REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018 (22.03.2018)


Šablona

 

»REGRES ZA LETNI DOPUST« – leto 2018

 

Na kratko o tem:

·      izplačevalec dohodka, ki nastopa v vlogi plačnika davka (opredelitev po 58. členu ZDavP-2) je dolžan za davčnega zavezanca / prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se plačuje davčni odtegljaj;

·      regres za letni dopust zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za dohodnino v celoti, za PSV pa le v znesku, ki presega ureditev/omejitev določeno v 3. alineji tretjega odstavka 144. člena ZPIZ-2;

·      na osnovo od katere se plačujejo PIZ prispevki, so vezani tudi ostali prispevki za socialno varnost (ZZ, SV, ZAP);

·      najvišji znesek regresa za letni dopust, ki ne zapade pod izvajanje davčnega odtegljaja za PSV je vezan na podatek zadnje objavljene povprečne mesečne plače v Sloveniji;

 

·      za regres za letni dopust se poroča po obrazcu REK-1 (šifra dohodka 1090).

 

 

Obdobje / leto 2018

Regres za letni dopust (€)

01.01. - 25.01.

1.135,02

26.01. - 06.03.

1.229,87

07.03. - naprej

1.206,19

 

 

Pri opredelitvi zneska regresa za letni dopust v letu 2018 so upoštevana (predvsem) določila iz:

·      Zakona o dohodnini (glej: Zakonodaja/Davki/Dohodnina/ZDOH/Zakon o dohodnini /ZDoh-2/ – 2. točka prvega odstavka 37. člena),

·      Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (glej: Zakonodaja/Delo in prispevki/Socialni prispevki in dajatve/ZPIZ/Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) – prvi odstavek in (predvsem) 3. alineja tretjega odstavka 144. člena).

 

 

ZDoh-2

37. člen

(dohodek iz delovnega razmerja)

(1) Dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti:

1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,

2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,

3. povračilo stroškov v zvezi z delom,

4. boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega člana,

5. nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki,

6. prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve,

7. nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi predpisi, kot posledica zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno varnost,

8. dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja.

(2) Za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudi:

[…]

 

 

ZPIZ-2

144. člen

(osnove za osebe v delovnem razmerju)

(1) Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 14. člena tega zakona je plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

[…]

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prispevki plačujejo od:

[…]

zneska regresa za letni dopust, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec; če se regres izplača v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

[…]

 

ZZVZZ

50. člen

Prispevki za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona se plačujejo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

[…]

 

ZSDP-1

10. člen

(osnova za plačilo prispevkov)

Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 8. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

ZUTD

135. člen

(osnova za plačilo prispevkov)

(1) Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 54. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

[…]

 

 

Pravna podlaga (po stanju na dan 01.01.2018):

·      Zakon o dohodnini - ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12-ZDoh-2I, 30/12-ZDoh-2J, 75/12-ZDoh-2K, 40/12-ZUJF, 94/12-ZDoh-2L, 96/13-ZDoh-2M, 29/14-Odl. US št. U-I-175/11-12, 23/15-ZDoh-2O, 50/14-ZDoh-2N, 55/15-ZDoh-2P, 102/15-ZUJF-E, 63/16-ZDoh-2R in 69/17-ZDoh-2S.

·      Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13-ZPIZ-A, 63/13-ZIUPTDSV, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 111/13-ZMEPIZ-1, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-ZUJF-B, 95/14-ZUJF-C, 97/14-ZMEPIZ-1A, 90/15-ZIUPTD, 102/15-ZPIZ-2B, 40/17-ZPIZ-2D, 23/17-ZPIZ-2C in 65/17-ZPIZ-2E.

·      Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07-ZZVZZ-J, 76/08-ZZVZZ-K, 62/10-ZUPJS, 87/11-ZZVZZ-L, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV, 91/13-ZZVZZ-M, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZIUPTDSV-A, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT in 90/15-ZIUPTD.

·      Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14, 95/14-ZIUPTDSV-A in 90/15-ZIUPTD.

·      Zakon o urejanju trga dela - ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZUTD-B, 63/13-ZIUPTDSV, 100/13-ZUTD-C, 32/14-ZPDZC-1, 47/15-ZZSDT in 55/17-ZUTD-D.

·      Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12-ZDavP-2E, 94/12-ZDavP-2F, 111/13-ZDavP-2G, 40/14-ZIN-B, 25/14-ZFU, 90/14-ZDavP-2H, 91/15-ZDavP-2I, 63/16-ZDavP-2J in 69/17.

·      Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - REK obrazci, Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16 in 63/17.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018 | 5 Razlogov za superdavke