Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

NAPOVED - akontacija DOH za dohodke iz DPR za rezidente
Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz DPR - junij 2019.

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) vključuje vsak posamezen dohodek za opravljeno delo ali storitev - med drugim tudi dohodek za stvaritev ali izvedbo avtorskega dela, dohodek iz opravljanja dela ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo, dohodek iz osebnega dopolnilnega dela.

Če je dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplačala oseba, ki se ne šteje za plačnika davka, mora davčni zavezanec/prejemnik dohodka, ki je rezident, tako prejet dohodek napovedati pri davčnem organu (po izjemi se napoveduje tudi dohodek iz osebnega dopolnilnega dela, ki ga je izplačal izplačevalec dohodka - plačnik davka).

Napoved se vloži do 15. dne v mesecu za dohodek prejet v preteklem mesecu (op. če je 15. dan v mesecu dan, ko se pri organu ne dela, se upoštevaje drugi odstavek 45. člena ZDavP-2 izteče rok za vložitev napovedi s pretekom prvega naslednjega delovnika).

Obvezne priloge:
Davčni zavezanec k vlogi priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno). Ob uveljavljanju dejanskih stroškov mora davčni zavezanec k napovedi priložiti dokazila o nastanku dejanskih stroškov.

Davčni organ bo v 15 dneh od dneva vložitve napovedi izdal odločbo, po kateri bo davčni zavezanec/prejemnik dohodka dolžan v 30 dneh od dne vročitve/prejema odločbe plačati akontacijo dohodnine in pripadajoče prispevke za socialno varnost (PSV) od prejetega dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17663/ref_cat/190

PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ
Rok za vložitev vloge za pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč za leto 2019.

Rok za vložitev vloge za pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč po zakonu, ki ureja dohodnino (ZDoh-2), za leto 2019 je 1. julij 2019.

Vlogo za določitev dejanskega uporabnika zemljišč se vloži pri davčnem organu do 15. julija tekočega leta za leto za katero se dohodnina odmerja (tekoče leto).

Vlogo za določitev dejanskega uporabnika zemljišč predloži zavezanec, katerega pravica do uporabe zemljišča izhaja iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra, ki pa zemljišča dejansko ne uporablja (tj. tako se dohodek »pripiše« dejanskemu uporabniku zemljišča).

Vloge za pripis dohodka dejanskemu uporabniku zemljišč, ki bodo vložene po 15. juliju, se bodo upoštevale pri odmeri dohodnine za naslednje davčno/koledarsko leto.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17900/ref_cat/190

PRIJAVA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ IZVEN SLOVENIJE
Rok za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Slovenije za leto 2019.

Rok za vložitev vloge za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Slovenije za leto 2019 je 15. julij 2019.

Zavezanec, ki davčno osnovo od odhodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter uporablja kmetijska oziroma gozdna zemljišča izven Slovenije, je dolžan davčnemu organu prijaviti kmetijska in gozdna zemljišča, ki jih uporablja.

Vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč,ki ležijo izven Slovenije, se vloži pri davčnem organu do 15. julija tekočega leta za leto za katero se dohodnina odmerja (tekoče leto; oddana vloga (lahko) velja do nadaljnjega/spremembe pogojev).

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17919/ref_cat/190
Pošlji povezavo članka.
15.7.2019 - Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki