BRDAVSI PROPAGIRAJO PRIDNE TLAČANE (15.01.2018)


 

Davkoplačevalci so v letu 2017 plačali Finančni upravi RS  920 mio evrov dajatev več kot v letu 2016

95 % obveznosti je bilo plačanih prostovoljno

 

Po prvih znanih podatkih je Finančne uprava RS v letu 2017 pobrala 15.530 mio evrov prihodkov za vse blagajne javnega financiranja, kar je za približno 920 mio evrov oziroma za 6,3 % več kot so bili pobrani prihodki v letu 2016. Dokončni podatki bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja 2018.

 

Primerjalno gledano so v letu 2017 pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev prihodki višji, davčni prihodki so porasli celo za 950 mio evrov oziroma 6,8%.

 

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so porasli za 300 mio evrov oziroma 6,5% in v skupnem znesku presegli 6 milijard evrov vplačil.

 

Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj skoraj 11% rastjo; med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata davek na dohodek od pravnih oseb s 167 mio evrov več vplačanimi prihodki oziroma 27,8% rastjo in dohodnina z 118 mio evrov več vplačanimi prihodki oziroma 5,7% rastjo v letu 2017.

 

Velik porast v vrednosti 274 mio evrov oziroma 5,2 % je zaznan tudi na domačih davkih na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je glede na predhodno leto višji za 6,8 % oziroma 221 mio evrov, porast trošarin pa znaša 2,2 % oziroma 34 mio evrov.

 

Finančna uprava RS zadnja leta ugotavlja velik porast deleža prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti tako pri predlaganju obračunov in prijavljanju obdavčljivih prihodkov kot pri plačevanju. Delež prostovoljno plačanih dajatev, pri čemer se za prostovoljna šteje vse poravnave obveznosti do začetka izvršbe, se namreč povečuje bolj kot je letni prirast plačanih prihodkov. Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih 10 let in dolga, ki ga je izterjala v izvršbi, Finančna uprava ugotavlja, da je bilo v letu 2017 prostovoljno plačanih obveznosti kar 95 %.

 

Izboljšanje davčne kulture davkoplačevalcev je v precejšnji meri odraz gospodarske rasti, zagotovo pa tudi prizadevanj Finančne uprave RS za izboljšanje storitev, namenjenih davkoplačevalcem, povečanja avtomatične izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev, ukrepov izterjave in sistematičnih in ciljnih nadzorov po posameznih segmentih obdavčitve. Finančna uprava RS z informiranjem, medijskimi pozivi, vzpodbujanjem (samo) prijav obdavčljivih prihodkov, sistematičnim in hitrim opominjanjem izpolnjevanja obveznosti in ukrepi izterjave, ki so stroškovno manj obremenilni za zavezance (npr. poboti vračil in dolgov), dostopnejšim pregledom do stanja odprtega dolga za plačilo, posredno vpliva na povečevanje prostovoljnosti poravnave dajatev.

 

Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov Finančna uprava RS ugotavlja tudi nadaljnje zniževanje davčnega dolga, ki je 31. 12. 2017 znašal 1.267 mio evrov za vse blagajne javnega financiranja in se v letu 2017 znižal za 4,1 % oziroma 53.725.256 evrov. Davčni dolg se absolutno znižuje od leta 2013.

 

V spodnji preglednici pa je prikazan tudi trend rasti javnofinančnih prihodkov ob hkratnem upadanju davčnega dolga ob koncu proračunskega leta. Delež dolga v pobranih javnofinančni prihodkih je tako v zadnjih 4 letih padel za 3,3 odstotne točke in za 2017 znaša 8,2%, kar izkazuje večjo učinkovitosti pobiranja dajatev, saj bi ob enaki učinkovitosti razmerje med obema kategorijama ostalo enako oziroma bi davčni dolg sledil rasti javnofinančnih prihodkov.

 

Preglednica: Delež davčnega dolga v pobranih javnofinančnih prihodkih v FURS po letih v evrih

 

2013

2014

2015

2016

2017

Pobrani javnofinančni prihodki

13.076.302.014

13.611.469.377

14.118.086.176

14.603.678.755

15.530.000.000

Davčni dolg na dan 31. 12.

1.497.825.373

1.421.326.160

1.386.665.046

1.320.723.417

1.267.000.000

Delež dolga v pobranih javnofinančnih prihodkih

11,5

10,4

9,8

9,0

8,2

 

 

Vir: Spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije [15.01.2018].

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
BRDAVSI PROPAGIRAJO PRIDNE TLAČANE