Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA
Rok za vložitev vloge za oprostitev od katastrskega dohodka za leto 2019.

Rok za vložitev vloge za uveljavljanje oprostitve od katastrskega dohodka po zakonu, ki ureja dohodnino (ZDoh-2), za leto 2019 je 1. julij 2019.

Vlogo za oprostitev se vloži pri davčnem organu do 30. junija tekočega leta (op. če je 30. junij dan v mesecu dan, ko se pri organu ne dela, se upoštevaje drugi odstavek 45. člena ZDavP-2 izteče rok za vložitev vloge s pretekom prvega naslednjega delovnika) za leto za katero se dohodnina odmerja (tekoče leto).

Vlogo za oprostitev predloži zavezanec za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katerega se šteje fizična oseba, ki je v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišče vpisana kot lastnik ali zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišča na podlagi drugega pravnega naslova, pri davčnem organu, pristojnem za odmero akontacije dohodnine od katastrskega dohodka.

Vloge za oprostitev, ki bodo vložene po 1. juliju, se bodo upoštevale pri odmeri dohodnine za naslednje davčno/koledarsko leto.

Za več informacij izberite:
http://www.superdavki.com/article/17900/ref_cat/190

INFORMATIVNI IZRAČUN - vložitev ugovora
Rok za vložitev ugovora zoper INFizr iz prvega svežnja z datumom odpreme 31.05.2019.

Finančna uprava RS (FURS) je izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine (INFizr) za leto 2018 z datumom odpreme 31.05.2019.

Zavezanec, ki ugotovi, da podatki v INFizr niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je davčna obveznost ugotovljena prenizko ali previsoko, mora v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor zoper prejeti INFizr. Ugovor se za drugi sveženj INFizr za leto 2018 vloži do (vključno) 01.07.2019 (op. ker je 30.06.2019 dan, ko se pri organu ne dela, se skladno z določilom 45. člena ZDavP-2 izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika).

Če zavezanec ne vloži ugovora, imel pa je v letu 2018 dohodke, ki v INFizr niso zajeti, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 15.000 €.

Na podlagi ugovora bo davčni organ (FURS) zavezancu izdal dohodninsko odločbo (le-to mora FURS izdati do 31. oktobra).

Za več informacij izberite:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodni...
Pošlji povezavo članka.
1.7.2019 - Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki