Naslov teme: S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

2484
št. ogledov
7
št. odgovorov
2212
zap. št. teme
07:51 - 02.06.17 | Drugi davki in takse
Avtor: Jana
Zapri vse odgovore
2212

S.p. ni davčni zavezanec bi oddajal lastno stanovanje, kako je z davki? DDV ne zaračuna, plačuje turistično takso, kako je z dejstvom da je lastnik kot fizična oseba - davek za oddajanje nepremičnin v najem? Ali ima kdoa kakšne izkušnje, link.  Hvala! L.p. 


Tematska rubrika: Drugi davki, dajatve in prispevki
2212.1

S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

Avtor: Morag | 08:57 - 02.06.17

Po mojem mnenju je tako, da če stanovanje ni os s.p., ga preko s.p. tudi oddajati ne more. Oddaja ga lahko kot fizična oseba.

2212.2

S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

Avtor: toma | 00:24 - 04.06.17

Našla zelo uporaben članek, ki vam odgovori na vprašanje in to malo širše, ker bo verjetno tudi vaš s.p. v nadaljevanju oddajal preko interneta - ne obupajte preberite je zelo uporabno in zgoščeno:

Obdavčitev oddaje sob prek portalov Booking oz. Airbnb

Prek spletnega portala Booking oz. Airbnb lahko posamezniki oddajo turistom v najem svoje proste kapacitete. Glede na to, da je oddaja sob preko portalov Booking oz. Airbnb vedno bolj aktualna, predstavljamo dva načina, kako lahko fizična oseba opravlja dejavnost oddaje sob in kako je takšna dejavnost obdavčena.

Fizična oseba, ki želi turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravlja na dva različna načina:

-  kot samostojni podjetnik ali
-  kot registrirani sobodajalec.


1.  Oddaja sob v okviru opravljanja dejavnosti kot samostojni podjetnik

Fizična oseba lahko odda turistu sobo v najem kot samostojni podjetnik (v nadaljevanju podjetnik). Postopek registracije dejavnosti podjetnika (55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom) je zelo preprost in hiter. Podjetnik lahko vse postopke v zvezi z ustanovitvijo podjetja uredi na eni od VEM točk po Sloveniji.

1.1 Dohodnina

Dohodki podjetnika se štejejo za dohodek iz dejavnosti in so obdavčeni z dohodnino. Dejavnost podjetnika je lahko, ob upoštevanju določenih pravil, obdavčena na dva različna načina, in sicer:

-  obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (48. člen ZDoh-2)
-  obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (48. in 59. člen ZDoh-2).

Oba načina obdavčitve predstavljamo v tabeli.

Tabela: Obdavčitev dohodka iz dejavnosti  podjetnika

Način obdavčitve

Davčna osnova

Davčna stopnja

Dokončna obdavčitev (Da/Ne)

Dejanski prihodki in dejanski odhodki

prihodki - odhodki

Lestvica za odmero dohodnine

Ne, dohodek se všteva v letno napoved dohodnine (informativni izračun dohodnine)

Dejanski prihodki in normirani odhodki

prihodki  -  normirani odhodki v višini 80% prihodkov

20%

Da, dokončna obdavčitev, dohodek se ne vključuje v letno napoved dohodnine


Več o obdavčitvi podjetnikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov lahko preberete v članku Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Podjetnik ne glede na način obdavčitve plačuje mesečne ali trimesečne akontacije dohodnine. Podjetnik, ki začne z opravljanjem dejavnosti, poda oceno o pričakovanih prihodkih in odhodkih. Ocena se uporabi kot osnova za izračun akontacije dohodnine za prvo leto poslovanja. Če znesek letne dohodnine preseže znesek 400 EUR, podjetnik plačuje mesečne akontacije dohodnine. Če znesek letne dohodnine ne preseže 400 EUR podjetnik plačuje trimesečne akontacije dohodnine.

Pri oddaji sob preko portala Booking oz. Airbnb (v nadaljevanju portal) se pojavljajo dileme pri določanju višine realiziranih prihodkov. Podjetnike namreč velikokrat zavede dejstvo, da pri oddaji sob prejmejo plačilo od portala, zmanjšano za znesek provizije, ki jo pri posredovanju turistične kapacitete zaračuna portal. V skladu s 15.15 točko SRS 2016 mora podjetnik v svoje računovodske evidence zabeležiti prihodke v višini dejansko opravljene storitve. Evidentiranje prihodkov v višini razlike med dejansko opravljeno storitvijo in zaračunano provizijo ni v skladu s SRS 2016. Omenjeno problematiko predstavljamo v primeru 1.

Primer 1: Podjetnik v mesecu marcu realizira za 200 EUR nočitev. Provizija Booking-a znaša 40 EUR. Koliko prihodkov zabeleži podjetnik v mesecu marcu?

Podjetnik v mesecu marcu odda sobo turistu preko portala Boooking. Turist plača za tri nočitve 200 EUR. Turist plača navedeni znesek Booking-u. Booking v začetku aprila podjetniku nakaže znesek 160 EUR.

Podjetnik zabeleži prihodke v višini 200 EUR, ne glede na dejstvo, da je na svoj transakcijski račun prejel samo znesek 160 EUR. Podjetnik pripozna 200 EUR prihodkov. V mesecu marcu podjetnik zabeleži stroške v višini 40 EUR (prejeti račun Booking-a).

1.2 Prispevki

Podjetnik, ki dejavnost oddaje sob opravlja kot postranski poklic, plačuje pavšalne prispevke. V praksi to pomeni, da je podjetnik zavarovan kot fizična oseba, za polni delovni čas, pri svojem delodajalcu, oddajo sob pa opravlja v svojem prostem času. Pavšalni prispevki na mesečni ravni znašajo cca. 65 EUR. Trenutno veljavne zneske pavšalnih prispevkov lahko podjetnik preveri na spletni strani FURS v dokumentu Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2017 (vrstica: Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ)

Podjetnik, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic, naredi prijavo v zavarovanje na obrazcu M12.

Podjetnik, ki je zavarovan za polni delovni čas kot samostojni podjetnik, plačuje polne prispevke. Minimalni prispevki za podjetnike znašajo na mesečni ravni cca. 355 EUR. FURS mesečno objavlja minimalni in maksimalni znesek prispevkov v rubriki Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost – Excel tabele Samozaposleni (SZ).

Podjetnik, ki je zavarovan za polni delovni čas kot samostojni podjetnik, naredi prijavo v zavarovanje na obrazcu M1.

Podjetniki, ki so zavarovani za polni delovni čas kot samostojni podjetniki in pred registracijo podjetja niso imeli registrirane dejavnosti, lahko izkoristijo delno oprostitev plačila prispevkov za prvi dve leti poslovanja. Podjetnik, ki izkoristi omenjeno ugodnost, plačuje v prvem letu cca. 243 EUR prispevkov na mesec.

Podjetnik plača prispevke do 20. v mesecu za pretekli mesec (velja za pavšalne in polne prispevke).

1.3 DDV

Za podjetnika, ki oddaja sobe turistom, veljajo enaka pravila glede obdavčitve z DDV, kot za vse ostale davčne zavezance. Podjetnik se mora obvezno vključiti v DDV sistem, če v obdobju 12 mesecev preseže promet 50.000 EUR (78. člen ZDDV-1). Podjetnik, ki ni zavezanec za DDV, na storitve oddaje sob ne obračunava DDV-ja in na izdanih računih navede klavzulo: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka  94. člena ZDDV-1.

Podjetnik, ki preseže prag za DDV registracijo ali pa se prostovoljno registrira za namene DDV, od storitev oddaje sob obračunava DDV po 9,5% stopnji (2. točka 41. člena ZDDV-1, 13. točka priloge I k ZDDV-1 in 56. člen P-ZDDV-1).

Kljub navedenemu naj posebej opozorimo, da mora podjetnik, ki ni DDV zavezanec, vseeno pri FURS zaprositi za t.i. posebno DDV številko. Za posebno DDV številko mora podjetnik zaprositi, ker prejema storitve posredovanja, ki jih zaračunava tuji davčni zavezanec (portal). V skladu s 25. členom ZDDV-1 gre za storitve, ki so obdavčene tam, kjer ima registriran sedež naročnik storitve (torej sedež  podjetnika). V nadaljevanju navajamo primer iz prakse.

Primer 2: Podjetnik prejme v mesecu marcu račun od Booking-a v znesku 36 EUR za opravljeno storitev posredovanja pri oddaji sobe v mesecu februarju. Ali mora podjetnik pridobiti posebno DDV številko? Ali mora podjetnik vložiti DDV obračun? Koliko DDV-ja mora podjetnik plačati?

Podjetnik mora pri FURS-u pridobiti posebno DDV številko še preden začne z opravljanjem dejavnosti oddaje sob. Na podlagi prejetega računa naredi t.i. samoobdavčitev. Osnovo za samoobdavčitev (36 EUR) vpiše v polje 32a in obveznost za 22-odstotni DDV (8 EUR) v polje 23a obrazca DDV-O. Obračunanega DDV si ne sme odbiti. DDV obračun za obdobje februar odda najpozneje do konca meseca marca. Enak rok velja tudi za plačilo DDV (8 EUR).

1.4 Davčno potrjevanje računov

Podjetnik, ki prejme plačilo v obliki gotovine, mora račun za opravljeno storitev oddaje sob davčno potrditi (4. točka 2. člena ZDavPR).

Pri oddaji sob preko portalov Booking oz. Airbnb je običajno, da turist za nočitev plača portalu, portal pa znesek nakaže podjetniku. V tem primeru podjetnik prejme plačilo na bančni račun, zato davčno potrjevanje računa ni potrebno.


2. Oddaja sob v okviru opravljanja dejavnosti kot registrirani sobodajalec

 Po Zakonu o gostinstvu (ZGos) je lahko sobodajalec, tista fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je lastnik nepremičnine,
  • opravlja dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni),
  • nudi gostom do 15 ležišč in
  • je vpisana v Poslovni register Slovenije (PRS).

Sobodajalec mora zadostiti tudi nekaterim drugim pogojem kot npr.:

  • dolžan je voditi evidenco gostov in goste prijaviti policiji
  • izvesti kategorizacijo objekta, ki ga oddaja turistom in
  • v imenu občine pobirati in odvajati turistično takso.

Več o drugih pogojih lahko sobodajalec preveri na spletni strani FURS v dokumentu Dohodki iz dejavnosti – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (točka 4.0.)

2.1 Dohodnina

V skladu z ZDoh-2  se dohodek sobodajalca šteje za dohodek iz dejavnosti. Glede obdavčitve z dohodnino ni nobene razlike, če fizična oseba oddaja sobe kot sobodajalec ali kot samostojni podjetnik. Veljajo pravila, ki smo jih napisali v točki 1.1.

2.2 Prispevki

Sobodajalec lahko plačuje pavšalne prispevke na mesečni ali letni ravni. Če se sobodajalec odloči za plačilo prispevkov na mesečni ravni, plača cca. 24 EUR, najpozneje do 15. v mesecu z pretekli mesec. Če se odloči za plačilo prispevkov na letni ravni (enkratni znesek), plača cca. 326 EUR do 31. januarja za tekoče leto oz. v 30 dneh od vpisa v PRS. Točen znesek pavšalnih prispevkov lahko sobodajalci preverijo na spletni strani FURS v dokumentu Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2017 (vrstica: Zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ)

Sobodajalec naredi prijavo v zavarovanje na obrazcu M12.

2.3 DDV

Sobodajalce naj ne zavede dejstvo, da opravljajo dejavnost kot fizične osebe. Tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, velja, da se morajo v DDV sistem vključiti, če presežejo prag 50.000 EUR v 12 mesecih. Ravno tako morajo zaradi prejema storitev od tujih davčnih zavezancev (Booking oz. Airbnb) pridobiti posebno DDV številko in od zaračunanih provizij obračunati in plačati DDV. Tudi za sobodajalce veljajo pravila, ki smo jih navedli pod točko 1.3.

2.4 Davčno potrjevanje računov

Podobno kot podjetnik, mora tudi sobodajalec gotovinski račun davčno potrditi (4. točka 2. člena ZDavPR). Če prejme plačilo na transakcijski račun, mu računa ni potrebno davčno potrditi.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?Viri:

- Dokument FURS (marec 2017): Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2017;
- Dokument FURS (maj 2016): Dohodke iz dejavnosti – Brošura za sobodajalce – fizične osebe;
- Spletna stran Ajpes -  Vpis sobodajalca: https://www.ajpes.si/Registracija/Vpis_sobodajalca/Splosno#b430

 

2212.2.1

S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

Avtor: Simbi | 16:52 - 05.06.17

bistveno vprašanje za Janin primer, ki pa v tem članku ni omenjeno: ali lahko oseba, ki je že obstoječi s.p., registrira (vzporedno) še sobodajalstvo 

2212.2.2

S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

Avtor: Izidor | 22:28 - 15.06.17

Ali mora s.p., ki ni davčni zavezanec in bo plačilo prejemal v gotovini in bo potrjeval račune z davčnimi blagajnami, vseeno pridobiti pri FURS-u posebno DDV številko? Na kakšen način pa se pridobi to posebno DDV številko in kakšno je uradno ime te "posebne DDV številke"?

2212.2.3

S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

Avtor: Vera | 08:53 - 01.07.17

Kakšne so vaše izkušnje, v kolikšnem času se pridobi posebno davčno ševilko?

Kje je uradno zapisano (zakon, uredba...), da mora podjetnik pri FURS-u pridobiti posebno DDV številko še preden začne z opravljanjem dejavnosti oddaje sob?

Najlepša hvala.

2212.3

S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

Avtor: toma | 23:04 - 05.06.17

Postopek registracije dejavnosti podjetnika (55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom) je zelo preprost in hiter. Podjetnik lahko vse postopke v zvezi z ustanovitvijo podjetja uredi na eni od VEM točk po Sloveniji.


Da, mora se doregistrirat, če s.p. nima šifre dejavnosti 55.203 že vpisane. Torej lahko sem rač. servis in sobodajalec.

2212.4

S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje

Avtor: ZDENKA | 11:33 - 20.07.17

tudi mi bomo pričeli tržiti sobe preko bookinga. Če prav razumem, potrjevanja računov ni, ker jih izdaja booking. Mi dobimo denar od njih na račun. Smo davčni zavezanci. Kaj pa DDV, je 9,5%?

Zapri vse odgovore
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE
Krpan računa na prste
Izračunaj svoj dohodek - Cesarju pa le kar je cesarjevega.
Davkoplacevalci.com
Zanesljive davčne rešitve
Ravnovesje znanja in izkušenj - pravi partner za vse davčne izzive.
Bilans.si

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
S.P. bi oddajal turistom lastno stanovanje | Drugi davki, dajatve in prispevki | 07:51 - 02.06.17