • splošno čiščenje notranjosti objekta in njegove okolice
 • skrb za odstranjevanje odpadkov in smeti
 • vratarske storitve in razdeljevanje poštnih pošiljk
 • manjša popravila
 • kontroliranje grelnega in ventilacijskega sistema ter podobna
 • hišniška opravila

 

Pri tem opozarjamo, da pojem »manjša popravila« ni podrobneje obrazložen, tako da je treba v vsakem primeru posebej opredeliti, kakšna storitev je bila opravljena in ali lahko slednjo razvrstimo v F/Gradbeništvo.

 

Kot vidimo iz zgornje razvrstitve, storitev menjave žarnic v sklopu vzdrževanja objekta ne spada v področje F/Gradbeništvo temveč v področje N/Druge poslovne in pomožne storitve – šifra 81/Oskrba stavb in okolice. SI, ki je izvedel storitev menjave žarnice v skupnih prostorih stanovanjskega objekta, ki je del socialne politike, za izvedeno storitev ne more uporabiti nižje 9,5% stopnje DDV.

 

 

Veljavna zakonodaja (ustrezni zakonski in podzakonski predpisi) ter ostali predpisi v času izdaje strokovnega mnenja:

·       Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11-ZDDV-1D, 78/11-ZDDV-1E, 38/12-ZDDV-1F, 83/12-ZDDV-1G, 46/13-ZIPRS1314-A, 86/14-ZDDV-1H, 90/15-ZDDV-1I in 77/18-ZDDV-1J.

·       Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17 in 84/18.

·       Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), Uradni list RS, št. 69/07 in 17/09.

·      Uredba Komisije (EU) št. 1209/2014 z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93.

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
STORITEV ZAMENJAVE ŽARNIC V STANOVANJSKEM OBJEKTU, KI JE DEL SOCIALNE POLITIKE – Uporaba pravilne stopnje DDV | Trije razlogi za DDVpoznavalec