Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

POROČILO - doseženi prihodki iz naslova ODD
Predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova ODD - prvo koledarsko polletje leta 2019.

Rok za predložitev poročila o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela (ODD) za prvo koledarsko polletje leta 2019 je 10. julij 2019.

Posameznik, ki je priglasil opravljanje ODD, predloži poročilo o doseženem prihodku iz naslova ODD finančni upravi do desetega dne v mesecu po preteku koledarskega polletja - do 10. julija za prvo polletje in do 10. januarja za drugo polletje leta.

Če posameznik, ki opravlja ODD, v koledarskem polletju ni dosegel nobenega prihodka iz tega naslova, finančni upravi predloži podpisan obrazec poročila, na katerem navede znesek nič (0).

Za ODD se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela pod pogojem, da se ne opravljajo za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo, ali kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17505/ref_cat/192
Pošlji povezavo članka.
10.7.2019 - Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki