Cesar tokrat o regresu (29.03.2019)


 

Vlada držala obljubo in potrdila predloga novel zakonov za razbremenitev regresa že v letu 2019

 

Vlada je na redni seji dne 28.03.2019 določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerima bo omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je tako držala obljubo in že za leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije, s katerim se država odpoveduje prihodkom v korist ljudi in podjetij. Vlada državnemu zboru predlaga obravnavo obeh zakonov po nujnem postopku.

 

Temeljni razlog za predlagane spremembe je sklep Ekonomsko-socialnega sveta, ki je podprl, da se iz paketa davčne razbremenitve dohodkov iz dela izvzame razbremenitev regresa za letni dopust in se prioritetno sprejmejo takšne zakonodajne rešitve, ki bodo omogočile razbremenitev regresa za letni dopust že za leto 2019. Z razbremenitvijo dela se bo okrepila konkurenčnost poslovnega okolja, kar vpliva na vzdržno gospodarsko rast in povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je ob tem pozval k porabi regresa v Sloveniji, saj »tudi s tem povečujemo domačo potrošnjo in poganjamo gospodarsko rast«.

 

Predlog novele Zakona o dohodnini predvideva, da se v davčno osnovo za odmero dohodnine ne všteva regres za letni dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače, določa pa se tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci regrese že izplačali. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je ob tem dodal, da je vlada s tem svoj del naloge opravila, »na delodajalcih pa je, da določijo višino izplačanega regresa«.

 

Ob tem poudarjamo, da je do uveljavitve obeh novel pri izplačilu regresa treba akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost obračunati in plačati po veljavni zakonodaji. Po sprejetju v državnem zboru in uveljavitvi obeh novel pa bodo predlagane spremembe za leto 2019 veljale za vsa izplačila regresa za letni dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred tem že prejeli regres, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. Vračilo bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS, in sicer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih dneh od vročitve odločbe in ob pogoju, da prejemnik vračila nima neporavnanih davčnih obveznosti.

 

 

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 

Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S predlogom zakona se spreminja zavarovalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, in sicer se na novo določi, da se prispevki za socialno varnost plačujejo od zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Uredi se tudi način postopanja glede plačila prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, ki je bil oziroma bo izplačan v letošnjem letu.

 

S to spremembo se bo zvišala osnova za oprostitev plačila prispevka delojemalca in tudi prispevka delodajalca za vse tiste, ki so upravičeni do regresa do višine 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Na prejemnike nižjega zneska regresa za letni dopust, in njihove delodajalce, sprememba ne bo imela vpliva.

 

Ker zakonodaja določa, da morajo delodajalci regres za letni dopust izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta, v primerih nelikvidnosti delodajalca in če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen kasnejši rok izplačila regresa, se regres lahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, je zato potreben takojšen sprejem podlage za razbremenitev tega dohodka.

 

 

Vir: Povzeto po spletnih straneh Vlade Republike Slovenije [29.03.2019].

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
Cesar tokrat o regresu