DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 (05.01.2017)


Šablona

 

Številka:      38/DS/2016

Datum:         27.09.2016

 

Vprašanje – opis problema

 

Mali davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji uporablja posebno ureditev za male davčne zavezance (v nadaljevanju SI-mali), saj v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oz. ni verjetno, da bo presegel promet v znesku 50.000,00 EUR. SI-mali ima pridobljeno identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1 – tj. zaradi opravljanja/prejemanja storitev, za katere je DDV dolžan plačati izključno prejemnik teh storitev.

 

SI-mali bo dobavil (prodal) blago davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV in s sedežem v Avstriji (v nadaljevanju AT). Blago bo SI-mali odpeljal iz Slovenije v Avstrijo.

 

Vprašanje:

·      Ali je dobava blaga, ki jo je SI-mali opravil AT, oproščena plačila (oz. obračuna) DDV v Sloveniji:

o  na podlagi 1. točke 46. člena ZDDV-1; ali

o  na podlagi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1;

glede na to, da je SI-mali identificiran za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1.

 

Mnenje

 

Dobava blaga, ki jo je SI-mali opravil AT, je v skladu s posebno ureditvijo za male davčne zavezance iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 oproščena obračunavanja DDV, kljub temu da je SI-mali identificiran za namene DDV na podlagi četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1.

 

Obrazložitev

 

3. člen ZDDV-1 določa transakcije, ki so predmet obdavčitve skladno z določili ZDDV-1. Gre za transakcije, ki se lahko delijo na obdavčene transakcije ali transakcije, oproščene plačila DDV. Tako se med obdavčljive transakcije vštevajo tudi dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo.

 

3. člen ZDDV-1

(predmet obdavčitve)

(1) Predmet DDV so naslednje transakcije:

1. dobave blaga, ki jih davčni zavezanec oziroma zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) za plačilo;

[…]

 

Definicijo »dobave blaga« in »davčni zavezanec« podaja 5. in 6. člen ZDDV-1.

 

5. člen ZDDV-1

(definicija)

(1) »Davčni zavezanec« je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.

[…]

 

6. člen ZDDV-1

(splošno)

(1) »Dobava blaga« pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik.

[…]

 

Pojmi, kot so »vsaka oseba« in »davčni zavezanec« se skladno s ciljem določil ZDDV-1 opredeljujejo široko, tako da se vse osebe, fizične osebe, mali davčni zavezanci, itd., štejejo za davčne zavezance v smislu izvajanja določil ZDDV-1, v kolikor neodvisno opravljajo katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.

 

Ob navedenem pa je treba izpostaviti, da je z Direktivo Sveta 2006/112/ES (v nadaljevanju Direktiva) državam članicam Unije omogočena uporaba posebnih ureditev, ki se razlikujejo od splošnega sistema DDV. Ena od posebnih ureditev je ureditev za male davčne zavezance, ki jo ZDDV-1 ureja v 94. členu.

 

1. Posebna ureditev za male davčne zavezance

94. člen ZDDV-1

(oprostitev obračunavanja DDV)

(1) Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 eurov obdavčljivega prometa.

[…]

 

Skladno z določili prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 je mali davčni zavezanec, s sedežem v Sloveniji, oproščen obračunavanja DDV, v kolikor v zadnjih 12 mesecih ne preseže zneska 50.000,00 eurov obdavčljivega prometa.

 

Mali davčni zavezanci s sedežem v Sloveniji so skladno s četrtim odstavkom 78. člena ZDDV-1 dolžni pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV, kadar:

·      opravljajo storitve na ozemlju druge države članice, za katere je plačniki DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev (kraj opravljanja storitev na podlagi prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 je v drugi državi članici EU, ki ni Slovenija); ali

·      se zanj opravijo storitve, katerih kraj opravljanja storitev se določi na podlagi prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 in za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 dolžan plačati DDV; ali

·      zaradi pridobitev blaga znotraj Unije v vrednosti nad 10.000 eurov (tj. kumulativni znesek v preteklem in tekočem koledarskem letu) ali se odločijo za prostovoljno pridobitev identifikacijske številke zaradi obračunavanja DDV pri pridobitvi blaga znotraj Unije.

 

Takšne davčne zavezance v praksi poimenujemo »atipični davčni zavezanci«, ki DDV obračunavajo od transakcij, za katere so dolžni obračunati DDV skladno z določili ZDDV-1, medtem ko pri opravljanju »preostalih« transakcij (dobav blaga ali opravljanju storitev) ne obračunavajo DDV.

 

Posebna ureditev za male davčne zavezance omogoča poenostavitev tako, da davčni zavezanci niso dolžni izpolnjevati določenih administrativnih obveznosti na področju DDV, razen za izrecno (prej navedene) določene primere transakcij.

 

Zgornje navedbe lahko podkrepimo tudi z dejstvom, da iz točke 1(b)(i) 2. člena Direktive Sveta 2006/112/ES (primerjalno glej 2.a) točko prvega odstavka 3. člena ZDDV-1) izhaja, da je pridobitev blaga znotraj Unije predmet DDV, v kolikor je prodajalec blaga davčni zavezanec v drugi državi članici, ki ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec.

 

Člen 2 Direktive Sveta 2006/112/ES

1. Predmet DDV so naslednje transakcije:

[…]

(b) pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih za plačilo na ozemlju države članice opravi:

(i) davčni zavezanec, ki deluje kot tak, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec, ki deluje kot tak, ki ni upravičen do oprostitve za mala podjetja, predvidene v členih 282 do 292 in ga ne zajema ureditev iz členov 33 ali 36;

 

Več o pridobitvi blaga znotraj Unije od oseb, ki niso davčni zavezanci, smo že pisali v pojasnilu strokovnjaka, št. 51/DS/2015 z dne 08.12.2015.

 

V opisanem primeru lahko zaključimo, da kadar SI-mali dobavi blago v drugo državo članico, davčnemu zavezancu, ki je identificiran za namene DDV v tej drugi državi članici, njegova dobava blaga ne predstavlja obdavčljive transakcije, posledično tudi ni predmet obdavčitve z DDV pridobitev blaga v drugi državi članici (pri kupcu blaga). SI-mali tako ne opravi dobave blaga, oproščene plačila DDV na podlagi 1. točke 46. člena ZDDV-1, temveč dobavo blaga, ki je oproščena obračunavanja DDV na podlagi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.

 

 

Veljavna zakonodaja (ustrezni zakonski in podzakonski predpisi) ter ostali predpisi v času izdaje strokovnega mnenja:

·       Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11-ZDDV-1D, 78/11-ZDDV-1E, 38/12-ZDDV-1F, 83/12-ZDDV-1G, 46/13-ZIPRS1314-A, 86/14-ZDDV-1H in 90/15-ZDDV-1I.

·       Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV), Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14 in 39/16.

·       Direktiva Sveta 2006/112/ES (Uradni list EU, št. L 347/06), Direktiva Sveta 2006/138/ES (Uradni list EU, št. L 384/06), Direktiva Sveta 2007/75/ES (Uradni list EU, št. L 346/07), Direktiva Sveta 2008/8/ES (Uradni list EU, št. L 44/08), Direktiva Sveta 2008/9/ES (Uradni list EU, št. L 44/08), Direktiva Sveta 2008/117/ES (Uradni list EU, št. 14/09), Direktiva Sveta 2009/47/ES (Uradni list EU, št. L 116/09), Direktive Sveta 2009/69/ES (Uradni list EU, št. L 175/09), Direktiva Sveta 2009/132/ES (Uradni list EU, št. L 292/09), Direktiva Sveta 2009/162/EU (Uradni list EU, št. L 10/10), Direktiva Sveta 2010/23/EU (Uradni list EU, št. L 72/10), Direktiva Sveta 2010/45/EU (Uradni list EU, št. L189/10), Direktiva Sveta 2010/88/EU (Uradni list EU, št. L 326/10), Direktiva Sveta 2013/42/EU (Uradni list EU, št. L 201/13), Direktiva Sveta 2013/43/EU (Uradni list EU, št. L 201/13), Direktiva Sveta 2013/61/EU (Uradni list EU, št. L 353/13) in Direktiva Sveta 2016/856 z dne 25. maja 2016 (Uradni list EU, št. L 142/16).

 

Vaš komentar
1 Komentiraj odgovor

Odg:DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1

Avtor: Anja | 06.01.2017 08:58

Najlepša hvala za tole obširno pojasnilo.

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 | Trije razlogi za DDVpoznavalec