BONITETE, DARILO OTROKU IN POSOJILO DELOJEMALCU (05.12.2018)


Šablona

 

Iz sklopa - modula:

PRAKSA/Mnenja DURS-MF/Dohodnina/ …

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Finančna uprava Republike Slovenije

Generalni finančni urad

 

Številka: 0920-11562/2018-2

Datum: 30.11.2018

 

BONITETE, DARILO OTROKU IN POSOJILO DELOJEMALCU

 

 

V e-sporočilu se zastavljata dve vprašanji, ki jih v nadaljevanju povzemamo in odgovarjamo:

 

1. Boniteta – darila delodajalca otroku delojemalca

 

Navaja se, da četrti odstavek 39. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 določa, da če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 evrov. Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let. Navaja se, da v ZDoh-2 ni opredeljeno, ali se starostni pogoj do starosti 15 let presoja v trenutku (dan, mesec) obdaritve. Meni se, da se starostni pogoj razlaga na način: »otrok, ki v letu obdarovanja še ni dopolnil 15 let in tudi otrok, ki je v letu obdarovanja dopolnil 15 let« oziroma se smiselno uporabi pojasnilo DURS, številka 4210-409/2007, 23. 10. 2007. Nadalje se meni, da je treba tudi v drugih primerih, ko zakon kot pogoj za priznanje olajšave določa starostno mejo, dopolnitev ali preseganje določene starosti upoštevati na letni ravni. To pomeni, da se olajšava po tretjem odstavku 113. člena prizna osebi, ki se je vpisala na študij v letu, ko je dopolnila starost 26 let, ne glede na to, da je ob samem vpisu dejansko že starejša od 26 let (starost 26 let je na primer dopolnila v mesecu juniju, na študij pa se je vpisala septembra).

 

V pojasnilu številka 4210-409/2007, 23. 10. 2007, na katerega se sklicuje, je pojasnjeno, kako se razlaga starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini, ki je določena v nominalnem znesku in se oziroma se je upoštevala tudi pri letni odmeri dohodnine, kot je bil primeroma znesek letne seniorske olajšave (1.421,35 evrov), posebna osebna olajšava za študente (3.302,70

evrov), olajšava za vzdrževanega otroka, ki se izobražuje (nominalni znesek od 2.436,92 evrov dalje).

 

Pojasnjujemo, da pri odgovoru na obravnavano vprašanje ni mogoče slediti pojasnilu, na katerega se sklicuje. V skladu z določbo četrtega ostavka 39. člena ZDoh-2 se v primeru, ko delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca pod pogojem, da vrednost darila ne sme presegati 42 evrov ter da je otrok ob prejemu darila star 15 let ali manj.

 

2. Boniteta – posojilo delojemalcu

 

Za primer, če delodajalec delavcu odobri posojilo, kasneje pa skleneta aneks, s katerim podaljšata rok vračila, pri čemer (predpostavka – zveza: smiselna uporaba pojasnila DURS, št. 42100-19/2007-2, 17. 1. 2008) se aneks ne šteje za novo pogodbo in se variabilni del priznane obrestne mere zato še vedno določa na podlagi priznane obrestne mere v času odobritve posojila, se sprašuje:

1. Ali je potrebno priznano obrestno mere v času odobritve posojila ustrezno prilagoditi glede na novo skupno trajanje posojila?

2. Če je odgovor na 1. vprašanje pritrdilen (da) in zaradi spremembe skupne priznane obrestne mere nastane boniteta, ali je potrebno opraviti poračun bonitete za že pretekla obdobja?

 

Vprašanje se ponazarja na primeru:

 

Delodajalec delavcu 26. septembra 2018 odobri posojilo v evrih. Rok za vračilo posojila znaša 3 mesece (vračilo do 26.12.2018). V posojilni pogodbi je glede obresti dogovorjeno, da mora delavec plačevati obresti po letni obrestni meri 0,5%. V začetku decembra 2018 se sklene aneks k posojilni pogodbi in v njem dogovori podaljšanje roka za vračilo posojila za:

– varianta 1: 3 mesece (vračilo do 26.03.2019),

– varianta 2: 1 leto (vračilo do 26.12.2019).

 

Variabilni del priznane obrestne mere: September 2018

 

EUR

USD

JPY

GBP

Do vključno 1 meseca

- 0,37000%

2,10950%

- 0,07933%

0,72325%

Do vključno 3 mesecev

- 0,31900%

2,31563%

- 0,03567%

0,80025%

Do vključno 6 mesecev

- 0,26800%

2,53500%

0,02683%

0,89400%

12 mesecev

- 0,16600%

2,83888%

0,13783%

1,04138%

 

Prvotna pogodba Aneks k pogodbi

 

 

Pogodba

 

 

Prvotno

Aneks

 

 

 

Varianta 1

Varianta 2

Pogodbena obrestna mera

0,5%

0,5%

0,5%

POM

0,431%  0*

0,482%  1*

0,614%  2*

Obstoj bonitete

Ne

Ne

Da

 

0* variabilni del - 0,31900% + pribitek za ročnost 0% + pribitek za kreditno oceno 0,75%

1* variabilni del - 0,26800% + pribitek za ročnost 0% + pribitek za kreditno oceno 0,75%

2* variabilni del - 0,16600% + pribitek za ročnost 0,03% + pribitek za kreditno oceno 0,75%

 

Meni se, da v kolikor se smiselno upošteva pojasnilo DURS, št. 42100-19/2007-2, 17. 1. 2008, aneks ne pomeni nove pogodbe. Glede na to, da se je rok vračila podaljšal iz prvotnih 3 mesecev na 6 mesecev (pri varianti 1) oz. na 1 leto (pri varianti 2), da variabilni del priznane obrestne mere od sklenitve aneksa naprej več ne more biti v višini, ki je v veljavi za posojila do vključno 3 mesecev, temveč se mora upoštevati v višini, ki velja za posojila sklenjena do vključno šest mesecev (pri varianti 1) oz. 12 mesecev (pri varianti 2), pri čemer se pri varianta 2 zaradi roka vračila nad 12 mesecev dodatno prišteje še pribitek za ročnost.

 

V petem odstavku 43. člena ZDoh-2 je določeno, da se v primeru, če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Za tržno obrestno mero se šteje priznana obrestna mera, ki jo je določil minister, pristojen za finance, v Pravilniku o priznani obrestni meri.

 

Upoštevaje navedeno je za presojo ali gre pri določenem posojilu za boniteto, ter za vrednotenje bonitete, relevantna, v času odobritve posojila zadnja objavljena priznana obrestna mera, kot je določeno s Pravilnikom o priznani obrestni meri. Pri tem sklenitev aneksa k posojilni pogodbi, zaradi spremembe pogojev kreditiranja (sprememba obrestne mere, podaljšanje roka za vračilo kredita, ipd.), ne predstavlja nove kreditne pogodbe oziroma novega kreditnega razmerja. S tem je pojasnjeno, da aneks ne predstavlja nove kreditne pogodbe, kar pomeni, da se za vrednotenje bonitete uporabi priznana obrestna mera, ki je veljala ob sklenitvi posojilne pogodbe, ne glede na to, da se je z aneksom obdobje vračila posojila podaljšalo.

 

 

Vsebina pojasnila / mnenja FURS-MF temelji na naslednji zakonodaji (zakonski in podzakonski predpisi):

·Zakon o dohodnini - ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12-ZDoh-2I, 30/12-ZDoh-2J, 75/12-ZDoh-2K, 40/12-ZUJF, 94/12-ZDoh-2L, 96/13-ZDoh-2M, 29/14-Odl. US št. U-I-175/11-12, 23/15-ZDoh-2O, 50/14-ZDoh-2N, 55/15-ZDoh-2P, 102/15-ZUJF-E, 63/16-ZDoh-2R in 69/17-ZDoh-2S.

·Pravilnik o priznani obrestni meri - Pravilnik POM, Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07).

 

OPOMBA: Zapis zakonodaje, na katerem temelji mnenje FURS-MF, je pripis uredništva.

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
BONITETE, DARILO OTROKU IN POSOJILO DELOJEMALCU | 5 Razlogov za superdavke