PRIZNANA OBRESTNA MERA ZA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI - VARIABILNI DEL – leto 2017 (17.10.2017)


Šablona

 

Iz sklopa - modula:

STATISTIKA & INFO/Statistični podatki/Obrestna mera/ …

 

 

»PRIZNANA OBRESTNA MERA ZA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI - VARIABILNI DEL« – leto 2017

 

Na kratko o tem:

·      pri dajanju posojil in obračunavanju obresti med povezanimi osebami morajo prihodki od obresti doseči (vsaj) znesek, za v izračunu uporabljeno OM, ki je skladna s POM ali višja;

·      pri prejemanju posojil in obračunavanju obresti med povezanimi osebami lahko odhodki od obresti dosežejo (največ) znesek, za v izračunu uporabljeno OM, ki je skladna s POM ali nižja;

·      izjemoma lahko uporabljena OM za posojila med povezanimi osebami odstopa od POM, če zavezanec to dokazuje z zavezujočimi ponudbami bank;

 

·      POM je sestavljena iz variabilnega dela in pribitkov – za izračun POM so po 19. členu ZDDPO-2 dane tri (različne) možnosti izračuna;

·      variabilni del POM se objavlja mesečno in sicer tretji delovni dan v mesecu;

 

·      koristna orodja: Priznana obrestna mera (POM); POM in obračun obresti po POM.

 

 

Obdobje

EUR

USD

JPY

GBP

CHF

Vir

www.gov.si/mf

OKTOBER – 2017

04.10.2017

do vključno

1 meseca

-0,37300%

1,23333%

-0,04950%

0,25300%

-0,78260%

 

do vključno

3 mesecev

-0,32900%

1,33556%

-0,05086%

0,33563%

-0,72600%

do vključno

6 mesecev

-0,27200%

1,50933%

-0,00857%

0,49156%

-0,64880%

12 mesecev

-0,17200%

1,79067%

0,10371%

0,73125%

-0,51060%

SEPTEMBER – 2017

05.09.2017

do vključno

1 meseca

-0,37300%

1,23056%

-0,05557%

0,24888%

-0,78780%

 

do vključno

3 mesecev

-0,32900%

1,31611%

-0,02921%

0,27650%

-0,72620%

do vključno

6 mesecev

-0,27300%

1,45333%

-0,00707%

0,40025%

-0,65160%

12 mesecev

-0,16100%

1,71178%

0,11086%

0,59050%

-0,50560%

AVGUST – 2017

03.08.2017

do vključno

1 meseca

-0,37100%

1,23167%

-0,03014%

0,25388%

-0,78340%

 

do vključno

3 mesecev

-0,33100%

1,31056%

-0,01421%

0,28544%

-0,72560%

do vključno

6 mesecev

-0,27200%

1,45167%

0,00886%

0,42525%

-0,64760%

12 mesecev

-0,15100%

1,72567%

0,11143%

0,63213%

-0,50020%

JULIJ – 2017

05.07.2017

do vključno

1 meseca

-0,37300%

1,22689%

-0,01586%

0,25263%

-0,78480%

 

do vključno

3 mesecev

-0,33100%

1,30072%

0,00057%

0,30388%

-0,72900%

do vključno

6 mesecev

-0,27100%

1,45600%

0,02143%

0,46338%

-0,65760%

12 mesecev

-0,15700%

1,74844%

0,12471%

0,68213%

-0,49000%

JUNIJ – 2017

05.06.2017

do vključno

1 meseca

-0,37400%

1,07589%

-0,02314%

0,25231%

-0,78740%

 

do vključno

3 mesecev

-0,32900%

1,21806%

-0,01179%

0,29256%

-0,72960%

do vključno

6 mesecev

-0,25400%

1,42239%

0,02457%

0,43138%

-0,66180%

12 mesecev

-0,13100%

1,72650%

0,12986%

0,62675%

-0,49100%

MAJ – 2017

05.05.2017

do vključno

1 meseca

-0,37300%

0,99167%

-0,02100%

0,25388%

-0,78980%

 

do vključno

3 mesecev

-0,32900%

1,17122%

0,00071%

0,32181%

-0,73200%

do vključno

6 mesecev

-0,25100%

1,42739%

0,02429%

0,47213%

-0,66500%

12 mesecev

-0,12500%

1,77011%

0,13214%

0,68150%

-0,49080%

APRIL – 2017

05.04.2017

do vključno

1 meseca

-0,37200%

0,98333%

-0,00029%

0,25388%

-0,77720%

 

do vključno

3 mesecev

-0,33000%

1,14983%

0,02164%

0,33931%

-0,72960%

do vključno

6 mesecev

-0,24300%

1,42628%

0,04229%

0,49238%

-0,66380%

12 mesecev

-0,11100%

1,80261%

0,14429%

0,71481%

-0,49660%

MAREC – 2017

03.03.2017

do vključno

1 meseca

-0,37200%

0,81056%

-0,05214%

0,25788%

-0,80380%

 

do vključno

3 mesecev

-0,32900%

1,09278%

-0,01543%

0,35025%

-0,72600%

do vključno

6 mesecev

-0,23700%

1,40628%

0,02300%

0,50688%

-0,67420%

12 mesecev

-0,11400%

1,78983%

0,12629%

0,73256%

-0,52020%

FEBRUAR – 2017

03.02.2017

do vključno

1 meseca

-0,37200%

0,78000%

-0,00536%

0,26219%

-0,78860%

 

do vključno

3 mesecev

-0,32800%

1,03456%

-0,00243%

0,35588%

-0,72860%

do vključno

6 mesecev

-0,24400%

1,35044%

0,00243%

0,53363%

-0,66420%

12 mesecev

-0,10300%

1,71511%

0,12843%

0,76981%

-0,50860%

JANUAR – 2017

05.01.2017

do vključno

1 meseca

-0,37000%

0,77333%

-0,06443%

0,25813%

-0,78500%

 

do vključno

3 mesecev

-0,31900%

0,99872%

-0,02943%

0,37025%

-0,72720%

do vključno

6 mesecev

-0,22100%

1,31767%

0,02107%

0,53613%

-0,65920%

12 mesecev

-0,08400%

1,68900%

0,12771%

0,77975%

-0,49820%

 

 

Pri opredelitvi priznanih obrestnih mer (POM) v letu 2017 za posojila med povezanimi osebami so upoštevana določila iz:

·      Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb /ZDDPO-2/ (glej sklop - ZAKONODAJA/Davki/DDPO/ZDDPO – 19. člen);

·      Zakona o dohodnini /ZDoh-2/ (glej sklop – ZAKONODAJA/Davki/Dohodnina/ZDOH – peti odstavek 43. člena); in

·       Pravilnika o priznani obrestni meri /Pravilnik-POM/ (glej sklop - Zakonodaja/Davki/DDPO/Podzakonski akti – ZDDPO/Pravilnik o priznani obrestni meri – 2. člen.

 

ZDDPO-2

 

19. člen

(obresti med povezanimi osebami)

(1) Pri ugotavljanju prihodkov se upoštevajo obračunane obresti na dana posojila povezanim osebam, vendar najmanj do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je nižja od priznane obrestne mere po tem odstavku, tudi posojilojemalcu – nepovezani osebi.

(2) Pri ugotavljanju odhodkov se upoštevajo obračunane obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar največ do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dobil posojilo po obrestni meri, ki je višja od priznane obrestne mere po tem odstavku, tudi od posojilodajalca – nepovezane osebe.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko zavezanec pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po prvem in drugem odstavku tega člena upošteva obračunane obresti iz prvega in drugega odstavka tega člena do višine zadnje objavljene, ob času obračuna obresti znane priznane obrestne mere, če se obresti obračunavajo mesečno in je dogovorjena fleksibilna obrestna mera, oziroma do višine povprečne mesečne priznane obrestne mere, če se te obresti obračunavajo za obdobje, daljše od enega meseca, pri čemer pa to obdobje ne sme biti daljše od enega leta.

(4) Povprečna mesečna priznana obrestna mera iz tretjega odstavka tega člena se izračuna kot navadna aritmetična sredina priznane obrestne mere prvega in zadnjega meseca obdobja, za katerega se obresti obračunavajo.

(5) Priznano obrestno mero iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena določi in objavi minister, pristojen za finance, pred začetkom davčnega obdobja, za katerega se bo uporabljala, pri tem pa upošteva, da gre za obrestno mero, ki se v primerljivih okoliščinah doseže ali bi se dosegla na trgu med nepovezanimi osebami.

(6) Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov rezidenta iz poslov med rezidentoma, ki sta povezani osebi po 17. členu tega zakona, se davčna osnova ne poveča oziroma zmanjša razen, če eden od rezidentov:

1. v davčnem obdobju, za katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij; ali

2. plačuje davek po tem zakonu po stopnji 0% oziroma po posebej določeni stopnji, nižji od splošne stopnje po 60. členu tega zakona; ali

3. je oproščen plačevanja davka po tem zakonu.

 

 

ZDoh-2

 

43. člen

(vrednotenje bonitet in vštevanje v davčno osnovo)

[…]

(5) Če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Za tržno obrestno mero se šteje priznana obrestna mera, ki jo določi minister, pristojen za finance, na podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami.

 

 

Pravilnik-POM

 

2. člen

(priznana obrestna mera)

(1) Priznana obrestna mera je vsota variabilnega dela obrestne mere za valuto, izraženega v odstotkih, v skladu s 3. ali 4. členom tega pravilnika, in pribitka, izraženega v bazičnih točkah, v skladu s 5. členom tega pravilnika.

(2) Ena bazična točka znaša 1/100 odstotne točke, to je 0,01%.

 

 

Pravna podlaga (po stanju na dan 01.01.2017):

·      Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2, Uradni list RS, št. 117/06, 90/07-Obvestilo, 56/08-ZDDPO-2A, 76/08-ZDDPO-2B, 92/08-Obvestilo, 05/09-ZDDPO-2C, 96/09-ZDDPO-2D, 110/09-ZDavP-2B, 43/10-ZDDPO-2E, 59/11-ZDDPO-2F, 24/12-ZDDPO-2G, 30/12-ZDDPO-2H, 94/12-ZDDPO-2I, 81/13-ZDDPO-2J, 50/14-ZDDPO-2K, 82/15-ZDDPO-2M in 68/16-ZDDPO-2N.

·      Zakon o dohodnini - ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12-ZDoh-2I, 30/12-ZDoh-2J, 75/12-ZDoh-2K, 94/12-ZDoh-2L, 96/13-ZDoh-2M, 29/14-Odločba US št. U-I-175/11-12, 50/14-ZDoh-2N, 23/15-ZDoh-2O, 55/15-ZDoh-2P, 102/15-ZUJF-E in 63/16-ZDoh-2R.

·      Pravilnik o priznani obrestni meri - Pravilnik-POM, Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
PRIZNANA OBRESTNA MERA ZA POSOJILA MED POVEZANIMI OSEBAMI - VARIABILNI DEL – leto 2017 | 5 Razlogov za superdavke