Informativni izračun dohodnine    2018
Podatki o zavezancu
V letu 2018 sem bil rezident Republike Slovenije v času od:
(Izpolni le zavezanec, ki je bil rezident Republike Slovenije le del leta.)
 Dodaj vrstico
do

Kot invalidu s 100–odstotno telesno okvaro mi je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.


Za leto 2018 me kot VDČ uveljavlja zavezanec:

Ime in priimek Čas vzdrževanja
 Dodaj vrstico
do
Podatki za obračun
1000

Dohodek iz zaposlitve

1100 Dohodek iz delovnega razmerja Dohodek Prispevki Akontacija
v RS
Tuji davek Dejanski stroški
1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom
1102 Bonitete
1103 Regres za letni dopust
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči
1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1106 Pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1107 Nadomestila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1108 Nadomestila in drugi dohodki iz obveznega socialnega zavarovanja
1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja
1110 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja Dohodek Prispevki Normirani in
dejanski
stroški
Akontacija
v RS
1210 Dohodki dijakov in študentov, doseženi prek pooblaščenih organizacij
1211 Dohodki dijakov in študentov upravičenih do posebne olajšave
1212 Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravičeni do posebne olajšave

Dohodek Prispevki Akontacija
v RS
1220 Dohodki verskih delavcev

Dohodek Prispevki Nominalni in
dejanski
stroški
Akontacija
v RS
Tuji davek
1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

?Dohodek za
upoštevanje PDPZ
 
2000

Dohodek iz dejavnosti

Dohodek Prispevki Akontacija
v RS
Tuji davek ?Dohodek za
upoštevanje SO
2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna
3000

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Dohodek Prispevki Akontacija
v RS
?Olajšava invest.
kmetijstvo
Tuji davek
3100 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
4000

Dohodek iz premoženja

Dohodek ?Normirani
stroški
Akontacija
v RS
Tuji davek
4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
6000

Drugi dohodki

Dohodek Akontacija
v RS
Tuji davek
6100 Darila
6200 Priznavalnine
6300 Preostali drugi dohodki

Dohodek Dejanski stroški Akontacija
v RS
Tuji davek
6500 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca
6700 Dohodki Fulbrightovega programa izmenjav

Dohodki, ki se povprečijo

Oznaka dohodka Dohodek Prispevki Normirani ali dejanski stroški Od meseca leta Do meseca leta  Dodaj vrstico
do

Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine

Oznaka dohodka Dohodek Tuji prispevki Tuji davek Stroški Država - Mednarodna organizacija
(izpolnite le eno od obeh)
 Dodaj vrstico
1

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Ime in priimek Davčna številka Leto rojstva Sorodstveno razmerje * Čas vzdrževanja
Od meseca      Do meseca
Znesek prispevkov za preživljanje  Dodaj vrstico

Uveljavljam razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, za katere posebno olajšavo uveljavlja zavezanec v primerjavi,vendar je zaradi prenizke osnove za dohodnino ne bo mogel v celoti izkoristiti.

  • A1 - otrok do 18. leta starosti
  • A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
  • A3 - otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij
  • A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje
  • A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
  • B - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
  • C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti
  • D - starši oziroma posvojitelji zavezanca
  • E - drug član kmečkega gospodinjstva
2

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Oznaka pokojninskega načrta Znesek plačanih premij  Dodaj vrstico

Oznaka pokojninskega načrta se lahko izbere ali vnese s tipkovnico. Tipka Delete - briše vneseno vrednost, tipka Backspace briše zadnji vneseni znak.