POSOJILO GOSPODARSKE DRUŽBE ODOBRENO FIZIČNI OSEBI - Razkritje posojila v letnem poročilu (15.02.2017)


Šablona

 

Iz sklopa - modula:

PRAKSA/Mnenja strokovnjakov/Ostalo/ …

 

POSOJILO GOSPODARSKE DRUŽBE ODOBRENO FIZIČNI OSEBI – Razkritje posojila v letnem poročilu

 

Številka:  07/KM/2017

Datum:   30.01.2017

 

Vprašanje – opis problema

 

Gospodarska družba, ki ima sedež v Sloveniji, je fizični osebi odobrila (dala) posojilo.

 

Ali mora družba odobreno posojilo fizični osebi razkriti (prikazati) v letnem poročilu v pojasnilih k računovodskim izkazom?

 

Mnenje

 

Posojila, ki jih družba odobri fizičnim osebam, se v letnem poročilu razkrijejo v odvisnosti od oblike družbe (kapitalska, osebna) in razmerja med družbo in fizično osebo.

 

Oblika

družbe

Posojila odobrena fizičnim osebam, ki jih je družba dolžna razkriti

Način razkritja

 

Kapitalska družba (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba), ki je po velikosti ...

majhna družba

 

srednja

družba

 

velika

družba

posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

skladno s 69. členom ZGD-1 v prilogi s pojasnili k računovodskim izkazom

 

 


 

Kapitalska družba (družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba), ki je po velikosti ...

mikro

družba

posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

a)  če mikro družba izkoristi razkrivanje informacij po posebnem režimu za mikro družbe skladno s 70.a členom ZGD-1: na koncu bilance stanja

 

b) če mikro družba ne izkoristi razkrivanje informacij po posebnem režimu za mikro družbe skladno s 70.a členom ZGD-1: skladno s 69. členom ZGD-1 v prilogi s pojasnili k računovodskim izkazom

 

Osebna družba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba), ki ...

je dvojna družba

posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

skladno s 69. členom ZGD-1 v prilogi s pojasnili k računovodskim izkazom

 

 

ni dvojna družba

ne razkriva

 

V primeru dolžnosti razkritja, je družba dolžna navesti:

·       obrestne mere,

·       glavne pogoje,

·       vse zneske, ki so bili odplačani, odpisani ali odpuščeni,

·       poroštva družbe za obveznosti teh oseb, z navedenimi podatki.

 

Podatki se navedejo ločeno po posamezni skupini oseb (poslovodstvo, nadzorni svet, drugi delavci družbe in zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe), kar pomeni, da podatkov ni potrebno navesti poimensko po posamezni osebi.

 

Vse predhodno navedeno velja tudi za predujme, ki jih je družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

 

Obrazložitev

 

Gospodarske družbe so pri poslovanju dolžne upoštevati pravila (določbe) Zakona o gospodarskih družbah-ZGD-1 o letnem poročilu (glej ZGD-1 1. člen v povezavi z I. DEL SKUPNE DOLOČBE – Osmo poglavje POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO). Od 1. januarja 2016 naprej se skladno s prehodno določbo 104. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – novela ZGD-1I (UL RS, št. 55/15) pri sestavljanju letnega poročila med drugim uporabljata tudi:

·       spremenjeni (z novelo ZGD-1I spremenjen) 69. člen – vsebina priloge k izkazom, in

·       novi (z novelo ZGD-1I dodan) 70.a člen – poseben režim za mikro družbe.

 

Iz v zaključku mnenja navedenih določb ZGD-1 je razvidno:

·       (prvi in drugi odstavek 60. člena ZGD-1) prilogo s pojasnili k računovodskim izkazom so dolžne sestavljati:

      velike in srednje kapitalske družbe,

      dvojne družbe, in

      majhne kapitalske družb, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu,

·       (tretji odstavek 60. člena ZGD-1) prilogo s pojasnili k računovodskim izkazom niso dolžne sestavljati tiste osebne družbe, ki niso dvojne družbe,

·       (6. točka drugega odstavka 69. člena ZGD-1) obvezna vsebina priloge k računovodskim izkazom je tudi razkritje o predujmih in posojilih, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z navedbo podatkov o obrestni meri, glavnih pogojih, vseh odplačanih, odpisanih ali odpuščenih zneskih in poroštvih družbe za obveznosti teh oseb; podatki se navedejo ločeno za vsako od teh skupin oseb,

·       (70.a člen ZGD-1)  mikro družbe, ki so hkrati kapitalske družbe, lahko (če tako želijo/se tako odločijo) pri sestavljanju letnega poročila izkoristijo poseben režim in ne izdelajo priloge k računovodskim izkazom, morajo pa v takem primeru na koncu bilance stanja razkriti določene informacije, med drugim tudi informacijo iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1 (glej prehodno alinejo),

·       če priloga k računovodskim izkazom ni v skladu s 69. členom ZGD-1, je to prekršek, ki se kaznuje z globo; za nadzor nad izvajanjem 69. člena ZGD-1 je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo.

 

V ZGD-1 uporabljena opredelitev »predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe« je nejasna.

 

Razlaga možnost a)

Razlaga možnost b)

Predujem ali posojilo je odobreno:

         članu poslovodstva, ali

         članu nadzornega sveta, ali

         drugemu delavcu družbe, ali

         zaposlenemu na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

Predujem ali posojilo je odobreno:

         članu poslovodstva, ali

         članu nadzornega sveta, ali

         drugemu delavcu družbe ali zaposlenemu na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

 

Stališče avtorja mnenja je, da velja razlaga b), pri čemer so z drugimi delavci in zaposlenimi mišljeni samo vodilni delavci, ki (če, kadar) so zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.

 

Stališče izhaja iz Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013, katere vsebina je bila z novelo ZGD-1I prenesena v slovenski pravni red (v ZGD-1). Iz točke e) člena 16(1) Direktive 2013/34/EU je razvidno, da se razkritje predujmov in posojil zahteva samo za tiste, ki so odobreni »… članom upravnih, poslovodnih in nadzornih organov …«. Posledično je tako potrebno razlagati tudi 6. točko drugega odstavka 69. člena ZGD-1. Nelogično (v nasprotju z Direktivo 2013/34/EU) bi namreč bilo, če bi družba morala razkrivati tudi posojila, ki jih je odobrila drugim »nevodilnim« delavcem, za katere velja kolektivna pogodba (npr. delavec v proizvodnji, knjigovodkinja, vratar, čistilka).

 

Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 26. junija 2013

o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS

 

Člen 16

Vsebina pojasnil k računovodskim izkazom, ki se nanašajo na vsa podjetja

 

            1. V pojasnilih k računovodskim izkazom vsa podjetja poleg morebitnih drugih podatkov, ki se zahtevajo v skladu z drugimi določbami te direktive, razkrijejo naslednje podatke:

            […]

            (e) zneskom predplačil in posojil, odobrenih članom upravnih, poslovodnih in nadzornih organov, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev in vseh zneskov, ki so bili odplačani, odpisani ali opuščeni, pa tudi obveznostmi, prevzetimi na njihov račun v obliki kakršnih koli jamstev; podatki se navedejo skupaj za vsako kategorijo;

            […]

 

Nejasna je tudi vsebina določbe ZGD-1 »…z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev, …«. Posojila se odobravajo pod posojilnimi pogoji, ki v praksi praviloma vključujejo določbe o znesku posojila, obrestni meri, roku vračila, zavarovanju posojila in stroških odobritve posojila. Stališče avtorja mnenja je, da pri razkritju glavnih pogojev posojila potrebno navesti najmanj ročnost posojila.

 

Zaključno je treba opozoriti, da je razkritje informacij o odobrenih posojilih potencialno »zanimivo« tudi za davčni organ-FURS v povezavi s pravilnostjo (ne)obračunavanja bonitet skladno z določbami Zakona o dohodnini-ZDoh-2 (zveza: ZDoh-2 39. člen 2. odstavek 3. točka v povezavi s 43. člen 5. odstavek).[1]

 

ZGLED

 

1. Gospodarska družba A je družba z omejeno odgovornostjo-d.o.o. (A d.o.o.) in je odobrila posojilo fizični osebi, ki je:

·          varianta 1:            poslovodja (direktor) A d.o.o.,

·          varianta 2:            družbenik (imetnik poslovnega deleža) A d.o.o. in v A d.o.o. ni zaposlen (ni delavec).

 

Posojilo je bilo odobreno 21. decembra leta 2015 v znesku 20.000 EUR, za obdobje 10 let po letni obrestni meri 1%. Posojilojemalec je do 31.12.2016 posojilo odplačal v znesku 2.000 EUR. Družba do 31.12.2016 pri posojilu ni opravila odpisov in ni odpustila plačila.

 

Varianta 1

A d.o.o. je v letnem poročilu posojilo dolžna (mora) razkriti. Primer razkritja:

 

Ø  Razkritje po 6. točki drugega odstavka  69. člena ZGD-1

 

Predujmi in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev in vseh zneskov, ki so bili odplačani odpisani ali odpuščeni, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb, z navedenimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin oseb.

 

 

Člani

poslovodstva

Člani

nadzornega sveta

Drugi, za katere

 ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

Odobreni znesek

20.000,00

0,00

0,00

Obrestna mera

1,000% letna

- - -

- - -

Glavni pogoji

 

 

 

·     datum odobritve

21.12.2015

- - -

- - -

·     rok vračila oz. ročnost

10 let

- - -

- - -

·     zavarovanje

ne

- - -

- - -

·     stroški odobritve posojila

0,00

- - -

- - -

·     zavarovanje

ne

- - -

- - -

Znesek odplačil

2.000,00

- - -

- - -

Znesek odpisov ali odpustov

0,00

- - -

- - -

Poroštva družbe

ne  / 0,00

- - -

- - -

Vsi zneski so v € s centi.

 

Varianta 2

A d.o.o.  posojila v letnem poročilu ni dolžna razkriti.

 

 


2.  Gospodarska družba B je družba z neomejeno odgovornostjo-d.n.o. in ima dva družbenika, ki sta oba fizični osebi.

 

B d.n.o. je odobrila posojilo fizični osebi, ki je:

·          varianta 1:            poslovodja (direktor) B d.n.o.,

·          varianta 2:            družbenik B d.n.o. in v B d.n.o. ni zaposlen (ni delavec) (op. KM: ta varianta je v praksi v večini primerov enaka varianti 1, ker so po 85. členu ZGD-1 posle d.n.o. upravičeni in dolžni voditi vsi družbeniki, razen če je z družbeno pogodbo vodenje poslov preneseno na enega ali več družbenikov).

 

Varianta 1 in 2

B d.n.o. posojila v letnem poročilu ni dolžna razkriti, ker je osebna družba, ki ni dvojna družba, in zato njeno letno poročilo ne obsega priloge s pojasnili k računovodskim izkazom (glej: ZGD-1 60. člen tretji odstavek).

 

 

 

ZGD-1

I. DEL

SKUPNE DOLOČBE

Osmo poglavje

POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO

 

2. oddelek

SPLOŠNA PRAVILA O LETNEM POROČILU

 

60. člen

(letno poročilo)

            (1) Letno poročilo družb iz prvega odstavka 57. člena tega zakona (op. KM: velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe[2]) je sestavljeno iz:

            - bilance stanja,

            - izkaza poslovnega izida,

            - izkaza denarnih tokov,

            - izkaza gibanja kapitala,

            - priloge s pojasnili k izkazom, in

            - poslovnega poročila iz 70. člena tega zakona.

            Računovodski izkazi iz prve do četrte alineje tega odstavka in priloga s pojasnili k izkazom kot celota sestavljajo računovodsko poročilo.

            (2) Letno poročilo majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz:

            - bilance stanja,

            - izkaza poslovnega izida, in

            - priloge s pojasnili k izkazom.

            (3) Letno poročilo družb in podjetnikov iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona (op. KM: to so osebne družbe, pri katerih je za njihove obveznosti neomejeno odgovorna vsaj ena fizična oseba, tj. osebne družbe, ki niso dvojne družbe) je sestavljeno vsaj iz:

            - bilance stanja, in

            - izkaza poslovnega izida.

            (4) […]

 

7. oddelek

PRILOGA K IZKAZOM

 

69. člen

(vsebina priloge k izkazom)

            (1) Pojasnila v prilogi k izkazom je treba prikazati v vrstnem redu, po katerem so postavke prikazane v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.

            (2) Poleg podatkov in pojasnil, ki jih mora vsebovati priloga k izkazom po drugih členih tega poglavja in po slovenskih računovodskih standardih ali mednarodnih standardih računovodskega poročanja, mora vsaka družba v prilogi razkriti tudi:

            […]

            6. predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev in vseh zneskov, ki so bili odplačani odpisani ali odpuščeni, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb, z navedenimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin oseb;

            […]

8. oddelek

POSLOVNO POROČILO

 

70.a člen

(poseben režim za mikro družbe) [3]

            (1) Mikro družbe, ki so hkrati kapitalske družbe, niso dolžne izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu bilance stanja razkriti informacije iz 4., 5., 6. in 10. točke drugega odstavka 69. člena tega zakona.

            (2) Če mikro družba uporabi izjemo iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme vrednotiti računovodskih postavk v skladu z načelom poštene vrednosti, ampak v skladu z načelom izvirne vrednosti, kot je določeno v 4. točki prvega odstavka 67. člena tega zakona. Šteje se, da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.

            (3) Izjema iz tega člena ne velja za:

            –  družbe, katerih izključni namen poslovanja so naložbe lastnih sredstev v različne vrednostne papirje, nepremičnine in druga sredstva z izključnim namenom razpršiti naložbena tveganja in svojim delničarjem zagotoviti koristi z rezultati upravljanja njihovih sredstev;

            –  družbe, povezane z družbami iz prejšnje alineje, če je edini namen teh družb pridobiti v celoti vplačane delnice družb iz prejšnje alineje, in

            –  družbe, katerih izključni namen je pridobiti deleže v drugih družbah in upravljati te deleže ter jih spremeniti v dobiček, ne da bi se neposredno ali posredno vključili v upravljanje teh družb in brez vpliva na njihove pravice, ki jih imajo kot družbeniki.

 

VIII. DEL

NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA

 

684. člen

            (1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona opravljajo AJPES, Finančna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarstvo.

            (2) AJPES je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb prvega in drugega odstavka 58., prvega odstavka 59., drugega in tretjega odstavka 680. v zvezi z 58., drugega in tretjega odstavka 74. ter prvega in drugega odstavka 75. člena tega zakona.

            (3) Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb tretjega odstavka 54. člena tega zakona.

            (4) Inšpektorat Republike Slovenije za delo je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 11. člena tega zakona.

            (5) Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb 19. člena, prvega odstavka 45. člena, 156. člena, drugega odstavka 679. člena, petega in šestega odstavka 72. člena in 127. člena tega zakona.

            (6) Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno za nadzor nad izvajanjem drugih določb tega zakona.

 

IX. DEL

KAZENSKE DOLOČBE

 

685. člen

(prekrški družbe)

            (1) Z globo od 15.000 do 45.000 eurov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 eurov srednja družba, z globo od 2.500 do 15.000 eurov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 eurov pa mikro družba če:

            […]

            4.      priloga z izkazi ni v skladu z 69. členomtega zakona;

            […]

            (2) Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 

691.b člen

(odločanje nadzornih organov o prekršku)

            Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

 

Področje: ZGD-1

 

Veljavna zakonodaja (ustrezni zakonski in podzakonski predpisi) v času izdaje strokovnega mnenja:

§  Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11-ZGD-1D, 91/11-ZGD-1E, 32/12-ZGD-1F, 57/12-ZGD-1G, 82/13-ZGD-1H in 55/15-ZGD-1I.

§  Zakon o dohodnini - ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12-ZDoh-2I, 30/12-ZDoh-2J, 75/12-ZDoh-2K, 40/12-ZUJF, 94/12-ZDoh-2L, 96/13-ZDoh-2M, 29/14-Odl. US št. U-I-175/11-12, 23/15-ZDoh-2O, 50/14-ZDoh-2N, 55/15-ZDoh-2P, 102/15-ZUJF-E in 63/16-ZDoh-2R.

 [1] Zakon o dohodnini-ZDoh-2

 

39. člen

(boniteta)

            (1) Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.

            (2) Boniteta vključuje zlasti:

            […]     

            3. posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,

            […]

 

43. člen

(vrednotenje bonitet in vštevanje v davčno osnovo)

            […]

            (5) Če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Za tržno obrestno mero se šteje priznana obrestna mera, ki jo določi minister, pristojen za finance, na podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami.

 

[2] Pojem “dvojna družba« je opredeljen v 152. členu ZGD-1.

 

            Komanditna družba, v kateri je edini komplementar družba, pri kateri ni osebno odgovornih družbenikov ali so vsi komplementarji take družbe, je dvojna družba

 

Komanditna družba-k.d.je po 135. členu ZGD-1 » ... družba dveh ali več oseb, v kateri je najmanj en družbenik odgovoren za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), medtem ko najmanj en družbenik ni odgovoren za obveznosti družbe (komanditist).«

 

Primer:

         k.d. ima samo enega komplementarja, ki je družba z omejeno odgovornostjo-d.o.o.

         k.d. ima pet komplementarjev, ki so vsi d.o.o.

 

[3] Podobno (ne pa tudi enako), kot je to zdaj določeno v 70.a členu ZGD-1, je bilo pred novelo ZGD-1I določeno v tretjem odstavku 69. člena.

 

            (3) Majhnim družbam v prilogi k izkazom ni treba razkriti ali pojasniti podatkov iz 7. do 22. točke prvega odstavka tega člena, podatke iz 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena pa morajo prikazati skupno za vse postavke obveznosti.

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
POSOJILO GOSPODARSKE DRUŽBE ODOBRENO FIZIČNI OSEBI - Razkritje posojila v letnem poročilu | 5 Razlogov za superdavke